E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky oborové rady

Podmínky (požadavky a doporučení) oborové rady pro zahájení, průběh a řádné ukončení studia v oboru Environmentální vědy

Podmínky podle ročníků zapsání jsou definované na souhrnné stránce fakulty

Souhrně:

Zahájení - požadavky

1) Téma disertace - témata disertačních prací budou formulována dostatečně specificky, tak aby bylo možno učinit si představu o předmětu, použitých metodách a předpokládaných cílech budoucí práce (tématika i metodika může být v průběhu práce upravována a zpřesňována podle postupu práce).

2) Jazykové znalosti - u všech studentů se předpokládá dobrou znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci i analýzu (podrobné porozumění) odborného textu.

Studijní povinnosti - obecné informace, počet odborných zkoušek a bližší specifikace

Povinné předměty ISP se stanovují individuálně s ohledem na zaměření disertační práce. Obvyklé jsou alespoň dvě zkoušky během studia. Každý student  vystoupí dvakrát na specializovaných seminářích (doktorských konferencích).

Požadavky na vykonání SDZ

Absolvování studijních povinností, které stanoví studijní plán

Publikační činnost - požadavky (povinné publikace před odevzdáním disertační práce)

1) Klasická (monografická) forma disertace -  Minimálně jedna publikace v časopise s IF, druhá (v anglickém jazyce) v časopise s recenzním řízením (seznam RIV, SCOPUS), přičemž alespoň u jedné musí být doktorand prvním autorem. Vždy se rozumí, že se práce dotýkají předmětu disertační práce. Práce (i s IF), které nemají souvislost s tématem disertace nebudou započítány (publikací se rozumí i práce přijatá po recenzním řízení k tisku).

2) Monotematický souboru prací  - U monotematického souboru prací jsou požadovány minimálně čtyři navazující/související práce in extenso, z toho nejméně jedna publikace v časopise s IF a jedna v časopise s recenzním řízením (seznam RIV, SCOPUS), další nejméně dvě práce mohou být v podobě rukopisů připravených k publikaci. Soubor bude opatřen společným úvodem a závěrem a předán ve svázané podobě. Alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem (publikací se rozumí i práce přijatá po recenzním řízení k tisku).

Afiliace (příslušnost autora) u publikací - požadavky

Veškeré publikace, které vznikly v souvislosti se zpracování disertačního projektu (v rámci studia oboru Environmentální vědy) a jejichž je student prezenčního i kombinovaného studia hlavním (prvním) autorem nebo spoluautorem musejí být u jeho jména opatřeny adresou (afiliací) akreditovaného pracoviště, tedy ÚŽP PřFUK, a to i tehdy, když je disertace zpracovávána na spolupracujícím pracovišti mimo UK.

Publikace v jazyce anglickém:  Institute for Environmental Studies , Faculty of Science, Charles University, Benátská 2, 12801 Prague 2, Czech Republic

Publikace v jazyce českém: Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Benátská 2, 12801 Praha 2

Pedagogická činnost

Předpokládá se účast na vedení a/nebo hodnocení bakalářských a magisterských prací (u prezenčního i kombinovaného studia) i podíl na pravidelné výuce (u prezenčního studia) - koordinováno s vedením ústavu (úprava smluvních vztahů).

Prezentace na mezinárodním fóru - požadavky

Minimálně jedna aktivní účast na mezinárodní konferenci a na domácí konferenci.

Pobyty v zahraničí 

Je doporučeno absolvování zahraniční stáže tématicky vázané na předmět/metodiku disertační práce.

Akce dokumentů