E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení v programu Analytická chemie

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v programu Analytická chemie se řídí rigorózním řádem UK. Pro uchazeče jsou dále závazné doplňující požadavky k rigoróznímu řízení schválené na katedře analytické chemie (viz níže). Rigorózní řízení, probíhající před komisí jmenovanou děkanem UK PřF, sestává z obhajoby rigorózní práce (prezentace uchazeče o řešené problematice v délce 10 minut) a zkoušky z analytické chemie v rozsahu daném absolvovanými povinnými přednáškami (doba trvání 30 minut).

Jako rigorózní práci je možno předložit:

  1. Zpracovanou odbornou studii v doporučeném rozsahu 50 stran, jež je výsledkem samostatné tvůrčí práce uchazeče. Práce může tematicky navazovat na problematiku diplomové práce, musí však představovat její významné rozšíření. Je doporučeno, aby alespoň část výsledků byla prezentována v odborném recenzovaném tisku a nebo na konferenci.
  2. Soubor alespoň dvou monotematických původních prací publikovaných nebo přijatých k publikaci v odborném recenzovaném tisku, opatřený zobecňujícím úvodem v rozsahu 10–15 stran.
  3. Disertační doktorskou práci po jejím úspěšném obhájení.

Rigorózní práci dle variant (1) a (2) uchazeč odevzdává ve dvou svázaných exemplářích společně s přihláškou k rigoróznímu řízení a předepsanými přílohami na studijní oddělení nejpozději dva měsíce před vlastním řízením. Kvalita předložené práce je písemně posouzena oponentem vybraným předsedou komise pro rigorózní řízení, k jehož vyjádření členové komise při svém hodnocení přihlédnou. Je-li jako rigorózní práce předkládána úspěšně obhájená doktorská dizertační práce, varianta (3), odevzdává se s přihláškou k rigoróznímu řízení a předepsanými přílohami v jediném exempláři, oponentní řízení odpadá. Úspěšným absolventům státní doktorské zkoušky při postgraduálním studiu je tato uznána jako zkouška z analytické chemie v rámci rigorózního řízení.


Akce dokumentů