E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské státní závěrečné zkoušky KATA

Informace o průběhu obhajoby diplomové práce

Místo a doba konání obhajoby diplomové práce jsou oznámeny na nástěnce KATA analytické chemie nejpozději jeden měsíc před jejím konáním. Přesný časový harmonogram bude upřesněn na nástěnce KATA po odevzdání diplomových prací na studijní oddělení. Obhajující je povinen se dostavit k obhajobě s časovým předstihem 15 min. před určeným začátkem obhajoby. Obhajoba diplomové práce probíhá v průběhu max. 30 minut a sestává z veřejné a neveřejné části řízení. Veřejná část probíhá před jmenovanou komisí, sestávající se ze zástupců jednotlivých kateder a přítomnými hosty. V průběhu 10 minut informuje obhajující přítomné o dosažených výsledcích. Pro prezentaci je k dispozici zpětný projektor a datový projektor s počítačem. Prezentace je v současnosti možná na foliích a z datového souboru ve formátu “powerpoint“. Následně jsou přítomní seznámeni s posudky oponenta a školitele, obhajující zodpovídá dotazy kladené oponentem. Poté následuje veřejná diskuse, kdy všichni přítomní mohou klást otázky týkající se předmětu obhajované diplomové práce a vznášet připomínky ke kvalitě práce a prezentace. Následuje neveřejná část obhajoby, kdy jsou přítomni pouze jmenovaní členové komise, oponent a školitel, kteří rozhodují o udělené známce. Do výsledné známky je rovným dílem započítáván souhrnný návrh hodnocení členů komise pro SZZ magisterského studia KATA, návrh oponenta a interního školitele. V případě nerozhodného průměru udělených známek (tj. 1,5; 2,5; 3,5) rozhoduje o výsledné známce předseda komise. Po ukončení neveřejné části obhajoby je uchazeč předsedou komise seznámen s výsledkem obhajoby a udělenou známkou.

Doporučení

  • Prezentaci v elektronické formě je vhodné nahrát s dostatečným předstihem do katedrálního počítače. Datový soubor ve formátu “příjmení.ppt“, na vhodném nosiči (disketa, CD, flash memory), přijímá Doc. Ing. S. Smrček, CSc. (katedra organické chemie, l. 1319, e-mail: smrcek@natur.cuni.cz) nejpozději den před vlastní obhajobou.
  • V zájmu hladkého průběhu obhajoby je nutno dodržet dobu určenou pro prezentaci; v případě překročení stanoveného času předseda komise projev obhajujícího ukončí.

Informace o průběhu písemné části SZZK

Místo a doba konání písemné části SZZK jsou oznámeny na nástěnce KATA na katedře analytické chemie nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Písemnou část SZZK mohou absolvovat studenti, kteří úspěšně obhájili diplomovou práci. Zkouška sestává ze tří částí, povinnými předměty jsou Biochemie regulací a působení vnějších vlivů (zajišťuje katedra biochemie), Farmakologie a toxikokinetika (zajišťuje katedra organické chemie) a Aplikovaná analytická chemie v praxi (zajišťuje katedra analytické chemie). Jednotlivé části na sebe navazují v maximálně. hodinových blocích, podrobnosti a časový rozpis bude upřesněn na nástěnce KATA. Při zkoušce je dovoleno používat pouze psací potřeby a kalkulačku, výsledky jsou odevzdávány napsané přímo v zadání testů, nebo na papírech s razítkem příslušné katedry. Během zkoušky není možno používat mobilní telefony a osobní počítače.V nutném případě je možno po dohodě s dozorem místo konání zkoušky na kratší dobu opustit za předpokladu, že veškeré materiály týkající se zkoušky zůstanou na místě.

Otázky v jednotlivých testech jsou voleny v rozsahu uveřejněných okruhů pro daný státnicový předmět. V případě neúspěchu v jednom z předmětů je celkový výsledek zkoušky hodnocen jako nedostatečný bez možnosti ústního přezkoušení. Student může písemnou část SZZK absolvovat v opravném termínu, nejdříve však 3 měsíce po konání neúspěšného pokusu. Studijním řádem je povoleno absolvování maximálně tří termínů, jednoho řádného a dvou opravných. Výsledky zkoušky jsou oznámeny předsedou komise, pokud je to z časových důvodů možné, v den konání státní závěrečné zkoušky.

Okruhy otázek ke státní zkoušce

Aplikovaná analytická chemie

Akce dokumentů