E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiplomové práce studijního programu Analytická chemie

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia studijního programu Analytická chemie je i obhajoba diplomové práce. Na diplomové práce se vztahují některé univerzitní a fakultní předpisy.

Diplomová práce se odevzdává v termínu určeném harmonogramem akademického roku, a to dvojím způsobem:

  1. Dva exempláře v tištěné podobě, svázané v pevné nerozebíratelné vazbě (není přípustná vazba rozebíratelná, např. kroužková). Výtisky se odevzdávají na sekretariátu Katedry analytické chemie (místnost č. 122) paní Marii Datkové.
  2. Elektronickou verzi práce vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF. Práce se vkládá včetně příloh..

V případě, že student, resp. školitel, podává žádost o prodloužení doby vyloučení práce ze zveřejnění, je nutné tuto žádost podat v SIS nejméně šest dní před obhajobou a odevzdat další svázaný výtisk diplomové práce navíc (tento výtisk je dle zákona o vysokých školách určen pro MŠMT).

Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamená SIS automaticky. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její tištěnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a tištěné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.

Obhajoba diplomové práce

Obhajující je povinen se dostavit k obhajobě s dostatečným časovým předstihem (minimálně 15 minut před určeným začátkem obhajoby). Obhajoba diplomové práce probíhá v průběhu 30–45 minut a sestává z veřejné a neveřejné části řízení. Veřejná část probíhá před jmenovanou komisí, členy katedry analytické chemie a přítomnými hosty. V průběhu 15 minut seznámí obhajující přítomné s výsledky své diplomové práce. Pro prezentaci výsledků je k dispozici datový projektor s počítačem. Následně jsou přečteny posudky oponenta a školitele, obhajující zodpovídá dotazy kladené oponentem. Poté následuje veřejná diskuse, kdy všichni přítomní mohou klást otázky týkající se předmětu obhajované diplomové práce a vznášet připomínky ke kvalitě práce a prezentace. Následuje neveřejná část obhajoby, kdy jsou přítomni pouze členové komise, kteří rozhodují o udělené známce. Členové komise, oponent a školitel navrhují známku v tajném hlasování. V případě nerozhodného průměru udělených známek (tj. 1,5; 2,5; 3,5) rozhoduje o výsledné známce stanovisko předsedy komise. Po ukončení neveřejné části obhajoby je uchazeč předsedou komise seznámen s výsledkem obhajoby a udělenou známkou.


Akce dokumentů