E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlné znění pravidel výuky anglického jazyka

 

Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1)

Pro program celoživotního vzdělávání - Anglický jazyk je dále v textu použita zkratka CŽV EN.

Shrnutí a harmonogram CŽV EN pro akademický rok 2023/2024:

Výuka anglického jazyka je vedena jako zájmová, nekreditovaná. Kurzy anglického jazyka jsou organizovány pro skupiny 8-12 studentů. Prezenční lekce probíhají 1x až 2x týdně, přičemž každá jedna lekce trvá dvě vyučovací hodiny (tj. 2x45 min). Prezenční výuka je doplněna distančním studiem s využitím elektronických studijních podpor (e-learningový kurz). Náplň kurzů je uzpůsobena specifickým potřebám studentů PřF UK.

Výuka probíhá v areálu Albertov.

Harmonogram CŽV EN pro zimní semestr akademického roku 2023/2024

 • 10. 8. - 31. 8. 2023 - on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

 • 3. 9. 2023 - odeslání výsledků testů studentům

 • 5. 9. - 7 .9.2023 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

 • 13.9. - 24.9.2023 - podání přihlášky do CŽV EN v SIS, přihlašování na rozvrh a platba za kurz

 • 2.10.2023 - začátek výuky

Harmonogram CŽV EN pro letní semestr akademického roku 2023/2024

 • 1.1. - 14.1.2024 - on-line rozřazovací test (Moodle) nebo dodání skenu certifikátu o získané úrovni

 • 16.1.2024 - odeslání výsledků testů e-mailem (hana.chudackova@natur.cuni.cz)

 • 17. - 19.1.2024 - konzultační hodiny pro přezkoumání úrovně kurzu (irena.antonova@ujop.cuni.cz)

 • 22.1. - 11.2.2024 - podání přihlášky do CŽV EN přes e-mail (irena.antonova@ujop.cuni.cz)VYPLŇTE ONLINE FORMULÁŘ V TERMÍNU OD 22.1. DO 11.2.2024 ODKAZ ZDE

 • do 12.02.2024 - platba kurzu (po potvrzení otevření kurzu)

 • 19.2.2024 - začátek výuky

Plné znění pravidel CŽV EN:

Kurzy anglického jazyka jsou na PřF UK uskutečňovány jako zájmový program celoživotního vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu UK, Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, Opatření děkana k celoživotnímu vzdělávání  a dalších vnitřních předpisů PřF UK.

CŽV EN je zájmový, tj. pro studenty nepovinný a není součástí studijních plánů. Program není zahrnut do kreditového systému (ECTS) - absolvováním programu student nezíská nárok na kreditové hodnocení.

V rámci programu jsou uskutečňovány kurzy pro několik úrovní znalosti Anglického jazyka. Úroveň prvního kurzu programu je každému studentovi stanovena pomocí rozřazovacího testu.

Student se na jednotlivých kurzech spolupodílí částkou (dále úplata) stanovenou fakultou pro aktuální akademický rok. Pro akademický rok 2023/2024 platí částky viz tabulka na konci tohoto metodického pokynu. Fakultní dotace kurzu není podmíněna úspěšným absolvováním kurzu. Stejnou úroveň kurzu fakulta dotuje studentovi jen jedenkrát. V případě, že student kurz úspěšně nezakončí, může stejnou úroveň opakovat za plnou cenu, tj. bez fakultní dotace. Student, který kurz úspěšně nezakončí, se nemůže přihlásit na další úroveň kurzu bez absolvování rozřazovacího testu pro aktuální akademický rok, kterým prokáže, že potřebné úrovně dosáhl svépomocí.

Maximální délka studia je pro bakalářské a magisterské studium 4 semestry, na doktorském
maximálně 6. Celkem tedy může student absolvovat až 14 semestrů výuky.

Průběh CŽV EN

Do programu se může zapsat pouze student prezenčního studia bakalářského / magisterského / doktorského stupně, zapsaný k řádnému studiu na PřF UK (nikoliv kombinované studium) a musí mít nastaveno platné heslo CAS. Nový student heslo obdrží při zápisu do studia.

Veškerá komunikace se studentem během studia CŽV EN bude vedena elektronickou poštou, proto je nutné, aby měl student v SIS vyplněnu platnou e-mailovou adresu.

