E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 06. 10. 2006

(7. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Gahura, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Kuthan, Lev, Lorenc, Matoušek, Matoušková, Pluháčková, Půta, Sakala, Senčík, Votýpka, Vyskočil, Weiser, Zusková (19)
Omluveni:
Hruška, Peksa, Rajman, Šímová, Třískala, Velemínská (6)
Nepřítomni:
Nesměrák, Opluštil (2)
Náhradníci:
Bláha, Levá (2)
Hosté:
Kovář, Dzúrová, Folk, Forstová, Herben, Jehlička, Jelínek, Johnová, Kolářová, Šolcová, Vilímek, Vilímová, Zima
 1. V úvodu informoval předseda Roman Matoušek o slibu senátora Ondřeje Gahury, který je novým členem AS. Senátorka Anna Šťastná se z důvodu zahraničního pobytu vzdala mandátu. Senát má aktuálně 27 členů.
 2. AS schválil náhradníky Michala Bláhu a Irenu Levou (16 ano / 0 ne / 0 se zdrželo).
 3. AS schválil program zasedání doplněný na podnět Petra Jedelského o bod Opatření děkana č. 10 a Strategie fakulty ke tvorbě fondů (18/0/0).
 4. AS schválil zápis z minulého zasedání upravený o připomínky Petra Jedelského (17/0/1).
 5. Akademický senát přijal v období letních prázdnin per rollam (16/11/0) výklad sporného ustanovení čl. 9. odstavce 3, Statutu PřF: „Jiný pracovník než je uvedeno ve čl. 9 odst. 2 může být pověřen vedením katedry na období v délce nejvýše jeden rok. Bezprostředně po skončení tohoto období nemůže být tentýž pracovník znovu pověřen. Ustanovení čl. 9, odst. 3 nezabraňuje opakovanému pověření daného pracovníka vedením katedry, pokud v období mezi těmito pověřeními vykonával funkci vedoucího katedry jiný pracovník.“ AS potvrdil výsledky hlasování per rollam (17/0/1).
 6. Předseda seznámil členy senátu s usneseními, které na základě pověření přijalo předsednictvo v období letních prázdnin: „Předsednictvo AS na základě pověření ze dne 16. června projednalo a schválilo (3/0/0) rozdělení rozpočtů sekcí na celosekční výdaje a katedry“:
  sekce celosekční výdaje katedry
  geografická 8 923 000 29 550 628
  geologická 7 177 030 30 351 735
  chemická 15 450 322 69 719 405

  Pozn.: Rozdělení na biologické sekci AS schválil 16. června.

  Předsednictvo se v souladu s pověřením o zastupování dne 10. 7. 2006 per rollam vyjádřilo kladně (3/0/0) ke jmenováni vedoucích kateder a ředitelů ústavů:

  • Ústav geologie a paleontologie: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
  • Katedra fyzické geografie a geoekologie: Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
  • Katedra antropologie a genetiky člověka: Prof. RNDr. Zbyněk Šmahel CSc.
  • Katedra fyziologie rostlin: Doc. RNDr. Jana Albrechtová PhD.
  • Katedra demografie a geodemografie: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková CSc.

  Petr Jedelský vznesl připomínku k „tajnosti“ hlasování o vedoucích kateder a ústavů a navrhnul do budoucna řešit tento problém úpravou Volebního a jednacího řádu. (Není vhodné o vyjádření ke jmenování vedoucích kateder hlasovat v období prázdnin, navíc v podstatě veřejným hlasováním.)

  AS potvrdil usnesení předsednictva z období letních prázdnin (18/0/0).

 7. AS vyslechl prezentaci Karolíny Šolcové a Mileny Johnové o projektu CareerMarket. Následovala krátká diskuze.
 8. Dlouhodobý záměr fakulty

  Děkan fakulty Pavel Kovář seznámil AS s návrhem Dlouhodobého záměru fakulty. K jednotlivým částem návrhu byla vedena diskuze, ve které přítomní členové kolegia děkana odpovídali dotazy členů senátu v oblasti investičního rozvoje a koncepce vnějších vztahů. Diskutovalo se o konkrétním časovém harmonogramu uskutečňování Dlouhodobého záměru a možnostech jeho pravidelných ročních aktualizací. Studijní proděkanka Dagmar Dzúrová vysvětlila koncept studentského „technicko-organizačního centra“ v budově Na Slupi 16 a „volnočasového centra“ v budově Benátská 4. Konsensuálně byly zapracovány připomínky k části „Lidské zdroje“.

