E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 27. 04. 2007

(4. řádné zasedání)
Přítomni:
Berka, Blahůt, Gahura, Chromý, Chudoba, Kuthan, Liberda, Lorenc, Mašková, Navrátil, Půta, Sakala, Sklenář, Šímová, Taufmannová, Velemínská, Votýpka, Weiser, Zeisek, Zusková (20)
Omluveni:
Huňová, Plášil, Král, Blažek, Matoušková, Opluštil (6)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Šimon za Baxu, Polonský za Spurnou (2)
Hosté:
Arazimová, Dzúrová, Herben, Ječmíková, Jedelský, Jelínek, Kolářová, Kovář, Zíma, Žárský

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF 16. 3. 2007
 5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2006
 6. Poplatky spojené se studiem – potvrzení hlasování per rollam a diskuze koncepce jejich stanovování
 7. Akreditace PGS studia
 8. Novela statutu Přf UK v Praze
 9. Opatření děkana – Řád udělování medailí, cen a pochval PřF
 10. Hrdličkovo muzeum člověka
 11. Stanovisko k materiálu AS UK – návrh na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií ( http://www.cuni.cz/UK-2522.html)
 12. Stanovisko k materiálu AS UK – návrh na změny Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze ( http://www.cuni.cz/UK-2522.html)
 13. Oddělení vnějších vztahů – přehled aktivit a žádost o spolupráci s ASF
 14. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schváli náhradníky Šimona za Baxu a Polonského (20/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele Zeiska (20/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (20/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 16. 3. 2007 (19/0/1).
 5. Výroční zpráva

  Tajemnice fakulty představila Výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2006 a připomněla, že struktura zprávy odpovídá požadavku MŠMT. Konstatovala, že hospodaření jednotlivých sekcí bylo v souladu s pravidly; biologická sekce převedla část prostředků do roku 2007. Tajemnice dále upozornila na potřebu čerpání prostředků rovnoměrně v průběhu celého roku. Následovala rozprava.

  Lorenc se dotazoval na čerpání (resp. nevyčerpání) prostředků na biologické sekci. Tajemnice: Nebyly vyčerpány neinvestiční prostředky na vybavení. Od loňského roku lze nevyčerpané peníze převést do fondu provozních prostředků. Biologická sekce využila prostředky v rámci rezervy. Jedelský doplnil, že dokud nebylo možné používat převody do fondů a nakládat s nimi meziročně, nebyl prostor k jinému hospodaření než k rychlému využití na konci roku. Během rekonstrukce nebylo na Viničné jasné, k čemu dané prostory budou. Kuthan připomněl, že nedočerpání finančních prostředků ze strany biologické sekce neohrozí financování ostatních sekcí – ty dostanou prostředky podle standardního algoritmu.

  Lorenc (EK) konstatoval, že zástupci ekonomické komise doporučují předloženou zprávu schválit.

  ASF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření PřF UK za rok 2006 (19/0/2).

 6. Poplatky spojené s se studiem – potvrzení hlasování per rollam a diskuze koncepce jejich stanovení

  ASF hlasoval ve dnech 28. a 29. 3. 2007 per rollam o návrhu výše poplatků spojených s postgraduálním studiem pro akademický rok 2007/2008. Členové ASF k uvedenému návrhu zaslanému per rollam písemně sdělili, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí či se hlasování zdržují. K návrhu se ve stanovené lhůtě vyslovilo následujících 17 členů ASF: Baxa, Berka, Blahůt, Blažek, Huňová, Chromý, Liberda, Lorenc, Mašková, Půta, Sklenář, Spurná, Velemínská, Votýpka, Weiser, Zeisek a Zusková. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním explicitně vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů ASF. Výše uvedený návrh byl schválen, protože svůj souhlas s ním vyslovila nadpoloviční většina členů ASF (16), 1 člen se vyslovil proti návrhu, zbývající členové ASF své stanovisko k návrhu nesdělili.

  ASF schvaluje hlasování per rollam o návrhu výše poplatků spojených s postgraduálním studiem pro akademický rok 2007/2008 (20/0/1).

