E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský program Analytická chemie

Pro konání všech částí státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty a celkem získat minimálně 120 kreditů (z toho 104 kreditů za povinné, 4 kredity za povinně volitelné a 12 kreditů za volitelné předměty).

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří povinných částí:

  • SZ1: Diplomová práce (MDIPL003): bližší informace jsou uvedeny zde.
  • SZ2: Obecná analytická chemie (MSZCN048): pokrývá témata probíraná v předmětech Teoretické základy analytické chemie (MC230P07) a Chemometrie (MC230P09).
  • SZ3: Aplikovaná analytická chemie (MSZCN049): pokrývá témata probíraná v předmětech Elektrochemické metody (MC230P03N), Separační metody (MC230P05N) a Spektrometrické metody (MC230P04N).

Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky se konají v jednom termínovém období. První částí je obhajoba (SZ1), jejíž úspěšné složení je podmínkou pro konání ostatních dvou částí státní zkoušky (SZ2 a SZ3). První část (SZ1) a druhé dvě části (SZ2 a SZ3) se zpravidla konají v oddělených termínech.

Části státní zkoušky SZ2 a SZ3 se konají kombinovanou formou. Písemný test z každé části těchto SZ se koná jako první; je při něm dovoleno používat jen psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku. Doba na řešení písemných testů jednotlivých částí SZ je jedna hodina. Při hodnocení testu jsou jednotlivé úlohy bodovány (není užíváno záporných bodů). Po oznámení výsledků testů následuje pohovor nad testy z příslušných částí SZ. Výsledná známka jednotlivých částí SZ je stanovena hodnocením testu a pohovoru.

V případě, že student/ka neuspěl/a z jakékoli části SZ, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky hodnocen jako „neprospěl/a“, a student/ka musí příslušnou dílčí SZ absolvovat v opravném termínu, nejdříve však za 60 dnů po konání neúspěšného pokusu. Studijním řádem je povoleno absolvování maximálně tří pokusů, v jednom řádném a dvou opravných termínech.

Akce dokumentů