Průběh CŽV EN:

 1. absolvování rozřazovacího testu

 2. rozřazení studentů do kurzů dle úrovně znalostí

 3. přihlášení do programu CŽV EN v SIS

 4. přihlášení studenta do rozvrhu a platba za kurz

 5. zahájení výuky

 6. zakončení výuky

 7. výše úplaty za CŽV EN

1. fáze - absolvování rozřazovacího testu

Rozřazovací test probíhá v prostředí Moodle v termínu od 10. 8. do 31. 8. 2023. Student se přihlásí loginem a heslem CAS. Nový studenti použijí login a heslo, které používali při přijímacím řízení do řádného studia.

Přijetí studenta do jednotlivých kurzů je podmíněno absolvováním tohoto rozřazovacího testu. Test musí znovu absolvovat i student, který:

 1. již kurz navštěvoval, ale úspěšně ho nezakončil,

 2. již kurz navštěvoval, úspěšně jej zakončil, ale do navazujícího kurzu CŽV EN se přihlašuje s roční prodlevou.

* Test nemusí absolvovat pouze studenti, kteří CŽV EN úspěšně absolvovali v roce 2022/2023 (podávají až přihlášku v SIS) a ti, kteří vlastní certifikát o složení některé z mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek (ne starší než 2 roky). Absolvování této zkoušky dokládají studenti odesláním skenu certifikátu vedoucí oddělení jazyků na PřF UK (irena.antonova@ujop.cuni.cz) v termínu od 10. 8. do 31. 8. 2023. V emailu uveďte své jméno, příjmení, obor, UKČO nebo datum narození (pouze studenti nově nastupující na PřF UK v AR 2023/2024) a nezapomeňte přiložit sken certifikátu.

Absolvování rozřazovacího testu je jednou z podmínek ke vstupu do CŽV EN a je pro studenty zdarma.

Svou přibližnou úroveň znalosti EN si může student určit zkráceným testem, který naleznete zde (Test zjišťuje úroveň jazyka pouze orientačně - přesnější určení úrovně znalosti bude provedeno až rozřazovacím testem.)

2. fáze - rozřazení studentů do kurzů dle úrovně znalostí

Student bude vyrozuměn pomocí e-mailu o výsledku rozřazovacího testu nejpozději do 3. 9. 2023. Výsledek bude studentům k dispozici také v Moodle.

Výsledek testu je závazný. O přezkum úrovně je možné žádat pouze v případě, že student dosáhl bodového ohodnocení max. 2 body pod hranicí další úrovně. Toto přezkoumání provede vedoucí oddělení jazyků (Irena Antonová  - irena.antonova@ujop.cuni.cz) v termínu 5. 9. - 7. 9. 2023 v kanceláři jazyků Horská 3, Praha 2). Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

3. fáze - přihlášení do programu CŽV EN v SIS

Student se hlásí do programu CŽV EN pomocí elektronické přihlášky v SIS v termínu 13. - 24. 9. 2023. Přihlaste se do SIS loginem a heslem. V modulu "Přijímací řízení" založte přihlášku do celoživotního vzdělávání. Bude vám nabídnuto přihlášení do  zájmového programu "Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)". V externí aplikaci Vám pak bude nabídnut rozvrh přesně podle úrovně přidělené rozřazovacím testem.

4. fáze - přihlášení studenta do rozvrhu a platba za kurz

Studenti se hlásí do rozvrhu podle pokynů, které obdrželi v emailu, a které také budou vyvěšeny na webu CŽV EN v termínu od 13. 9. do 24. 9.2023.

Pokud se na některý z termínů kurzů přihlásí méně než 8 osob, fakulta si vyhrazuje právo termín konání kurzu zrušit a studenta přeřadit do kurzu stejné úrovně v jiném termínu.

V termínu 25.9. - 29.9.2023 bude možné se v externí aplikaci přehlašovat v rámci úrovně na jiné výukové dny pro již přihlášené studenty. Pro dosud nepřihlášené studenty už bude aplikace pro volbu rozvrhu uzavřena.

Studenti jednosemestrálních kurzů se začátkem výuky v letním semestru také přihlašují do externí aplikace a zvolí si variantu rozvrhu odkazující na letní semestr. V polovině ledna pak obdrží email s pokyny - nabídka rozvrhu a pokyny k platbě. PLATBU TEDY PROVÁDĚJTE V TOMTO PŘÍPADĚ AŽ V LEDNU/ÚNORU DLE POKYNŮ.

Platbu za kurz bude možné uskutečnit  elektronicky pomocí převodu na účet nebo hotově na pokladně fakulty do 24. 9. 2023.  Studenti, kteří nezaplatí stanovený obnos do 24. 9. 2023, nebudou do CŽV EN přijati.

Výše úplaty za účast na programu obdrží student e-mailem a je stanovena dle tabulky na konci tohoto metodického pokynu. Úplata za účast na programu nemůže být snížena nebo prominuta.

