E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahájení studia

Všichni uchazeči přijatí ke studiu jsou povinni zapsat se do daného termínu na oddělení pro doktorská studia PřFUK

Studijní plán je u každého studenta individuální. Sestavuje jej student spolu se školitelem. Studijní plán obsahuje jmenovitě návrh studijních povinností, jejichž absolvování je nezbytné pro obsáhnutí odborné problematiky vázané k předmětu disertační práce. Jedná se zejména o odborné a metodické doplnění dosavadních znalostí a schopností uchazeče.

Předměty mohou být vybrány z nabídky pokročilých magisterských nebo speciálních doktorských kurzů na PřF UK, jiných fakultách UK, případně na jiných vysokých školách. Studijní povinností může být i pročtení zadané literatury a osvojení v ní uvedených poznatků (kontrola zkouškou, hodnocením zpracovaného textu apod.), absolvování vybraného specializačního kurzu organizovaného i jinou institucí než vysokou školou (např. AVČR). Může se jednat i o kurzy v zahraničí.

Minimální očekávaný počet kurzů je pro každého doktoranda cca 2-3. Nepředpokládá se větší počet než 5. (Poznámka: Možná sestava se skládá např. z: 1-2 povinností rozšiřujících a/nebo prohlubujících odborné zaměření, 1-2 povinnosti rozšiřující metodické znalosti a dovednosti, 1-2 povinnosti zahrnující oblast zpracování a interpretace dat.). Absolvování dalších kurzů nad rámec studijního plánu je možné. Lze doporučit např. kurzy týkající se obecné metodologie vědy, tvorby vědeckých publikací apod.

Studijní plán dále obsahuje výzkumné okruhy, které budou řešeny v rámci doktorského studia. Tyto okruhy zhruba odpovídají zaměření budoucích vědeckých publikací, z nichž se bude skládat dizertační práce. Každý okruh je ve studijním plánu charakterizován výzkumnými otázkami nebo hypotézami, které se plánují otestovat, a stručným popisem metodiky.

Další součásti studijního plánu jsou: návrhy stáží, seminářů, konferencí a dalších akcí, jejichž absolutorium napomáhá získat relevantní zkušenosti a odbornou erudici doktoranda, předpokládaný časový plán absolvování výše uvedených povinností a časový plán vlastní práce na doktorském projektu.

 Studijní plán může být podle potřeby aktualizován.

Studijní plán i jeho změny (aktualizace) podléhají schválení oborovou radou. Oborová rada si vyhrazuje právo zařadit další potřebné nebo vyřadit irelevantní studijní povinnosti ze studijního plánu.

Připravený studijní plán se odevzdává dle aktuálních pokynů Oddělení pro doktorská studia PřFUK (zpravidla do 31.10. daného akademického roku), tak aby byl připraven pro podzimní jednání oborové rady.

Akce dokumentů