  AS schválil Dlouhodobý záměr se zapracovanými připomínkami (21/0/0).

 9. Opatření děkana č. 10

  Děkan fakulty Pavel Kovář a senátor Petr Jedelský diskutovali o ustanovení Opatření děkana č. 10 ke zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Diskuze se zabývala konfliktem § 47b Zákona o vysokých školách s dalšími předpisy upravující ochranu osobních a jiných údajů. Senát vyslechl diskuzi a vzal na vědomí, že problém bude vyřešen, aby nemohly vzniknout problémy při dalších obhajobách bakalářských, magisterských a doktorských prací.

 10. Děkan Pavel Kovář a tajemnice fakulty Hana Kolářová představili Výroční zprávu o činnosti v roce 2005. Následovala krátká diskuze. AS schválil Výroční zprávu fakulty s tím, že bude opraveno uvedené složení Studentské komory AS a údaje o hospodaření v tabulce č. 1 budou opravy podle Výroční zprávy o hospodaření fakulty (17/0/2).
 11. Tajemnice fakulty Hana Kolářová informovala Akademický senát o strategii fakulty ke tvorbě fondů, především o možnosti převádění 5 % prostředků do fondu účelových prostředků. Diskutovalo se o dopisu katedrám na říjen, kde tajemnice upozornila na skutečnost, že některé granty nejsou po půlce roku téměř vůbec čerpány. AS vzal na vědomí informace ke strategii tvorby fondů (21/0/0).
 12. Tajemnice přednesla v zastoupení děkana návrh nového Organizačního řádu PřF UK. Dokument již neobsahuje výčet pravomocí orgánu fakulty vyplývajících z nadřazených předpisů. Nově je upravena působnost tajemníka. AS se vyjádřil kladně k Organizačnímu řádu s požadavkem na stylistické úpravy (20/1/0).
 13. AS diskutoval návrh vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií. Studijní proděkanka Dagmar Dzúrová a předseda senátu Roman Matoušek představili návrh předpisu. Senátorka Iva Zusková vystoupila s nesouhlasným stanoviskem a představila své pozměňovací návrhy. Následovala bouřlivá diskuze o výkladu nadřazeného předpisu a vhodnosti možných variant přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky: 10 % studentů (splňujících podmínky Stipendijního řádu UK) na celé fakulty bez ohledu na ročníky a programy × 10 % studentům v každém studijním programu × 10 % studentů v každém úseku studia × 10 % studentů v každém programu a úseku studia). Zazněla řada argumentů na podporu jednotlivých variant.

  AS se usnesl na svolání mimořádného zasedání k tomuto bodu na 13. 10. v 9.00 (15/0/3).

  AS v orientačním hlasování vyjádřil názor na způsob rozdělení studentů pro přiznávání prospěchových stipendií.

  • 10 % studentů každého ročníku bez ohledu na programy (6/7/5)
  • 10 % studentů celé fakulty, bez ohledu na programy a ročníky (10/5/3)
  • 10 % studentů ve „skupinách programů” (zhruba odpovídajícím sekcím), pokud to bude legislativně možné (15/2/1)
 14. AS se kladně vyjádřil k návrhu Opatření děkana – Řád udělování medailí, cen a pochval (15/0/1).
 15. Petr Jedelský a Roman Matoušek požádali AS o navržení Ing. Jaroslava Švece, vedoucího Akademického centra studentských aktivit VUT Brno na Cenu Jana Opletala (udělovanou Studentskou komorou Rady vysokých škol).

  AS navrhuje Ing. Jaroslava Švece na Cenu Jana Opletala (16/0/0).

 16. Senátorka Milada Matoušková se rozloučila před nástupem na mateřskou dovolenou.

  Místopředseda senátu František Půta vystoupil s dotazem na právě probíhající přípravu žádosti fakulty o investiční prostředky na následující pětileté období.

  AS žádá vedení o předložení informace o připravovaném Plánu rozvoje materiálně technické základy (16/0/0).

Mimořádné zasedání Akademického senátu k návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií se uskuteční v pátek 13. října 2006 od 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů