E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKlinická a toxikologická analýza

Co je klinická a toxikologická analýza

Klinická a toxikologická analýza (KATA) je mezioborovou disciplínou, která k vytváření vlastní metodologie využívá poznatků ostatních chemických oborů, převážně analytické chemie a biochemie, stejně jako poznatků biologie a lékařských věd, fyziky, matematiky, informatiky a dalších.

Kde a jak se uplatňuje klinická a toxikologická analýza

KATA má široké uplatnění ve všech oblastech lidské činnosti, počínaje ekologií (stanovování množství škodlivin v atmosféře, ve vodě a v půdách a tvorba opatření ke snížení jejich škodlivého vlivu), v medicíně (podpora diagnostiky chorob, drogy), při zajišťování kvality a zdravotní nezávadnosti léčiv a potravin, obsahu živin v zemědělských půdách, apod. Rostoucí uplatnění vychází z harmonizace právních předpisů ČR s EU, obzvláště pak ze zákonů 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 155/2000 Sb. novely zákoníku práce a normy ČSN ISO 17 025 týkající se akreditace analytických laboratoří.

Absolventi studijního oboru KATA nacházejí široké uplatnění v kontrolních laboratořích státních a privátních podniků. Absolventi KATA hrají rozhodující roli v procesech zajišťujících trvale udržitelný rozvoj a ekologickou rovnováhu našeho současného světa.

Se vstupem ČR do Evropské Unie požadavky na množství a jakost analýz nadále stoupají a s tím roste jak potřeba kvalifikovaných odborníků a nároky na jejich profesionální kvality, tak i možnost jejich uplatnění na trhu práce.

Garant oboru KATA

Garantem oboru KATA, který zodpoví vaše případné dotazy je prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

Kontakt: Katedra analytické chemie, lab. 120.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
128 43 Praha 2, Hlavova 2030/8
tel.: 221 951 231, e-mail: bosakova@natur.cuni.cz


Akce dokumentů