E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCíle a náplň studia

Klíčovým cílem studia je (v návaznosti na existující výsledky a probíhající vědecké projekty) podrobná analýza současného stavu prostředí, identifikace hlavních zdrojů znečištění, charakterizace jejich chování, detekce transportních procesů, jimiž procházejí znečišťující látky od uvedených zdrojů k receptorům a odhalení uzlových mechanismů přestupu těchto látek z jednoho prostředí do jiného. Významným úkolem studentského bádání je hledání abiotických a biotických procesů a jevů (či druhů organismů nebo jejich skupin), které mohou svým stavem, chováním nebo typickou změnou napomoci, jakožto významné indikátory, k časnému rozpoznání nežádoucích změn daného environmentálního systému (ovzduší, voda, půda). V konečném článku badatelské činnosti je pak zásadním úkolem nalézt retenční či jiné mechanismy vznikající v přirozených procesech, které jsou uplatnitelné v purifikaci jednotlivých typů prostředí a obnově původních stanovišť v kulturní a přírodě blízké krajině.

 Studium je koncipováno jako příprava k vědecké kariéře nebo k vysoce odborné tvůrčí činnosti v oblasti orientovaného (resortního) výzkumu, či řízení ochrany životního prostředí ve státní nebo soukromé sféře. Jeho těžištěm je především zpracování disertační práce, které je vhodně doplněno specializačními předměty a předměty „vedlejšího vědeckého základu“.

 Absolvent získá během studia a spolupráce se školitelem návyky v samostatné i týmové tvůrčí práci vycházející z obecné metodologie věd. Je připraven tvůrčím způsobem a na vysoké odborné úrovni řešit problémy základní a aplikované vědy. Má zkušenosti z laboratorní a/nebo terénní práce, je připraven koncipovat výzkumné úkoly, dokáže získané údaje zpracovat příslušnou statistickou a/nebo grafickou metodou a ty publikovat.

 K uplatnění absolventů dochází ve vědeckých (např. AV ČR), resortních výzkumných (např. ČHMÚ, ČGS, VÚV TGM) a vysokoškolských institucích, či v řídicích funkcích odborných sekcí státní správy (MŽP) i soukromého sektoru.

 Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek přijetí ke studiu je znalost anglického jazyka, je absolvent připraven přijmout příslušná místa i v zahraničí. Získá také publikační návyky v mezinárodních časopisech s přísným recenzním řízením a je schopen prezentovat výsledky na domácích i zahraničních konferencích.

Akce dokumentů