E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt a jeho cíle

Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje


UNCE = Universitní centrum excelence
Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.
Více informací naleznete na Universitních webových stránkách


For information in English please click here.

 

Doba řešení: 2018-2023

Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Správce webu: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

Vzor poděkování (nutno uvádět u všech publikací dedikovaných UNCE):

Supported by Charles University (UNCE/HUM 018).
Podpořeno Univerzitou Karlovou (UNCE/HUM 018)

nebo

This work has been supported by Charles University Research Centre program UNCE/HUM/018
Tato práce byla podpořena programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018

Anotace

Jedním ze základních znaků současných globalizačních procesů je vysoký stupeň nerovnoměrnosti, s jakou dopadají na jednotlivá místa a regiony. To může představovat překážku pro dosažení dlouhodobého hospodářského rozvoje, kvalitní životní úrovně a udržení sociálního smíru. Pochopení mechanismů nerovnoměrného rozvoje je předpokladem pro vhodnou hospodářskou a sociální politiku státu a zlepšování konkurenční pozice měst, regionů a státu ve světové ekonomice.


Navrhovaný výzkum se zaměřuje na tři témata:
1. Procesy měnící geografii ekonomických aktivit
2. Vnitrostátní a mezinárodní migraci obyvatelstva
3. Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva

V rámci těchto témat projekt řeší tři konkrétní cíle:
1. Identifikovat klíčové mechanizmy a dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni v Česku.
2. Analyzovat a vysvětlit prostorové nerovnoměrnosti a navrhnout doporučení pro decizní sféru různých geografických
úrovní s cílem maximalizace pozitivních a minimalizace negativních dopadů globalizačních procesů.
3. Prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích a v prestižních časopisech.

Další inovativní silou našeho výzkumu je tvorba online mapové Aplikace UNCE. Online mapovou aplikací UNCE (dále Aplikace s velkým A) rozumíme soubor dílčích projektů/aplikací, který je dlouhodobě vytvářený v rámci projektu UNCE. Dílčí projekty jsou propojené tematicky a zároveň svojí formou, tj. technicky a vizuálně. Z tematického hlediska mapová Aplikace jako celek naplňuje projekt UNCE a jeho cíle, tj. zaměřuje se na „Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje“. Z hlediska formy je Aplikace zajištěna jednotnou technologií, respektive technickými postupy a vizuálním stylem, které zajišťují a podporují jednotlivé tematické projekty.   

Uvedenou technologií je ArcGIS Online od společnosti ESRI. Ke konci roku 2020 vzniklo celkem 12 mapových aplikací, které zobrazují výsledky výzkumu zapojených mladých vědeckých pracovníků (tzv. juniorů) a doktorandů. V současné době se pracuje na mapové aplikaci „Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografického hlediska“ (autorky: dr. Klára Hulíková a dr. Pavlína Netrdová, návrh mapy a technická úprava: dr. Lukáš Brůha). Tato mapová aplikace si klade za cíl zobrazovat ve vývoji regionální variabilitu vybraných demografických a epidemiologických ukazatelů souvisejících s pandemií COVID-19 v Česku, které nejsou běžně prezentované. Jedná se především o věkovou strukturu populace s potvrzenou infekcí a odpovídající úroveň hospitalizace znamenající zátěž pro zdravotní systém, vždy samostatně pro muže a ženy. V mapové aplikaci jsou prezentovány nejaktuálnější údaje a jejich vývoj v čase v půlměsíčních intervalech od začátku září 2020. Použita je regionální úroveň správních obvodů obcí s rozšířenou působností (206 jednotek), která umožňuje hodnocení míry prostorového shlukování. Konkrétně je využita Hot spot analýza (Getis-Ord G*) umožňující identifikaci statisticky významných prostorových shluků vysokých (tzv. hot spots) a nízkých (tzv. cold spots) hodnot. 

Celá mapová aplikace je dostupná na adrese http://geo-unce.natur.cuni.cz/.

Akce dokumentů