  Následovala rozprava o koncepčních otázkách stanovování poplatků spojených se studiem. Rozpravy se zúčastnili a na dotazy senátorů odpovídali prod. Dzúrová a prod. Herben

  Prod. Herben konstatoval, že osobně situaci nepovažuje za uspokojivou. Prostředky za samoplátce jdou oborovým radám, přičemž existuje střet 2 filozofií, jak s nimi naložit: a) mít drahé studium a hodně prostředků za platící studenty, nebo b) levné studium a hodně doktorandů. Dále připomněl, že polovina oborových rad akceptuje částku 830  €, která odpovídá českému normativu na studenta, ostatní chtějí vydělat Samoplátci jsou často (ale ne vždy) ze zemí 3. světa a ne vždy jim vlády těchto zemí studium financují.

  Chudoba upozornil na nesrovnalost mezi poplatky za přihlášku ke studiu do pregraduálního a postgraduálního studia. Do PGS se nelze přihlásit elektronicky, tudíž je nutné uhradit vyšší poplatek. Herben: Pracuje se na elektronické přihlášce do PGS.

  Půta uvedl, že oborová rada neodpovídá katedře. Co z toho mají katedry, které chtějí víc, než minimální částku? Jaké jsou náklady na zahraniční studenty, kteří působí v AV ČR? Navrhuje stanovit stanovit horní hranici poplatku. Herben reagoval, že finanční prostředky nakonec obdrží katedry. ASF by podle něj měl přijmout usnesení určující horní hranici poplatku.

  V závěru rozpravy vystoupila proděkanka Dzúrová: a) Student může požádat děkana o snížení poplatku za studium v cizím jazyce (dle čl. 5, Přílohy 6 Statutu UK ze dne 28. 4. 2006); b) dolní hranice poplatku za studium v cizím jazyce není stanovena, pouze horní hranice 25 000,- USD za každý rok studia (čl. 1, odst. 3, Přílohy 6 Statutu UK ze dne 28. 4. 2006); c) V letošním roce budou ASF k dispozici podklady poplatku za studium v cizím jazyce pro studijní obory bakalářského a navazujícího magisterského studia na červnovém zasedání.

  ASF žádá vedení fakulty, aby poplatky spojené se studiem byly v předstihu konzultovány se studijní komisí fakulty (20/0/1).

 7. Akreditace PGS studia

  Prod. Herben představil záměr fakulty akreditovat čtyřleté obory doktorského studia a požádal ASF o schválení návrhu žádostí. Chromý doplnil, že návrhy již schválila vědecká rada fakulty hlasováním per rollam.

  ASF schvaluje návrh žádostí o akreditace doktorských studijních programů (20/0/1).

 8. Novela statutu

  Chromý se v úvodu rozpravy vyjádřil k procedurálním otázkám: ASF by měl dodat podněty ke změně statutu vedení fakulty a vyzvat děkana k předložení jeho novely. Ke schvalování změn statutu se ASF vrátí až po obdržení návrhu novely na některém z příštích zasedání (nejspíše 18. 5. 2007).

  Berka (předseda legislativní komise) představil filozofii návrhu změn (formální, věcné), které projednala legislativní komise. Vysvětlil jednotlivé navrhované změny, přičemž ke každému bodu probíhala krátká diskuze:

  • článek 7, odstavec 4 nově definuje plénum katedry a jeho jednání
  • podle článku 9 může akademický pracovník vykonávat funkci vedoucího po více než druhé pouze pokud před tím vykonával tuto funkci někdo jiný (může ji tedy vykonávat nejvýše dvakrát za sebou)
  • byly vypuštěny čl. 14 a 15 duplikující VaJR

   Jedelský upozornil, že část obsahující poměry studentů a zaměstnanců v senátu je ukotvena v zákoně.

   Proběhlo orientační hlasování ohledně úpravy formulace poměru studentů a zaměstnanců v ASF – pro změnu formulace (15/4/2); pro její úplné vypuštění (10/6/5) a pro zakotvení poloviční účasti studentů v ASF (14/1/6).

  • čl. 27: smlouva na dobu neurčitou je podmíněna žádostí sekčního proděkana

   Prod. Herben uvedl, že považuje za nedůstojné po skvělých a dlouhodobě publikujících pedagozích fakulty žádat neustálé konkurzy. Do 65 let by se smlouvy měly prodlužovat, potom by se to mělo komplikovat.

