E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 05. 01. 2007 – nové složení

Přítomni:
Baxa, Berka, Blahůt, Blažek, Gahura, Huňová, Chromý, Chudoba, Král, Kuthan, Liberda, Lorenc, Mašková, Navrátil, Opluštil, Plášil, Půta, Sakala, Sklenář, Spurná, Taufmannová, Velemínská, Weiser, Zeisek, Zusková (25)
Omluveni:
Šímová, Votýpka (2)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Havlíček (1)
Hosté:
Folk, Jedelský, Matějka, Třískala, Vilímová, Zima
 1. Volba volební komise

  Za členy volební komise navrženi: Weiser (SKAS biologie), Lorenc (ZKAS chemie), Havlíček (ZKAS geografie).

  AS schválil volební komisi ve složení Havlíček, Lorenc, Weiser (23/0/3).

 2. Volba předsednictva senátu

  Půta seznámil AS s pravidly volby předsednictva AS podle Volebního a jednacího řádu ASF (VaJŘ).

  Návrhy na předsedu: Chromý (ZKAS, geografie – souhlasí s kandidaturou), Chudoba (SKAS, chemie – souhlasí s kandidaturou), Gahura (SKAS, biologie – nesouhlasí s kandidaturou).

  Proběhla tajná volba předsedy AS: Chromý – 15 hlasů; Chudoba – 10 hlasů. Voleb se zúčastnilo 26 senátorů, 1 hlas neplatný.

  Předsedou AS PřF UK v Praze byl zvolen Pavel Chromý.

  Chromý poděkoval za důvěru, poděkoval předchozímu předsedovi AS R. Matouškovi a vyjádřil naději, že chce usilovat o aktivizaci činnosti všech členů AS a komisí (připravenost na jednání, kvalifikovanost rozhodování, projednávání materiálů v komisích ve spolupráci s předkladateli a sdělení stanoviska).

  Navrhy na místopředsedy: Chudoba (SKAS, chemie – souhlasí s kandidaturou), Půta (ZKAS, biologie – souhlasí s kandidaturou)

  Proběhla tajná volba místopředsedů AS: Chudoba – 20 hlasů, Půta – 23 hlasů. Voleb se zúčastnilo 26 senátorů, 1 hlas neplatný.

  Místopředsedy AS PřF UK v Praze byli zvoleni Richard Chudoba a František Půta. Chromý v souladu s Volebním a jednacím řádem ASF určil 1. místopředsedou F. Půtu a 2. místopředsedou AS R. Chudobu.

 3. Jmenování členů poradních orgánů (komisí) a volby předsedů

  Chromý informoval, že z VaJŘ vyplývá ustavení ekonomické a legislativní komise. V rozpravě se AS dohodl o ustavení studijní komise.

  AS schválil složení ekonomické komise: Blažek, Kuthan, Lorenc, Sakala (25/0/1). Předsedou EK AS se stal Blažek.

  AS schválil složení legislativní komisi: Berka, Gahura, Havlíček, Jedelský, Liberda (23/0/3. Předsedou LK AS se stal Berka.

  AS schálil ustavení studijní komise ve složení: Blahůt, Chudoba, Huňová, Mašková, Navrátil, Opluštil, Půta, Zusková (25/0/1). Předsedou StK AS se stal Půta.

 4. Vzhledem k délce jednání a výměně části senátorů v průběhu zasedání předložil Chromý k opětovnému schválení zbývající body původně navrženého programu jako program dalšího jednání. AS schválil program dalšího jednání (26/0/0).
 5. Novela Statutu

  Předkladatele novely čl. 27 Statutu, proděkana Herbena, zastupoval proděkan Zima, který seznámil senát s úpravami oproti verzi předložené 8. 12. 2006.

  Zusková vznesla připomínku k formulaci odst. 2 „a ostatních lektorů“. Jedelský navrhuje tuto formulaci vypustit, případně vypustit celý odst. 2, neboť je obsažen v nadřízeném předpisu.

