E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení studia

Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které schvaluje oborová rada. Koncem každého roku studia (v termínech stanovených oddělením pro doktorská studia) podávají studenti informaci o vykonaných zkouškách, o postupu doktorandské práce (předmět práce, cíle,metody, dílčí výsledky, problémy, upřesnění dalšího bádání, eventuálně s přihlédnutím k novým literárním údajům), o publikacích a dalších aktivitách prostřednictvím informačního systému doktorského studia PřFUK.

V následném kroku hodnotí postup studia školitel a předseda oborové rady. Hodnocení se provádí ve třech stupních:

a) plní individuální studijní plán,

b) bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,

c) nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu;

     tato skutečnost se posuzuje tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b studijního a zkušebního řádu UK.

Na základě výsledků hodnocení rozhoduje oborová rada ve všech individuálních případech o dalším postupu studia.

Závěrem hodnocení je konstatování, že student plní povinnosti a může pokračovat ve studiu, nebo v případě hodnocení ad. bod c) neplní studijní plán a povinnosti a oborová rada navrhuje děkanovi ukončení studia.

Akce dokumentů