E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiplomové práce KATA

Součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia je obhajoba diplomové práce. Na závěrečné práce se vztahuje Opatření děkana PřF 22/2017.

Diplomová práce se odevzdává v termínu určeném harmonogramem akademického roku, a to dvojím způsobem:

  1. jeden exemplář v tištěné podobě, svázaný v pevné vazbě (není přípustná vazba rozebíratelná, například kroužková), který se studentovi nevrací. Práce se odevzdává sekretářce katedry analytické chemie, paní Marii Datkové (místnost č. 122).
  2. elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou), nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF. Má-li práce přílohu či přílohy (např. soubory dat, multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě s katedrou jiným způsobem.

V případě, že student, resp. školitel, podává žádost o prodloužení doby vyloučení práce ze zveřejnění, je nutné tuto žádost vyznačit v SIS a odevzdat jeden svázaný výtisk diplomové práce navíc (tento výtisk je dle zákona o vysokých školách určen pro MŠMT).

Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamená SIS automaticky. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její tištěnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a tištěné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.

Diplomová práce KATA musí být experimentálního charakteru. Doporučený rozsah je do 50 stran.


Akce dokumentů