E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 10. 03. 2006

(3. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Kuthan, Lorenc, Matoušek, Matoušková, Opluštil, Peksa, Pluháčková, Půta, Sakala, Svárovská, Šímová, Štastná, Velemínská, Vyskočil, Votýpka, Zusková (22)
Omluveni:
Lev, Nesměrák, Rajman, Senčík (4)
Nepřítomni:
Třískala, Weiser (2)
Náhradník:
Harant (1)
Hosté:
Kovář, Kolářová
 1. AS schválil náhradníka Karla Haranta za Jaroslava Lva (18/0/0).
 2. AS schválil program zasedání (19/0/0).
 3. AS schválil zápis ze zasedání 10. 02. 2006 (19/0/0).
 4. Opatření děkana 06/2006: Organizační řád Oddělení vnějších vztahů

  Děkan osvětlil vznik a vývoj OVV a důvod zdržení předložení dokumentu Akademickému senátu.

  AS upozornil děkana, aby byl v budoucnu dodržen postup zveřejňování dokumentů v souladu s legislativními předpisy.

  AS se vyjádřil kladně k Organizačnímu řádu oddělení vnějších vztahů (22/0/1).

 5. Vyjádření k novým vedoucím kateder. AS se v tajném hlasování vyjádřil kladně k navrženým vedoucím kateder:
  • analytické chemie: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (21/0/2)
  • botaniky doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (20/0/3)
  • učitelství a didaktiky chemie doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. (20/2/1)
  • aplikované geoinformatiky a kartografie doc. Ing. Jan Kolář, CSc. (19/1/3)
 6. Novely předpisů UK. AS pověřil příslušné komise a SKAS připomínkováním jednotlivých dokumentů do 27. 03. 2006 (v tomto datu poslat všem senátorům na konečné připomínkování, do 03. 04. 2006 se připomínky odešlou ASUK).
 7. Různé

  P. Jedelský se dotázal, kdy bude AS hlasovat o členech vědecké rady fakulty. Předseda AS konstatoval nutnost hlasování na příštím zasedání AS.

  Dále se Jedelský dotázal na stav řešení problému s opatřením děkana na základě § 32. Předseda AS informoval, že se problém bude řešit v rámci změn Organizačního řádu fakulty.

  R. Matoušek informoval o zveřejněném návrhu rozpočtu UK.

  P. Chromý informoval o jednání prod. Dzúrové s ÚJOP o výuce jazyků a o plánovaných oslavách 150. výročí vzniku geografie na PřF.

  AS vyjádřil podporu aktivitám geografické sekce při pořádání akcí v rámci oslav 150 let geografie na UK, které přispějí k propagaci vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit UK a PřF (23/0/3).

  AS se na žádost kvestora vyjádřil kladně k návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy Český Telecom a. s. na vedení veřejné komunikační sítě do objektu č. p. 1594 na pozemku č. 1591 (Viničná 7) a do objektu bez č. p. na pozemku č. 1588 přes pozemek č. 1586 (16/0/0).

 8. Zpráva o hospodaření PřF v roce 2005

  Tajemnice komentovala předloženou Zprávu o čerpání prostředků.

  Členové ekonomické komise Blažek a Kuthan vznesli ke zprávě několik dotazů:

  • fond účelových prostředků
  • čerpání prostředků na sekcích

  AS vzal na vědomí zprávu o čerpání prostředků v roce 2005 (23/0/0).

  P. Jedelský se dotázal tajemnice na směrnici upravující doplňkovou činnost. Tajemnnice konstatovala, že směrnice zatím nebyla vytvořena.

Příští zasedání se uskuteční dne 07. dubna 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů