E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 08. 12. 2006

(9. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Gahura, Hruška, Chromý, Chudoba, Kuthan, Liberda, Lorenc, Matoušek, Opluštil, Peksa, Pluháčková, Půta, Sakala, Senčík, Šímová, Třískala, Votýpka, Weiser, Zusková (20)
Omluveni:
Blahůt, Jedelský, Král, Matoušková, Velemínská, Vyskočil (6)
Náhradníci:
Havlíček (1)
Hosté:
Vilímová, Zima, Kolářová, Horák, Matějka, Marada
 1. Předseda informoval Akademický senát o zániku mandátu senátorů Jana Rajmana (ukončení studia) a Jaroslava Lva (ukončení pracovního poměru na fakultě). Akademický senát má aktuálně 26 členů.
 2. AS schválil náhradníka Havlíčka za Matouškovou (15/0/0).
 3. AS schválil program zasedání (15/0/0).
 4. AS zkontroloval a schválil zápis z minulého zasedání (16/0/1).
 5. Centrum učitelského studia biologie

  Prod. Vilímová a prof. Horák uvedli základní teze Centra uč. studie biologie. V návaznosti na emailové reakce členů senátu na zaslaný dokument osvětlil prof. Horák některé body. Chromý v diskuzi poukázal na jistou protichůdnost vzniku Centra a širší koncepce přírodovědného vzdělávání na PřF UK a důležitost celofakultní diskuze na téma učitelského studia. Proběhla další diskuze (hosté Matějka, Marada), která byla na návrh senátora Weisera ukončena (20/0/0).

  Navrženo usnesení: Akademický senát rozhodne o zřízení Centra na tomto zasedání (6/8/6). Návrh nebyl přijat, rozhodnutí bude učiněno na příštím zasedání.

  Na návrh Pavla Chromého bylo přijato usnesení: AS se obrací na vedení fakulty a VRF s žádostí o stanovisko ve věci rozvoje přírodovědného vzdělávání na PřF UK (19/0/1).

 6. Vyjádření AS k výši stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorského stipendia

  Proděkanka Dzúrová a proděkan Herben předložili a osvětlili návrh na výši stipendií: za vynikající studijní výsledky 10 000 Kč, doktorské stipendium pro studenty 2. a 3. ročníku 7 000 Kč.

  AS se vyjádřil kladně k návrhu děkana na výši prospěchového stipendia 10 000 Kč (20/0/0).

  AS se vyjádřil kladně k návrhu děkana na výši doktor. stipendia 7 000 Kč (19/0/1).

  AS (na podnět prod. Herbena) žádá vedení fakulty, aby při sestavováni rozpočtu diskutovalo vytvoření finanční rezervy pro vyplácení mimořádných stipendií úspěšným doktorandům (19/1/0).

 7. Novela Statutu PřF

  Proděkan Herben osvětlil návrh na úpravu statutu „kariérního řádu“ (čl. 27 Statutu) v podmínkách uzavírání smluv na pracovní místo profesor. Proběhla diskuze především k otázce uzavírání.

  Roman Matoušek představil a zdůvodnil další změny ve Statutu.

  AS odkládá schvalování dokumentu na příští zasedání, zároveň byly diskutovány navržené úpravy.

 8. Novela Volebního a jednacího řádu AS

  AS odkládá schvalování dokumentu na příští zasedání (s tím, že budou diskutovány a učiněny změny v některých bodech, např. čl. 19 nahradit „předběžně schválil“ slovem „ověřil“, ve čl. 31a (procedurální úprava projednávání vnitřních předpisů) podrobněji specifikovat obsah stanoviska legislativní komise k návrhům vnitřních předpisů a další formální změny.

 9. Kampus Albertov

  Prod. Zima krátce komentoval poslední verzi návrhu rámce pro dostavbu Kampusu Albertov.

  Podal informaci o pozemku zahradnictví – je veden v územním plánu jako pozemek pro zeleň, vysoké školy a VŠ koleje.

  AS schválil dokument Návrh rámce pro dostavbu Kampusu Albertov (18/0/0).

 10. Vyjádření AS k novele Organizačního řádu Botanické zahrady

  Proděkan Zima uvedl novelu. Weiser připomínkoval formální nedostatečnost dokumentu, upozornil na některé nadbytečné a zároveň chybějící informace, žádal upřesnění složení rady, její funkce a pravomoci (především ve vazbě na proděkana), Blažek a Chromý zdůraznili složení a funkci rady. Akademický senát odložil vyjádření k dokumentu na příští zasedání.

 11. Návrh rozdělení celofakultní rezervy

  Tajemnice osvětlila představila návrh využití rezervy fakulty a seznámila AS s orientačními částkami a důvody převedení prostředků do jednotlivých poliožek stipendijním fondu, účtu přijímacího řízení, rezervy děkana na mimořádné odměny, přeúčtování proběhlých rekonstrukcí, nákup dalších přístupů do FIS.

  AS bere na vědomí návrh rozdělení celofakultní rezervy (18/0/0).

 12. Různé

  Zdeněk Třískala požádal AS o podporu ve věci zlepšení třídění odpadu na PřF (pro jednání s relevantními orgány). AS podporuje aktivity vyvíjené ve věci efektivního třídění odpadu na PřF a žádá Z. Třískalu o koordinaci těchto aktivit (18/0/0).

  Roman Matoušek a Miroslav Lorenc informovali o otázce uznání platnosti elektronických voleb do ASUK. Hlavní volební komisi pro volby do ASUK byly zaslány požadované informace a očekáváme její rozhodnutí.

  Roman Matoušek se rozloučil se členy Akademického senátu a poděkoval jim za spolupráci a podporu při výkonu funkce předsedy AS.

Příští zasedání se uskuteční dne 5. ledna 2007 od 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů