E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZdeněk Lipský


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2 
Tel.: (+420) 221 951 360
E-mail: lipsky@natur.cuni.cz

Kancelář: 3. patro, č. 396

 

Vzdělání a praxe

 • 1995-dosud: Přírodovědecká fakulta UK Praha (1995-2002 odborný asistent, od r. 2002 docent na Katedře fyzické geografie a geoekologie)
 • 1987-2005: Česká zemědělská univerzita Praha (do r. 1995 VŠZ Praha), Ústav aplikované ekologie (1987-1995 vědecký pracovník, 1995-2002 vedoucí ústavu, 2002-2005 docent)
 • 2001: obhajoba habilitační práce „Vývoj české kulturní krajiny“, obor Ekologie, LF ČZU Praha (Doc.)
 • 1992: obhajoba kandidátské disertační práce „Analýza dlouhodobého vývoje krajiny a její využití pro obnovu ekologické stability“, obor Ekologie, PřF UK Praha (CSc.)
 • 1983-1986: Vojenský zeměpisný ústav Praha, vedoucí geograf
 • 1979-1982: Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha, vědecký asistent
 • 1980: obhajoba rigorózní práce „Geomorfologie Říčanska na styku Pražské plošiny a Benešovské pahorkatiny“, obor Fyzická geografie, PřF UK Praha (RNDr.)
 • 1977: obhajoba diplomové práce „Geomorfologické poměry oblasti Rudné západně od Prahy“, obor Geografie, Přírodovědecká fakulta UK Praha (promovaný geograf)

Výzkumné zaměření

Výzkum v oboru Fyzická geografie a geoekologie je zaměřen na sledování změn ve využívání krajiny a typologii současné kulturní krajiny včetně hodnocení a ochrany krajinného rázu. Konkrétní výzkumná témata řeší problematiku opuštění zemědělské půdy a vzniku nové divočiny v české kulturní krajině, vztah geodiverzity a biodiverzity. Aplikovaný výzkum se zaměřuje na plánování a ochranu krajiny aktuálně v intencích požadavků Evropské úmluvy o krajině.

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře bakalářského studia:

 • Krajinná ekologie

Přednášky a semináře magisterského studia:

 • Krajinná ekologie
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Fyzická geografie Slovenska
 • Seminář z geoekologie
 • Selected Chapters from Physical Geography of Czechia (podíl na výuce předmět pro zahraniční studenty)

Vybrané publikace

 • BRABEC, P., LIPSKÝ, Z., 2007: Geoekologické zákonitosti využívání krajiny: případová studie z pramenné oblasti Konopišťského potoka. Geografie - Sborník ČGS, 112: 1: 33-47
 • LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D., 2007: Typologie krajiny v Česku a zahraničí: stav problematiky, metody a teoretická východiska. Geografie - Sborník ČGS, 112: 1: 61-83
 • CHUMAN, T., LIPSKÝ, Z., MATĚJČEK, T., 2006: Succession of vegetation in alluvial floodplains after extreme floods. Geografie - Sborník ČGS, 111: 3: 314-325
 • BASTIAN, O., KRÖNERT, R., LIPSKÝ, Z., 2006: Landscape Diagnosis on Different Space and Time Scales - A Challenge for Landscape Planning. Landscape Ecology, 21: 3: 359-374 (IF 2,566)
 • LIPSKÝ, Z., 2003: Regional branch of the IALE in the Czech Republic. Ekológia/Ecology (Bratislava), 22: Supp. 2: 6-10
 • LIPSKÝ, Z., 2001: Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences. Moravian Geographical Reports, 9: 2: 2-14
 • LIPSKÝ, Z., KALINOVÁ, T., 2001: Landscape structure changes in the Prague outskirts. Ekológia/Ecology (Bratislava), 20: Supp. 3: 110-117
 • LIPSKÝ, Z., 2000: Experience in assessment of landscape character. Ekológia/Ecology (Bratislava), 19: Supp. 2: 188-198
 • LIPSKÝ, Z., KOPECKÝ, M., KVAPIL, D., 1999: Present land use changes in the Czech rural landscape. Ekológia/Ecology (Bratislava), 18: 1: 31-38
 • KOLEJKA, J., LIPSKÝ, Z., 1999: Mapy současné krajiny. Geografie – Sborník ČGS, 104: 3: 161-175
 • LIPSKÝ, Z., 1999: Miskovická sprašová oblast. Geografie - Sborník ČGS, 104: 3: 209-210
 • LIPSKÝ, Z., 1996: Historical development of the Czech rural landscape used to its present ecological stabilization. Ekológia/Ecology (Bratislava), 15: 1: 105-109
 • LIPSKÝ, Z., 1995: Periglaciální tvary na Tisé skále. Geografie - Sborník ČGS, 100: 4: 298-301
 • LIPSKÝ, Z., 1995: Ekologické hodnocení využití půdy v poříční zóně Orlice. Geografie - Sborník ČGS, 100: 2: 124-128
 • LIPSKÝ, Z., 1995: The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, 31: 1: 39-45
 • LIPSKÝ, Z., 1994: Změna struktury české venkovské krajiny. Geografie - Sborník ČGS, 99: 4: 248-260
 • LIPSKÝ, Z., 1990: Dynamika vývoje pseudokrasových tvarů na pří kladu miskovických pseudozávrtů. Sborník ČSGS, 95: 3: 214-218
 • LIPSKÝ, Z., 1990: Možnosti využití leteckých snímků při ochraně zemědělského půdního fondu. Sborník ČSGS, 95: 2: 87-95
 • LIPSKÝ, Z. et al., 1983: Interpretace leteckých snímků pro zjišťování půdních charakteristik. Rostlinná výroba, 29: 1: 79-90

 

Akce dokumentů