E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 03. 2007

(3. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Berka, Blahůt, Blažek, Gahura, Huňová, Chromý, Chudoba, Liberda, Lorenc, Mašková, Navrátil, Opluštil, Plášil, Půta, Sklenář, Spurná, Taufmannová, Velemínská, Votýpka, Zeisek, Zusková (22)
Omluveni:
Král, Matoušková, Sakala, Šímová, Weiser (5)
Nepřítomni:
Kuthan (1)
Náhradníci:
Havlíček, Nemjová (2)
Hosté:
doc. Folk, prod. Vilímová, prod. Dzúrová, dr. Šolcová

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF 9. 2. 2007
 5. Vyjádření ASF ke jmenování doc. RNDr. Petra Folka, CSc. vedoucím Katedry fyziologie živočichů a prof. Ing. Shah Wali Faryada, CSc. ředitelem Ústavu petrologie a strukturní geologie
 6. Vyjádření ASF k Opatření děkana, kterým zřizuje katedru buněčné biologie a katedru fyziologie živočichů a ruší stávající katedru fyziologie živočichů a vývojové biologie
 7. Reakreditace studijního programu Molekulární biologie a biochemie organismů
 8. Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008
 9. Volby do AS UK
 10. Prezentace CareerMarketu
 11. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schváli náhradnici Nemjovou za Weisera a Havlíčka za Matouškovou (19/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele Zeiska (19/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (21/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze 2. řádného zasedání ASF 9. 2. 2007 (21/0/0). Chromý tlumočil omluvu doc. Frynty, který se z důvodu pracovního pobytu mimo fakultu nemohl účastnit minulého zasedání, na které byl pozván.
 5. Vyjádření ASF ke jmenování doc. RNDr. Petra Folka, CSc. vedoucím Katedry fyziologie živočichů a prof. Ing. Shah Wali Faryada, CSc. ředitelem Ústavu petrologie a strukturní geologie. Tajné hlasování.

  ASF se kladně vyjádřil ke jmenování prof. Ing. Shah Wali Faryada, CSc. vedoucím Ústavu petrologie a strukturní geologie (21/0/2).

  ASF se kladně vyjádřil ke jmenování doc. RNDr. Petra Folka, CSc. vedoucím Katedry fyziologie živočichů (21/0/2).

 6. Vyjádření ASF k Opatření děkana, kterým zřizuje katedru buněčné biologie a katedru fyziologie živočichů a ruší stávající katedru fyziologie živočichů a vývojové biologie

  Prod. Vilímová představila předložené Opatření děkana – informovala o velikosti katedry a plánovaném rozdělení na katedry Fyziologie živočichů (bude obsahovat současná oddělení fyziologie živočichů a člověka a neurobiologie) a katedru Buněčné biologie (oddělení fyziologie buňky a vývojové biologie a imunologie). Je zajištěno rozdělení společných prostor, personálu, majetku a vědecko-pedagogických aktivit podle oddělení i financí v rámci rozpočtu sekce. Nové katedry by se ustavily k počátku nového akademického roku (1. 10. 2007). Fakultě nevzniknou žádné nové náklady.

  Vystoupení proděkanky v diskuzi doplnil Petr Folk, když odpovídal na dotazy z pléna. Rozdělení katedry prezentoval jako výsledek dlouhodobých diskuzí uvnitř stávajícího pracoviště a sdělil, že plénum současné katedry s návrhem souhlasí. Stávající oddělení v nových katedrách nebudou, takže se zruší administrativní mezistupeň. V rámci nových kateder budou nadále fungovat jednotlivé pracovní skupiny.

  ASF schvaluje Opatření děkana, kterým se zřizuje katedra buněčné biologie a katedra fyziologie živočichů a ruší stávající katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie. (24/0/0)

 7. Reakreditace studijního programu Molekulární biologie a biochemie organismů

  Vystoupila prod. Vilímová zastupující garantku programu doc. Forstovou a vysvětlila, že akreditace byla udělena před třemi roky jako nová, byla tedy podle zákona jen na 3 roky a je nutné ji prodloužit. V průběhu uplynulých let se nevyskytly skutečnosti, které by bránily pokračování studijního programu.

  ASF schvaluje reakreditaci studijního programu Molekulární biologie a biochemie organismů (24/0/0).

 8. Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008

  Prod. Dzúrová představila návrh poplatků spojených s bakalářským a magisterským studiem na PřF UK v Praze pro akademický rok 2007/2008. Proti poplatkům v letošním akademickém roce se zvýší poplatek za delší studium na 15 240 Kč a poplatek za přijímací řízení na 600 Kč za papírovou a 450 Kč za elektronickou přihlášku. Letos se papírovou formou přihlásilo přes 800 uchazečů a elektronickou výrazně přes 2000. Výše poplatku za delší studium 15 240 Kč je jednotná pro všechny studijní obory bez ohledu na koeficient náročnosti studia. Poplatky stanovuje příloha č. 6 Statutu UK. Poplatky jsou příjmem stipendijního fondu, ze kterého bylo za loňský rok na stipendiích vyplaceno 2,9 milionu Kč při příjmu 2,1 milionu Kč.

  Prod. Dzúrová dále informovala, že v průběhu příštího akademického roku se plánuje cílená kampaň k náboru zahraničních studentů a příprava některých oborů pro cizojazyčné studium.

  ASF schvaluje návrh poplatků spojených s bakalářským a magisterským studiem na PřF UK v Praze pro akademický rok 2007/2008 (24/0/0).