   Zusková reagovala, že i špičkový člověk musí pravidelně procházet konkurzy, když v 60 půjde do konkurzu, v 65 musí znovu. Podle univerzitního řádu může smlouvu na dobu neurčitou uzavřít děkan.

   Jedelský uvedl, že tato novela je posun k lepšímu. To, co děkanovi neodebírá vnitřní předpis, je v jeho pravomoci. Kroky v našem statutu mají pro děkana jen doporučující charakter.

   Chromý vyjádřil domněnku, že smlouvy nad 65 let se týkají omezeného souboru zaměstnanců; domnívá se, že řada zaměstnanců v tomto věku žádá o starobní důchod; zaměstnávání pak upravuje zákoník práce.

   Zusková nesouhlasila s navrhovanou změnou omezení pozice odborného asistenta z 15 na 12 let. Upozornila, že touto změnou se vyvíjí zvýšený tlak na pedagogy, což může vyústit ve snižování kvality absolventů.

   Půta podpořil názor Zuskové a uvedl, že návrh nemůže přinést to, co podle záměru přinést má. Na mladé asistenty se kladou značné pedagogické povinnosti; v zamýšlené evaluaci mají asistenti dokonce učit více než profesoři. V důsledku toho se habilitují hlavně lidé z akademie, kde mají pro vědeckou práci větší prostor a nejsou zatíženi výukou v takové míře, v jaké jsme toho svědky na fakultě (výuka, vedení kvalifikačních prací atd.).

   Jedelský uvedl, že snížení limitu pro odborného asistenta může být bolestné, ale z PGS se často vracejí lidé s řadou publikací. Pravidlo se projeví až za 11 let, kdy už situace může být velmi odlišná.

   Herben doplnil, že absolvent PGS by se teoreticky musel habilitovat až kolem 45 let, což už je skoro pozdě. Máme přísná pravidla na rozsah výuky, nestálo by spíš za to snížit požadavky na objem výuky?

   Chromý podpořil stanovisko Zuskové a Půty a upozornil, že podle původního záměru byla hranice 15 let v předpise zakotvena jako „pojistka” („očistný” mechanismus fakulty), nyní nabývá podobu „restriktivního” opatření. V akademickém prostředí lze předpokládat, že odborný asistent si je vědom požadavku na odborný růst, proto se kloní k zachování horní hranice 15 let ve smyslu „pojistky”.

   ASF v orientačním hlasování schválil, aby v materiálu legislativní komise bylo omezení pozice odborného asistenta prodlouženo z 12 na 15 let. (18/0/4)

  ASF souhlasí s materiálem legislativní komise (ve znění schválených úprav), který se týká změn statutu PřF UK a postupuje jej vedení fakulty. ASF vyzývá děkana fakulty k předložení změn statutu (22/0/0).

 9. Opatření děkana – Řád udělování medailí, cen a pochval PřF

  Děkan fakulty vysvětlil důvod pro novelizaci již existujícího Opatření: ze strany sekcí jím bylo hledání způsobu, jak studenty samotné, jejich školitele nebo vedoucí pracovišť motivovat zveřejněním „prováděcích pravidel“ k soutěži. KD při formulaci návrhu pravidel zjistilo nutnost vpravit část materiálu do inovované podoby Opatření a druhou část pravidel jako návod k postupu zveřejnit na intranetu.

  Gahura uvedl, že z nepřesné terminologie obsažené v návrhu nevyplývá, kolik cen může být uděleno: 5 oborů, ale 1 student z každého studijního oboru. Pan děkan upřesnil, že je to po sekcích + OŽP, z každé sekce může cenu dostat 1 člověk (celkem tedy 5 v každé z obou kategorií – Mgr. a PhD) a souhlasil s drobnou terminologickou úpravou.

  Votýpka vznesl dotaz k čl. 3, resp. jaké jsou důvody zastoupení tajemníka fakulty ve výčtu možných navrhovatelů cen. Děkan fakulty vysvětlil, že tajemník přichází často do styku s mimoresortními osobnostmi, které mohou mít významné zásluhy o prosperitu fakulty a jako takové mohou přicházet v úvahu pro návrhy (i když tyto případy jsou v praxi spíše vzácné).