Pokud dojde během účasti studenta v programu k přerušení studia či odjezdu do zahraničí, student ztrácí nárok na dokončení nebo nahrazení již uhrazeného kurzu a to bez nároku na vrácení úplaty nebo její poměrné části. Totéž platí v případě, že se student rozhodne svou účast v programu z jakéhokoli důvodu sám ukončit. Požádat o vrácení úplaty může student pouze do 14 dnů od zahájení výuky, tj. do 16. 10. 2023. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Žádosti o vrácení peněz zasílejte referentce pro CŽV EN (gabriela.lojkova@natur.cuni.cz). Pro snadnější dohledání platby a vrácení peněz přiložte k žádosti potvrzení o provedení platby.

Pokud student dvousemestrálních kurzů z jakéhokoliv důvodu nenastoupí do výuky v letním semestru, nemá nárok na vrácení poměrné částky kurzovného. A to ani v případě, že se studentovi kryje termín kurzu s rozvrhem řádného studia. Přechody mezi paralelními kurzy jedné úrovně budou studentům umožněny.

5. fáze - zahájení výuky

2. 10. 2023 - zahájení výuky.

Výuka dále pokračuje tak, že studenti v každém semestru (tj. 12 týdnů výuky) absolvují 1x až 2x týdně 90 minut přímé výuky. Výuka probíhá v areálu Albertov.

6. fáze - zakončení výuky

Pokud student splní všechny podmínky absolvování kurzu, obdrží na konci kurzu osvědčení o absolvování CŽV EN (nejedná se o certifikát o jazykové zkoušce). Podmínky absolvování kurzu sdělí studentům vyučující na začátku kurzu.

Pokud student kurz z jakéhokoliv důvodu nedokončí, ztrácí nárok na fakultní dotaci pro stejnou úroveň kurzu v dalším roce a musí si znovu napsat rozřazovací test, viz výše.

Výpočet výše úplaty za CŽV EN pro akademický rok 2023/2024 (cena vždy za celý kurz)

Úroveň kurzu

Vstupní a výstupní jazyková úroveň kurzu *

Délka kurzu

Frekvence

Řádné studium na PřF UK v bakalářském stupni

Řádné studium na PřF UK v magisterském stupni

Řádné studium na PřF UK v doktorském stupni

K1

0 – A1

1 semestr zimní

2krát týdně

2400 Kč

2400 Kč

-

K2

0 – A2

2 semestry (Z + L)

2krát týdně

2800 Kč

4500 Kč

-

K3

A2 – B1

2 semestry (Z+L)

2krát týdně

1500 Kč

4500 Kč

4500 Kč

K4

B1 – B2

2 semestry (Z+L)

2krát týdně

1500 Kč

1200 Kč

2800 Kč

Conversation upper-intermediate

B1*

1 semestr

(Z nebo L)

1krát týdně

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč

K5

B2 – B2+

2 semestry (Z+L)

2krát týdně

2800 Kč

1200 Kč

1200 Kč

K-FCE/IELTS
/TOEFL

B2*

1 semestr (Z nebo L)

2krát týdně

1500 Kč

1500 Kč

1200 Kč

K6

B2+ – C1

2 semestry (Z+L)

2krát týdně

2800 Kč

1200 Kč

1200 Kč

K-CAE/EILTS

/TOEFL

B2+
a vyšší*

1 semestr (Z nebo L)

2krát týdně

1500 Kč

1500 Kč

1200 Kč

K7

B2 
a vyšší*

1 semestr (Z nebo L)

2krát týdně

1500 Kč

1500 Kč

1200 Kč

Academic writing

B2
a vyšší*

1 semestr (Z nebo L)

1krát týdně

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč

Conversation advanced

B2 
a vyšší*

1 semestr (Z nebo L)

1krát týdně

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč

* u jednosemestrálních kurzů zůstává výstupní úroveň stejná jako vstupní


Poznámky:

1) - Studenti bakalářských oborů zapsaní ke studiu před rokem 2014, kteří měli ve svém plánu povinnou zkoušku nebo zápočet z AJ, mají svůj studijní plán zachován beze změny a výuka s pravidly platnými v okamžiku zápisu jim bude zachována. V doktorských studijních programech zůstává případná povinnost jazykové zkoušky definovaná příslušnou oborovou radou. V obou případech se však mohou studenti účastnit souběžně i výuky anglického jazyka v rámci programu celoživotního vzdělávání a to za stejných podmínek jako studenti bez povinnosti absolvovat jazykovou výuku nebo zkoušku.

Poslední aktualizace textu:  7.8.2023

Akce dokumentů