E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanovení radonového indexu pozemků

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Albertov 6, Praha 2 (držitel povolení SÚJB pro vedení kurzu) pořádá kurzy STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKŮ.

 

V roce 2024 pořádáme kurz ve dnech 2.9. - 4.9.2024 

Zaměření a účel kurzu

Kurz je určen pro jednotlivce a organizace, kteří se profesně zaměří na stanovení nebo posuzování radonového indexu pozemků jako podkladu pro ochranu staveb proti pronikání radonu do budov z geologického podloží. Kurz zabezpečuje odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 409/2016 Sb. Kurz je podkladem pro udělení povolení SÚJB pro uvedenou činnost v ČR.

Náplň kurzu

Náplní kurzu jsou údaje o legislativě, radonovém programu ČR, radiační ochraně, radioaktivitě hornin, radonu a jeho fyzikálních vlastnostech, metodách detekce jaderného záření a radonu, přístrojích a kalibraci přístrojů, metodice a postupu stanovení radonového indexu pozemků v ČR podle doporučení SÚJB 2016, mapách radonového rizika, ukázky přístrojů a technických zařízení, ukázka terénního měření radonu v zeminách a stanovení plynopropustnosti zemin, výpočty k problematice radonu a konzultace.

Rozsah kurzu a lektoři

Rozsah kurzu je 2,5 dne (20 výukových hodin). Účastníci kurzu obdrží učební texty: Radiační ochrana a legislativa (22 stran), Biologické účinky ionizujícího záření (29 stran), Zeminy a půdy (34 stran), Stanovení radonového indexu pozemků (160 stran), Radonový program ČR (6 stran), Výpočetní příklady o radonu (13 stran). Výuku vedou lektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státního ústavu pro radiační ochranu (SÚRO) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK):

RNDr. I. Ženatá, SÚJB – zásady radiační ochrany a legislativa
Ing. J. Slovák, SÚJB – radonový program ČR
RNDr. Aleš Fronka, PhD. SÚRO biologické účinky ionizujícího záření a radiační ochrana
Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc., PřF UK - stanovení radonového indexu pozemků
RNDr. Aleš Froňka, PhD. – výpočetní příklady o radonu
RNDr. Luděk Šefrna, CSc., PřF UK – zeminy a půdy
RNDr. Z. Jáně, PřF UK - přístroje, měření
Mgr. O. Šálek, PřF UK - přístroje, měření

Organizace a místo konání kurzu

Kurzy pořádá Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2, ve svých učebnách, časově nepravidelně, vždy pro skupinu přihlášených zájemců. Cena kurzu pro organizace je 3800 Kč/účastník, pro řádné studenty denního studia vysokých škol (nevýdělečné osoby) 1200 Kč/účastník. Účastníkům kurzu se vydává PřF UK „Osvědčení o účasti v kurzu“.

Přihlášky

Přihlášky s úplnou identifikací a e-mail adresou žadatele lze podat do 1.8.2024 na kontaktní adresu vedoucího kurzu:

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.
e-mail: matolin@natur.cuni.cz
tel.: 221951545, fax: 221951556
mobil: 728 321 704
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Albertov 6, 128 43 Praha 2 

Přihlášení zájemci jsou registrováni a včas obdrží podrobnou informaci o konání kurzu.   

Akce dokumentů