E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 05. 2006

(mimořádné zasedání)
Přítomni:
Blažek, Chromý, Jedelský, Kuthan, Lev, Lorenc, Matoušek, Matoušková, Peksa, Pluháčková, Půta, Rajman, Sakala, Svárovská, Šímová, Štastná, Velemínská, Vyskočil, Weiser, Zusková (20)
Omluveni:
Hruška, Chudoba, Král, Votýpka (4)
Nepřítomni:
Nesměrák, Opluštil, Senčík, Třískala (4)
Náhradník:
Bláha (1)
Hosté:
Dzúrová, Herben
 1. AS schválil náhradníka Bláhu za Hrušku (19/0/1).
 2. AS schválil navržený program zasedání (20/0/0).
 3. AS schválil zápis ze zasedání dne 12. 05. 2006 (19/0/1).
 4. Akademický senát schválil navrženou změnu Statutu PřF (20/0/0).
 5. AS se vyjádřil kladně k akreditaci studijního programu enviromentální vědy (20/0/0).
 6. Pravidla pro Organizaci studia na fakultě

  Proděkanka Dzúrová informovala o harmonogramu přípravy Pravidel.

  Senátorka Zusková informovala o zásadních změnách oproti dosavadnímu Studijnímu a zkušebnímu řádu fakulty:

  • zrušení kontroly studia po 1. semestru v souvislosti s definováním úseku studia jako ročník a vazbou na stipendijní řád
  • zrušení povinnosti splnění povinně volitelných a volitelných předmětů zapsaných studentem
  • zvýšení počtu kreditů pro postup do dalšího úseku studia (Dzúrová ukázala statistiku kreditů získaných studenty, ze kterých vycházely změny počtu kreditů potřebných pro zápis do dalších úseků studia)
  • zavedení kreditního limitu pro zápis předmětů
  • pravidla pro konání zkoušek: pedagog nemusí vypisovat 1 termín zkoušky za měsíc v průběhu semestru mimo zkouškové období, komisionální zkoušení až při druhém opravném pokusu při opakovaném zápisu předmětu

  Proděkan Herben diskutoval s členy senátu návrhy k části III Pravidel, týkající se organizace doktorského studia.

  V návrhu předpisu navrhovatelé provedli změny, které vyplynuly z proběhlé diskuze.

  AS schválil návrh vnitřní předpisu Pravidla pro organizaci studia (21/0/0).

 7. Různé

  Jedelský informoval o jednání tzv. poplatkové komise.

Příští řádné zasedání se uskuteční dne 16. června 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů