E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK 15. 1. 2009

(1. řádné zasedání)

Přítomni: Gahura, Šímová, Weiser, Zeisek, Berka, Chudoba, Netrdová, Šimon, Taufmannová, Mašková, Kuthan, Půta, Votýpka, Liberda, Lorenc, Zusková, Chromý, Matoušková, Sakala (19)

Nepřítomni: Navrátil, Baxa, Čihař, Sklenář, Harant, Opluštil (6)

Omluveni: Huňová, Plášil, Blažek (3)

Nově zvolení senátoři

Přítomni: Hrouda, Jedelský, Krylov, Kuthan, Morávková, Votýpka, Coufal, Hudeček, Hermann, Treml, Sakala, Mašín, Janšta, Gahura, Zeisek, Šípek, Teglová, Chudoba, Havlík, Řezanka, Milichovský, Kříž, Nyplová, Matoušek, Vondrovic, Terrichová (26)

Nepřítomni: (0)

Omluveni: Blažek, Spilková (2)

Hosté: Kovář, Kolářová, Dzúrová, Zima, Vilímek, Vilímová, Cvrčková, Flégr, Šatra

Program zasedání

 

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 11. 12. 2008

 4. Zpráva o činnosti ASF PřF UK v Praze v roce 2008

 5. Volby do AS PřF UK v Praze v okrsku biologickém, zaměstnanecké komoře

 6. Slib nově zvolených senátorů

 7. Volba předsednictva AS PřF UK

 8. Ustavení komisí AS PřF UK

 9. Vyjádření ke stávajícím proděkanům

 10. Doplnění volební komise pro volbu kandidáta na děkana

 11. Různé

 

Průběh zasedání

 

 1. ASF schválil zapisovatelem Zeiska (16 pro/0 proti/0 zdržel se).

 2. ASF schválil program zasedání (18/0/0).

 3. ASF schválil zápis ze zasedání 18. 12. 2008 (18/0/0).

 4. ASF schválil Zprávu o činnosti ASF PřF UK v Praze v roce 2008 (18/0/0).

 5. Volby do AS PřF UK v Praze v okrsku biologickém, zaměstnanecké komoře

  1. Gahura představil výsledky elektronických voleb a oznámil, že volební komise obdržela jednu stížnost proti průběhu voleb. V reakci na stížnost jménem volební komise uvedl, že volby nevyhlašuje volební komise, ale předsednictvo AS se souhlasem pléna AS, a že volby byly vyhlášeny v souladu s vysokoškolským zákonem. Volební komise dále není oprávněna vykládat zákon ani vnitřní předpisy PřF a UK. V reakci na časté dotazy z řad zaměstnanců fakulty volební komise seznámila fakultní veřejnost s evidencí akademických pracovníků na PřF UK. Volební komise konstatuje, že připomínky vznesené ve stížnosti doc. Cvrčkové (a dalších podepsaných pracovníků) se nevztahují k vlastním volbám, nýbrž k evidenci akademických pracovníků na PřF UK v Praze.

  2. ASF žádá vedení fakulty o revizi evidence pracovně-právní agendy zaměstnanců fakulty a nápravu případného nesouladu mezi pracovními smlouvami a náplní práce (19/0/0).

  3. Do senátu byly zvoleni Votýpka, Jedelský, Krylov, Kuthan, Morávková a Hrouda. Náhradníky jsou Rothová, Čihař a Hovorka.

 6. Slib nově zvolených senátorů

  1. Nově zvolení senátoři složili slib senátora PřF UK v Praze.

  2. Pan děkan poděkoval odstupujícím členům senátu za podporu a popřál zvoleným členům senátu pevné nervy a hodně štěstí a úspěchů.

 7. Volba předsednictva AS PřF UK

  1. Chudoba seznámil členy senátu s průběhem volby předsednictva.

  2. ASF tichým souhlasem schválil členy volební komise Kuthana, Řezanku a Tremla.

  3. Návrh na předsedu AS PřF UK: Matoušek (geografie, SK). Z 26 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 24 hlasů pro, 1 se zdržel a 1 hlasovací lístek byl neplatný.

  4. Návrhy na místopředsedy AS PřF UK: Votýpka (biologie, ZK), Hermann (chemie, ZK). Z 26 odevzdaných hlasovacích lístků získal Votýpka 21 hlasů, Hermann 23 hlasů; všechny hlasovací lístky byly platné.

  5. Nově zvolený předseda Matoušek poděkoval za důvěru a v souladu  vůlí AS jmenoval Hermanna 1. místopředsedou AS a Votýpku 2. místopředsedou AS.

 8. Ustavení komisí AS PřF UK

  1. ASF tichým souhlasem ustavil komisi ekonomickou, legislativní a studijní.

  2. Návrhy na členy ekonomické komise: Blažek, Kuthan, Řezanka a Sakala.

  3. ASF ustavuje ekonomickou komisi ve složení Blažek, Kuthan, Řezanka a Sakala (26/0/0).

  4. Ekonomická komise si za předsedu zvolila Blažka.

  5. Návrhy na členy legislativní komise: Berka, Gahura, Jedelský, Matoušek, Milichovský, Vondrovic.

  6. ASF ustavuje legislativní komisi ve složení Berka, Gahura, Jedelský, Matoušek, Milichovský, Vondrovic (26/0/0).

  7. Legislativní komise si za předsedu zvolila Gahuru.

  8. Návrhy na členy studijní komise: Gahura, Havlík, Hudeček, Chudoba, Kříž, Morávková, Teglová.

  9. ASF ustavuje studijní komisi ve složení Gahura, Havlík, Hudeček, Chudoba, Kříž, Morávková, Teglová (26/0/0).

  10. Studijní komise si za předsedu zvolila Havlíka.

 9. Vyjádření ke stávajícím proděkanům

  1. Stávajícím proděkanům končí funkční období 1. února 2009. Vzhledem k rezignaci děkana k 28. únoru 2009 je vhodné prodloužit funkční období proděkanů k tomuto datu dle odst. 21b Statutu PřF UK.