  Zusková se zeptala na definici pléna pracoviště. Zeisek odkazoval na definici ve Statutu. Zusková navrhla, aby byla definice zpřesněna.

  Blažek se dotázal, kolika profesorů se týká odst. 6, zda se má tento odstavec týkat i docentů a jaký je rozdíl mezi odst. 4 a 6. Weiser připomněl, že uzavřít smlouvu na dobu neurčitou musí být možné kvůli nadřízeným předpisům, ale z pohledu fakulty bude výhodnější, pokud se tak stávat nebude.

  Baxa se dotázal, proč se liší maximální doba trvání zaměstnaneckého poměru asistenta a odborného asistenta.

  Půta navrhl zjednodušit formulaci odst. 14.

  Chromý navrhl odročit na příští jednání a pozvat děkana. Legislativní komise projedná návrh s navrhovatelem a před hlasováním přednese své stanovisko.

  AS odkládá rozhodnutí o změně čl. 27 Statutu. AS rozhodne po předložení návrhu, který projedná legislativní komise AS (25/0/1).

  Chromý představil další změny Statutu, které po projednání v AS 8. 12. 2006 předložil bývalý předseda Matoušek. Zusková navrhla odložení celého Statutu, Chromý tento návrh podpořil. Weiser taktéž podpořil odložení, ale současně upozornil, že to bude již 3. měsíc od podání návrhu a mělo by se proto dohodnout datum, do kterého přijímáme připomínky. Stanovením data je předsedou pověřen Chudoba.

  AS vrací novelu Statutu k dopracování (25/0/0).

 6. Vyjádření AS k organizačnímu řádu Botanické zahrady UK v Praze, PřF

  Navrhovatel provedl úpravy podle připomínek z minulého zasedání.

  Půta navrhl bod 3 rozdělit na dva body (1. věta jako bod 1), zbytek za bod 4; koordinační rada by být i konkurzní komisí pro konkurz na ředitele. Weiser požádal o výklad bodu 4 „veřejná sféra“ a nechal ke zvážení jeho upřesnění. Chromý a Zima se vyslovili pro stávající znění.

  AS schválil organizační řád Botanické zahrady UK v Praze, PřF (25/0/1).

 7. Vyjádření AS k organizačnímu řádu Střediska biologického vzdělávání (změna názvu)

  Prod. Vilímová představila návrh organizačního řádu účelového zařízení biologické sekce Střediska biologického vzdělávání (změna názvu), jako servisního zařízení pro organizaci učitelskému studiu biologie a dalších aktivit ve vzdělávání. V aktivitách jsou nyní zapojeny všechny katedry, vznik Střediska neohrozí dvouoborové studium, dojde pouze o přerozdělení kompetencí v rámci sekce. Chromý informoval o aktivitách KD ve věci koncepce přírodovědného vzdělávání (v reakci na výzvu AS z 8. 12. 2006). Rozvinula se diskuze ve vedení fakulty ohledně spolupráce mezi sekcemi.

  Huňová se dotázala, zda není katedra didaktiky i Středisko zbytečné zdvojení. Vilímová vysvětlila, že na katedře zůstane vědecko-pedagogická činnost a organizační záležitosti přejdou na Středisko.

  Havlíček se dotázal, jaké bude propojení Střediska s fakultou, nebo zda se jedná jen o záležitost biologické sekce. Vilímová odpověděla, že Středisko bude určeno jen pro biologickou sekci, neboť různé sekce mají různé potřeby a těžko to lze sjednotit pod jednoho celofakultního pracovníka.

  Taufmannová se zeptala, kdo organizuje praxe pro studenty z jiných sekcí. Vilímová odpověděla, že celofakultní koordinátorka.

  Spurná se zeptala, zda zřízení Střediska spěchá natolik, aby se to uspěchaně schválilo, zda by nebylo vhodnější Středisko zřídit v koordinaci s ostatními sekcemi. Vilímová odpověděla, že se jedná o vnitřní záležitost jedné sekce, o které se uvažuje už 3 roky, alespoň půl roku intenzivně.