  V orientačním hlasování o vypuštění tajemníka fakulty” ze seznamu navrhovatelů vyslovilo (13/4/5). Navrhovatel souhlasí s úpravami návrhu Opatření.

  ASF souhlasí s návrhem „Opatření děkana – Řád udělování, medailí, cen a pochval Přírodovědecké fakulty“ (22/0/0).

 10. Hrdličkovo muzeum člověka

  Úvodem děkan fakulty doplnil komentářem předem rozeslané podklady a zejména historické peripetie, které vedly k současnému spornému postavení Hrdličkova muzea člověka na půdě univerzity (není v OR ani UK, ani FHS, ani PřF, přičemž od r. 1999, tj. od zániku právní subjektivity fakult, se realizuje setrvačností faktický stav dle zaniklé smlouvy o sdružení mezi UK a PřF a dík dalším změnám se o správu dělí FHS a PřF, aniž by tato dvojkolejnost byla transparentně zakotvena např. vzájemnou dohodou). Současná příznivá konstelace ve vztazích mezi FHS a PřF dává možnost pokusit se o novou dohodu, která by obsahovala za stanovených podmínek převést HMČ zcela pod správu PřF (v jejíž prostorách je dlouhodobě umístěno a veřejností s PřF spojováno). V návrhu je proto (1) znovuzačlenění HMČ jako celofakultního pracoviště do OR PřF a (2) vlastní OR HMČ. Dohoda mezi oběma fakultami by měla být v dohledné době dopracována a pokud celou věc schválí rektor UK, měla by v případě dnešního kladného hlasování ASF o OR vstoupit v život.

  Následovala rozprava, ve které vystoupili: Chromý (náprava legislativního vakua, procedura jednání), Půta (podpořil snahu využít příležitost k narovnání legislativních vztahů, upozornil na prostorovou situaci biologické sekce), Votýpka (námět: sbírku exponátů HMČ věnovat např. Národnímu muzeu). V závěru rozpravy děkan fakulty zdůraznil, že smyslem nového nastavení je zlepšit podporu výuky a výzkumu (traseologická laboratoř) a více je využít k propagačním účelům (již teď je významné). HMČ skrývá značné hodnoty a dosud nevyužitý potenciál. Kromě toho, každé z fakultních účelových zařízení podobného typu musí být posuzováno odděleně, protože proporce činností pro podporu výzkumu, výuky a marketingu se liší.

  ASF souhlasí s návrhem „Opatření děkan, kterým se doplňuje Organizační řád UK v Praze, Přírodovědecké fakulty“ a s návrhem „Opatření děkana - organizační řád Hrdličkova muzea člověka“ (20/0/1).

 11. Stanovisko k materiálu AS UK – návrh na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií

  Předseda ASF představil materiály zaslané AS UK k vyjádření ASF. V rozpravě vystoupili: Sklenář (přesnější formulace u rozpočtu, počtu pracovníků a záměru Centra), Votýpka (nejasná koncepce, absence motivace), Weiser (nekonkrétnost návrhu, absence možností spolupráce s AV ČR).

  Usnesení: ASF se seznámil s návrhem na založení Centra pro přenos poznatků a technologií UK v Praze, diskutoval připomínky a pověřuje senátory Sklenáře, Votýpku a Weisera, aby písemně formulovali připomínky k návrhu a tyto zaslali AS UK. (Přijato tichým souhlasem.)

 12. Stanovisko k materiálu AS UK – návrh na změny Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze

  Předseda ASF informoval o skutečnosti, že připomínky vznesené tajemnicí PřF v rámci jednání tajemníků fakult UK jsou v předloženém návrhu zohledněny.

  Usnesení: ASF bere na vědomí návrhy změny Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze. (Přijato tichým souhlasem).