  2. Pan děkan považuje prodloužení za formální, stávající proděkani by měli dokončit započatou práci.

  3. ASF schválil tichým souhlasem skrutátory Kuthana, Řezanku a Tremla.

  4. ASF souhlasí s prodloužením funkčního období všech proděkanů do konce února 2009. Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. (20 ano/3 ne/3 zdržel), Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (21/3/2), Doc. RNDr. Vít Vilímek, Csc. (22/3/1), Doc. RNDr. Jitka Vilímová, Csc. (24/2/0), Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, Csc. (25/0/1), Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc. (23/1/2), Prof. RNDr. Tomáš Herben, Csc. (25/0/1).

 10. Doplnění volební komise pro volbu kandidáta na děkana

  1. Volbu kandidáta na děkana bylo nutné vyhlásit v minulém funkčním období senátu a volební komise tak mohla být sloužena pouze z členů, kteří ve funkci senátora pokračovali.

  2. Biologická sekce navrhuje Jedelského a chemická sekce navrhuje Coufala jako další členy volební komise.

  3. ASF schvaluje doplnění volební komise pro volbu kandidáta na děkana o Jedelského a Coufala (26/0/0).

  4. Větší množství senátorů bude ve vyhlášeném termínu volby kandidáta na děkana v zahraničí. Jedelský uvedl, že v původně plánovaném termínu (12. 2. 2009) budou nepřítomni 4 biologové a 2 geografové. Při posunu termínu jak na 6. 2., tak na 18. 2. budou nepřítomni pouze 4 senátoři.

  5. Chudoba uvedl, že v prosinci předsednictvo AS přislíbilo J. M. rektorovi, že jméno nového kandidátu mu bude oznámeno do 18. 2. 2009.

  6. Volební komise navrhuje změnu data volby kandidáta na děkana na 18. 2. 2009 od 10.00. Ostatní termíny se nemění.

  7. ASF schvaluje změnu harmonogramu pro volbu kandidáta na děkana PřF UK – volba kandidáta na děkana PřF UK se uskuteční 18. 2. 2009 od 10.00 (26/0/0).

 11. Různé

  1. Z hlediska tvorby rozvrhu by bylo nejjednodušší, kdyby AS PřF UK zasedal opět ve čtvrtek od 14.00 první nebo druhý týden v měsíci.

  2. Matoušek rozešle novým členům senátu soubor základních předpisů.

  3. V průběhu volební kampaně mohou členové senátu pokládat kandidátům na děkana dotazy prostřednictvím volební komise. Diskutovat též lze na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/senat/volby-dekan/

  4. Chudoba referoval, že univerzita se rozhodla poskytnout vyšší percentuální příspěvek pro připravované centrum BIOCEV.

  5. Chudoba dále informoval, že legislativní komise AS UK přijala žádost o výklad volebních předpisů doc. Cvrčkové a bude se jí zabývat.

 

 

Příští zasedání ASF se uskuteční 18. 2. 2009.

Přijatá usnesení

 

 1. ASF schválil zapisovatele Zeiska (16/0/0).

 2. ASF schválil program zasedání (18/0/0).

 3. ASF schválil zápis ze zasedání 18. 12. 2008 (18/0/0).

 4. ASF schválil Zprávu o činnosti ASF PřF UK v Praze v roce 2008 (18/0/0).

 5. ASF žádá vedení fakulty o revizi evidence pracovně-právní agendy zaměstnanců fakulty a nápravu případného nesouladu mezi pracovními smlouvami a náplní práce (19/0/0).

 6. ASF ustavuje ekonomickou komisi ve složení Blažek, Kuthan, Řezanka a Sakala (26/0/0). ASF ustavuje legislativní komisi ve složení Berka, Gahura, Jedelský, Matoušek, Milichovský, Vondrovic (26/0/0). ASF ustavuje studijní komisi ve složení Gahura, Havlík, Hudeček, Chudoba, Kříž, Morávková, Teglová (26/0/0).

 7. ASF souhlasí s prodloužením funkčního období všech proděkanů do konce února 2009.
  Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. (20 ano/3 ne/3 zdržel), Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (21/3/2), Doc. RNDr. Vít Vilímek, Csc. (22/3/1), Doc. RNDr. Jitka Vilímová, Csc. (24/2/0), Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, Csc. (25/0/1), Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc. (23/1/2), Prof. RNDr. Tomáš Herben, Csc. (25/0/1).

 8. ASF schvaluje doplnění volební komise pro volbu kandidáta na děkana o Jedelského a Coufala (26/0/0).

 9. ASF schvaluje změnu harmonogramu pro volbu kandidáta na děkana PřF UK – volba kandidáta na děkana PřF UK se uskuteční 18. 2. 2009 od 10.00 (26/0/0).

 

Zapsal: Vojtěch Zeisek, 15. 1. 2009
Ověřil: Richard Chudoba, 19. 1. 2009

 

Akce dokumentů