E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 12. 05. 2006

(5. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Lev, Lorenc, Matoušek, Matoušková, Nesměrák, Půta, Rajman, Sakala, Svárovská, Šťastná, Velemínská, Vyskočil, Votýpka, Weiser, Zusková (21)
Omluveni:
Kuthan, Opluštil, Peksa, Pluháčková, Senčík, Šímová, Třískala (7)
Náhradník:
Stehlík (1)
Hosté:
Dzúrová
 1. AS schválil program zasedání (17/0/0).
 2. AS schválil zápis ze zasedání 07. 04. 2006 (17/0/0).
 3. AS potvrdil výsledky hlasování per rollam o počtu členů SVR (17/0/0).
 4. Vyhlášení voleb do AS UK bylo po diskuzi konsensuálně odloženo.
 5. AS schválil náhradníka Stehlíka za Třískalu (21/0/0).
 6. Poplatky za studium

  Studijní proděkanka Dzúrová informovala o klíči k určení poplatků jednotlivých poplatků spojených s bakalářským a magisterským studiem studiem a o počtech studentů, kterých se daný poplatek týká.

  Poplatek za „delší studium” se ponechává v podobné výši jako minulý rok s ohledem na změnu zákona 552/2005 Sb. – poplatek se nově vyměřuje za každých započatých 6 měsíců namísto původního jednoho měsíce. Ekonomický přínos této změny by měl částečně pokrýt nárůst výdajů na prospěchová stipendia.

  Platba za další studijní program zůstává nezměněna.

  Poplatek za úkony s přijímacím řízením. Studijní proděkanka oznámila úmysl v dalším akademickém roce implementovat elektronickou přihlášku ke studiu.

  Platba za Bc a Mgr studium v cizím jazyce. Studijní proděkanka představila mechanismus stanovení poplatku. AS diskutoval diferenciaci výše poplatku podle oboru.

  AS nepřijal usnesení: AS doporučuje vedení fakulty přijetí a implementaci strategie výuky v cizím jazyce (10/4/7). AS doporučuje v dalších letech stanovení výše poplatku za studium Bc a Mgr studijních programů v cizím jazyce podle specifik konkrétních programů (8/6/7).

  AS se kladně vyjádřil k výši poplatků za delší studium, další studijní program, přijímací řízení a Bc a Mgr studium v cizím jazyku navržených vedením fakulty (20/1/1).

  AS se kladně vyjádřil k rozpětí poplatků za PGS v cizím jazyce a vyzývá vedení fakulty stanovit na návrh OR konkrétní výši poplatků pro daný studijní obor (22/0/0).

 7. Zástupci AS v SVR. AS souhlasí s delegováním svých zástupců do SVR Půtu (biologie) a Opluštila (geologie). AS souhlasí s uvolněním Nesměráka (chemie) s ohledem na členství Zuskové. (22/0/0).
 8. Stanovisko ke změnám vnitřních předpisů UK. AS svolává pracovní skupinu k vypracování připomínek k návrhu grantového řádu UK do 19. 5. a pověřuje předsednictvo, aby stanovisko po připomínkování členy senátu projednalo a zaslalo ASUK (22/0/0).
 9. Různé

  Matoušek informoval o ustanovení komise studijních garantů a komise pro zahraniční mobilitu, Matoušková informovala o práci této komise.

Příští zasedání se uskuteční dne 16. června 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů