E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské státní závěrečné zkoušky

Pravidla státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský obor analytická chemie pro studenty, kteří zahájili studium od akademického roku 2013/2014

Pro konání všech částí státní závěrečné zkoušky je nutno absolvovat všechny předepsané povinné předměty a celkem získat 120 kreditů. Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř státních zkoušek (SZ):

 • SZ1: MDIPL003 (Diplomová práce)
 • SZ2: MSZCN024 (Teoretické základy analytické chemie)
 • SZ3: MSZCN025 (Instrumentální analytická chemie), která se skládá ze tří tematických okruhů (TO), které jsou všechny povinné:
  • TO1: Elektroanalytické metody
  • TO2: Separační metody
  • TO3: Spektrometrické metody
 • SZ4: MSZCN026 (Aplikovaná analytická chemie), která se skládá ze tří tematických okruhů, z nichž si student volí jeden okruh při přihlašování k termínu státní závěrečné zkoušky:
  • TO1: Principy vzorkování
  • TO2: Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
  • TO2: Chemometrie
  • TO3: Strukturní analýza

Části státní závěrečné zkoušky je možné skládat v libovolném pořadí (ale ve stejném termínu), přičemž obhajoba (SZ1) a ostatní státní zkoušky (SZ2–SZ4) se zpravidla konají v oddělených termínech.

Informace k SZ1 (Diplomová práce) jsou zde.

Státní zkoušky SZ2, SZ3 a SZ4 jsou kombinované. První, písemná část, se koná jako první;  je při ní dovoleno používat psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku. Doba na řešení písemné části jednotlivých SZ je jedna hodina. Při hodnocení písemné části jsou jednotlivé úlohy bodovány (není užíváno záporných bodů) a výsledná známka příslušné SZ je založena na počtu dosažených bodů:

známka

počet dosažených bodů (v procentech)

výborně

≥ 86

velmi dobře

≥ 73

dobře

≥ 60

neprospěl(a)

< 60

Po oznámení výsledků písemné části státní zkoušky může student požádat o ústní přezkoušení komisí, které se koná ihned po oznámení výsledků písemné části státní zkoušky všem studentům; konečným hodnocením příslušné SZ je pak závěr přezkušující komise.

V případě, že student neuspěl i po přezkoušení z jakékoli SZ, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky hodnocen jako „neprospěl(a)“,  a student musí příslušnou dílčí SZ absolvovat v opravném termínu, nejdříve však za 60 dnů po konání neúspěšného pokusu. Studijním řádem je povoleno absolvování maximálně tří pokusů, v jednom řádném a dvou opravných termínech.

Výsledná známka celé státní závěrečné zkoušky představuje aritmetický průměr známek ze všech čtyř státních zkoušek, zaokrouhlený na celé číslo.


Pravidla státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský obor analytická chemie pro studenty, kteří zahájili studium před akademickým rokem 2013/2014

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí,

 • SZ1: Obhajoba diplomové práce
 • SZ2: Analytická chemie

Část SZ2 mohou absolvovat studenti, kteří úspěšně splnili část SZ1, tj. obhájili diplomovou práci. Skládá se ze dvou tématických okruhů,

 • TO1: Analytická chemie
 • TO2: z nabídky dva
 1. Anorganická chemie
 2. Biochemie
 3. Fyzikální chemie
 4. Organická chemie
 5. Teoretické základy analytické chemie.

Tématický okruh TO1 je povinný, z TO2 volí studenti dva předměty. Při zkoušce je dovoleno používat psací potřeby a kalkulačku.

V části SZ2 (TO1 + TO2) je možno získat maximálně 3 × 20 = 60 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování této části SZZk je 33 bodů, tj. 55 % možných. Současně je však nutno, aby v TO1 bylo získáno minimálně 10 bodů, tj. 50% možných, a v TO2 z žádného předmětu méně než 6 bodů (tj. 30 %). V případě neúspěchu v jednom předmětu  (ovšem při splnění základní podmínky, tj. získání minimálně 33 bodů) je možno požádat o přezkoušení před komisí v nejbližším možném termínu, zpravidla v den konání zkoušky nebo v den následující; konečným hodnocením SZ2 je pak závěr přezkušující komise. V případě, že student neuspěl i po přezkoušení z jakéhokoli předmětu, je celkový výsledek státní zkoušky hodnocen jako „neprospěl/a“ a student musí SZ2 absolvovat v opravném termínu, nejdříve však za 60 dnů po konání neúspěšného pokusu. Studijním řádem je povoleno absolvování maximálně tří pokusů, v jednom řádném a dvou opravných termínech. Výsledky zkoušky jsou oznámeny předsedou komise v dohodnutém čase, hodnocení SZ2 je dáno tabulkou:

Body Hodnocení
60 – 51 (100 – 85 %) výborně

0,5 – 42 (84,5 – 70 %)

velmi dobře

41,5 – 33 (69,5 – 55 %) dobře

Studenti jsou dále seznámeni s výslednou známkou celé SZZK (SZ1 + SZ2), jež představuje aritmetický průměr známek z obou částí zkoušky.

Ukázky testů k SZZ (ve formátu PDF)

Konsultanti z jiných kateder pro volitelné předměty SZZK konané na katedře analytická chemie:

 

 • pro anorganickou chemii – doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
 • pro biochemii – doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 • pro fyzikální chemii – doc. RNDr. Rva Tesařová, CSc.; RNDr. Iva Zusková, CSc.
 • pro organickou chemii – doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.

 


Konsultanti z katedry analytické chemie pro volitelný předmět „analytická chemie“ SZZK konané na jiných katedrách:

 • pro anorganickou chemii – doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 • pro biochemii – doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
 • pro fyzikální chemii – doc. RNDr. Pavel Coufal, PhD.
 • pro organickou chemii – prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.

Akce dokumentů