 13. Oddělení vnějších vztahů – přehled aktivit a žádost o spolupráci s ASF

  Prod. Jelínek představil novou vedoucí OVV paní A. Ječmíkovou a spolupracovnici J. Arazimovou. Mzdově zůstalo oddělení na loňské úrovni. PřF dává na vnější vztahy 1/2 prostředků MFF a 1/5 VŠCHT. Ječmíková doplnila, že ples měl novou propagaci, jsou k dispozici nové letáky, reklamní předměty, na fakultě se koná řada konferencí, propagace se celkově zlepšila, připravuje se infobrožura pro studenty, vytváří se nové webové stránky fakulty. Na webu je k dispozici koncepce oddělení. V následné diskuzi vystoupili:

  Weiser se otázal jak je zajištěna distribuce materiálů (např. na SŠ). Problém s rozpočtem celofakultních pracovišť by se nejlépe vyřešil formou „grantových návrhů“. Oddělení nemá jasné plány, což brzdí schvalování. Jelínek reagoval, že konkrétnější návrhy prochází vždy snáze, ale různé sekce mají různé požadavky, důležité je sjednocení všech pracovišť, aby fakulta vystupovala jednotně.

  Votýpka uvedl, že sice zazněla spousta jednotlivostí, ale chybí jasný a velký plán zviditelnění fakulty, což by mohlo i sjednotit sekce. Např. pravidelná prezentace v televizi a rozhlase. Podle proděkana Jelínka OVV sbírá data, aby mohlo pravidelně informovat média, zatím ale nemá dost informací.

 14. Různé

  Předseda dílčí volební komise pro volby do AS UK v Praze na PřF Lorenc informoval o průběhu voleb, poděkoval všem členům dílčí volební komise za práci v komisi a předal předsedovi ASF volební materiály k archivaci.

  Chromý informoval, že v rámci jednání o rozpočtu pro rok 2007 bylo vedením fakulty přislíbeno, že místnost ASF v rekonstruované budově v Botanické zahradě bude vybavena z fakultních prostředků. Návrh rozpočtu ASF je proti r. 2006 navýšen o prostředky plánované k zakoupení senátního notebooku.

  Chudoba upozornil na nesrovnalosti ve studijních plánech (v Karolínce) 2006/2007 a navrhl, aby zástupcům ASF bylo umožněno nahlédnout do připravované Karolínky 2007/2008 před jejím odevzdáním do tisku.

  ASF žádá vedení fakulty, aby studijní plány (Karolínka) pro akademický rok 2007 / 2008 byly v předstihu diskutovány se studijní komisí ASF (20/0/0).

Příští zasedání ASF se uskuteční 18. května 2007 v 9:00 v leé rýsovně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. ASF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření PřF UK za rok 2006 (19/0/2).
 2. ASF schvaluje hlasování per rollam o návrhu výše poplatků spojených s postgraduálním studiem pro akademický rok 2007/2008 (20/0/1).
 3. ASF žádá vedení fakulty, aby poplatky spojené se studiem byly v předstihu konzultovány se studijní komisí fakulty (20/0/1).
 4. ASF schvaluje návrh žádostí o akreditace doktorských studijních programů (20/0/1).
 5. ASF souhlasí s materiálem legislativní komise (ve znění schválených úprav), který se týká změn statutu PřF UK a postupuje jej vedení fakulty. ASF vyzývá děkana fakulty k předložení změn statutu (22/0/0).
 6. ASF souhlasí s návrhem „Opatření děkana – Řád udělování, medailí, cen a pochval Přírodovědecké fakulty“ (22/0/0).
 7. ASF souhlasí s návrhem „Opatření děkan, kterým se doplňuje Organizační řád UK v Praze, Přírodovědecké fakulty“ a s návrhem „Opatření děkana - organizační řád Hrdličkova muzea člověka“ (20/0/1).
 8. ASF se seznámil s návrhem na založení Centra pro přenos poznatků a technologií UK v Praze, diskutoval připomínky a pověřuje senátory Sklenáře, Votýpku a Weisera, aby písemně formulovali připomínky k návrhu a tyto zaslali AS UK. (Přijato tichým souhlasem)
 9. ASF bere na vědomí návrhy změny Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze. (Přijato tichým souhlasem)
 10. ASF žádá vedení fakulty, aby studijní plány (Karolínka) pro akademický rok 2007 / 2008 byly v předstihu diskutovány se studijní komisí ASF (20/0/0).

Akce dokumentů