  Poplatky za doktorské studium se vzhledem k nepřítomnosti prod. Herbena projednají elektronicky (hlasování per rollam).

 9. Volby do AS UK

  Předseda ASF Chromý informoval o zasedání AS UK (23. 2. 2007), kde se projednávala kauza „neplatnost voleb do AS UK na PřF UK v Praze“, resp. žádost ASF o přezkoumání postupu HVK. Seznámil ASF s průběhem jednání a s usnesením AS UK, z něhož vyplývá, že volby na PřF je třeba opakovat.

  Z následné diskuze vyplynulo, že ASF by měl před opakovanými volbami vyzvat a podpořit kandidáty, kteří uspěli v podzimních volbách.

  ASF stanovuje termín a místo opakovaných voleb na 10. dubna 2007 od 8.00 do 12.00 hodin ve Viničné 7 a od 13.00 do 17.00 hodin v Hlavově 8 a 11. dubna od 8.00 do 12.00 hodin v Hlavově 8 a od 13.00 do 17.00 hodin ve Viničné 7 (22/0/2).

  ASF jmenuje členy dílčí volební komise: Ing. Miroslav Lorenc (předseda), Karel Berka, RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Bc. Kateřina Huňová, Lenka Mašková, Václav Navrátil, Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D., Mgr. Pavlína Spurná, Alice Taufmannová, Mgr. Jan Votýpka, Ph.D., Vojtěch Zeisek. (24/0/0)

  ASF stanovuje nejzazší termín pro podání návrhu kandidátů na 29. 3. 2007 16.00. ASF pověřuje členy dívčí volební komise (Berku pro chemii, Havlíčka pro geografii, Opluštila pro geologii a Votýpku pro biologii) k převzetí návrhů kandidátů (24/0/0).

 10. Prezentace CareerMarketu

  Dr. Šolcová představila projekt Komunikace – brána výzkumu, který je financován ze sociálních fondů EU. CarrerMarket mapuje potřeby studentů, škol i firem. Kontaktní osobou na fakultě je prod. Zima. Mezi partnery patří např. MFF, PedF, cca 250 soukromých firem. CareerMarket se zprvu zaměřoval na český trh, ale postupně začíná spolupracovat i se zahraničními společnostmi.

  ASF bere na vědomí zprávu o aktivitách CareerMarket.

 11. Různé

  Chromý obdržel návrh členů ASF zastupujících geologickou sekci ke jmenování RNDr. Jiřího Zachariáše, Ph.D. z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů členem legislativní komise ASF.

  ASF jmenuje RNDr. Jiřího Zachariáše, Ph.D. členem legislativní komise. (24/0/0)

  Chudoba informoval o středečním zasedání komise pro výpočetní techniku. Ve vývoji jsou nové webové stránky fakulty, k jejichž podobě je možné zasílat připomínky. Po technické stránce je připravena internetová telefonie, jejíž zprovoznění se očekává v dohledné době.

  Berka požádal o zasílání připomínek k novele Statutu PřF do pátku 30. 3. 2007. Po zapracování připomínek bude návrh novely Statutu postoupen k připomínkám vedení fakulty.

Příští zasedání ASF se uskuteční 27. dubna 2007 v 9.00 v  posluchárně Levá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.

Přijatá usneseni

 1. ASF se kladně vyjádřil ke jmenování prof. Ing. Shah Wali Faryada, CSc. vedoucím Ústavu petrologie a strukturní geologie. (21/0/2)
 2. ASF se kladně vyjádřil ke jmenování doc. RNDr. Petra Folka, CSc. vedoucím Katedry fyziologie živočichů. (21/0/2)
 3. ASF schvaluje Opatření děkana, kterým se zřizuje katedra buněčné biologie a katedra fyziologie živočichů a ruší stávající katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie. (24/0/0)
 4. ASF schvaluje reakreditaci studijního programu Molekulární biologie a biochemie organismů. (24/0/0)
 5. ASF schvaluje návrh poplatků spojených s bakalářským a magisterským studiem na PřF UK v Praze pro akademický rok 2007/2008. (24/0/0)
 6. ASF stanovuje termín a místo opakovaných voleb na 10. dubna 2007 od 8.00 do 12.00 hodin ve Viničné 7 a od 13.00 do 17.00 hodin v Hlavově 8 a 11. dubna od 8.00 do 12.00 hodin v Hlavově 8 a od 13.00 do 17.00 hodin ve Viničné 7. (22/0/2)
 7. ASF jmenuje členy dílčí volební komise: Ing. Miroslav Lorenc (předseda), Karel Berka, RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Bc. Kateřina Huňová, Lenka Mašková, Václav Navrátil, Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D., Mgr. Pavlína Spurná, Alice Taufmannová, Mgr. Jan Votýpka, Ph.D., Vojtěch Zeisek. (24/0/0)
 8. ASF stanovuje nejzazší termín pro podání návrhu kandidátů na 29. 3. 2007 16.00. ASF pověřuje členy dívčí volební komise (Berku pro chemii, Havlíčka pro geografii, Opluštila pro geologii a Votýpku pro biologii) k převzetí návrhů kandidátů. (24/0/0)
 9. ASF bere na vědomí zprávu o aktivitách CareerMarket.
 10. ASF jmenuje RNDr. Jiřího Zachariáše, Ph.D. členem legislativní komise. (24/0/0)

Akce dokumentů