  Kuthan podotkl, že se nezmění výstupy biologické sekce vůči zbytku fakulty – sekce garantuje stejné výstupy učitelského studia, pouze to bude dělat někdo jiný, z hlediska ostatních sekcí v tom nebude žádný rozdíl.

  Matějka hovořil o zřízení Střediska jako o „daleko složitější záležitosti“ – dojde k vyčlenění spousty činností z katedry, pracovní náplň zaměstnanců katedry bude muset být předefinována, což se dotkne i ostatních kateder didaktiky na fakultě. Senát by podle něj v tuto chvíli neměl o Středisku rozhodovat. Vilímová nesouhlasí, senát nerozhoduje, jen se vyjadřuje. Ptá se, co si má představit pod pojmem „teritorium didaktiků“, podivuje se, jak by se měla předefinovat pracovní náplň.

  Půta na základě informací z jednání Dzúrové a Horáka sdělil, že zřízení Střediska není v rozporu s fakultní koordinací učitelství.

  Sakala vznesl dotaz, proč by se měl senát vyjadřovat k Středisku, když ještě nebyla ukončena fakultní diskuze.

  Chromý navrhuje hlasovat o vyjádření stanoviska k organizačnímu řádu SBV v tajném hlasování.

  Hlasování: AS souhlasí s tajným hlasováním ve věci vyjádření stanoviska k organizačnímu řádu SBV (9/12/4). Návrh nebyl přijat – následuje veřejné hlasování.

  Návrh usnesení: AS se kladně vyjadřuje k organizačnímu řádu Střediska biologického vzdělávání (11/0/14). Návrh nebyl schválen.

 8. Novela Volebního a jednacího řádu AS PřF UK

  Chromý představil materiál, který předložil na minulém jednání AS Matoušek, doplněný o připomínky z 8. 12. 2006.

  Zusková ukazovala na řadě příkladů, že řád je sepsán chybně a měl by se proto přepracovat. Konkrétní připomínky: vzhledem k volbám jsou nedostatečně rozlišovány SKAS a ZKAS, neexistuje „funkční období senátu“ (obě komory jej mají jiné) stejně tak jako pojem „končící senát“ apod., voleb se účastní členové akademické obce (přesně definovat), řada zastaralých odstavců (např. o vývěskách), rozdělení voličů studentů podle programů nemá jednoznačný výklad, nelogičnost stavby dokumentu.

  Zusková navrhuje neschválení novely.

  AS neschvaluje předložený návrh novely Volebního a jednacího řádu AS PřF UK (25/0/0).

  Na návrh Zuskové AS vyzývá legislativní komisi k přípravě komplexní novely VaJŘ (22/0/3).

 9. Pověření členů AS dle čl. 39 VaJŘ – správa vývěsky AS a webových stránek AS

  Chromý informoval o nutnosti personálního zajištění agendy vyplývající z čl. 39 VaJŘ.

  Půta navrhl, aby klasické nástěnky byly v novém VaJŘ zrušeny.

  Správou vývěsek ASF byli pověřeni na Biologii Půta, na Chemii Berka, na Geografii Baxa, na Geologii Plášil. Správou webových stránek ASF byly pověřeni Chudoba a Zeisek.

 10. Různé

  Poštovní server, zajištění elektronické komunikace mezi senátory

  Zusková si stěžovala na chybové zprávy MTA v e-mailové konferenci. Weiser problém vysvětlil. Půta navrhl zřízení nové adresy, neboť na současnou chodí velké množství spamu.

  Chudoba byl pověřen, aby zajistil aktualizaci hromadných e-mailových adres senátu a společně s CIT našel způsob, jak snížit množství nevyžádané pošty v konferenci.

  Volby do AS

  Baxa kritizoval nízkou volební účast při volbách do AS. Apelujte zejména na aktivizaci zástupců geologické a biologické sekce.

  Lorenc navrhuje další zlepšení volebního programu – připraví (stručný) písemný podklad pro jednání kolegia děkana.

Akce dokumentů