E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské státní závěrečné zkoušky KATA

Informace o průběhu obhajoby diplomové práce

Termíny obhajob a státních závěrečných zkoušek jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení. Obhajující je povinen se dostavit k obhajobě s časovým předstihem 15 min. před určeným začátkem obhajoby. Obhajoba diplomové práce probíhá v průběhu max. 30 minut a sestává z veřejné a neveřejné části řízení. Veřejná část probíhá před jmenovanou komisí, sestávající se ze zástupců jednotlivých kateder a přítomnými hosty. V průběhu 10 minut informuje obhajující přítomné o dosažených výsledcích. Pro prezentaci je k dispozici datový projektor s počítačem.  Následně jsou přítomní seznámeni s posudky oponenta a školitele, obhajující zodpovídá dotazy kladené oponentem. Poté následuje veřejná diskuse, kdy všichni přítomní mohou klást otázky týkající se předmětu obhajované diplomové práce a vznášet připomínky ke kvalitě práce a prezentace. Následuje neveřejná část obhajoby, kdy jsou přítomni pouze jmenovaní členové komise, oponent a školitel, kteří rozhodují o udělené známce. Do výsledné známky je rovným dílem započítáván souhrnný návrh hodnocení členů komise pro SZZ magisterského studia KATA, návrh oponenta a interního školitele. V případě nerozhodného průměru udělených známek (tj. 1,5; 2,5; 3,5) rozhoduje o výsledné známce předseda komise. Po ukončení neveřejné části obhajoby je uchazeč předsedou komise seznámen s výsledkem obhajoby a udělenou známkou.

Doporučení

  • Prezentaci v elektronické formě je vhodné nahrát s dostatečným předstihem do katedrálního počítače. Datový soubor ve formátu “příjmení.ppt“, na vhodném nosiči (disketa, CD, flash memory), přijímá Doc. Ing. S. Smrček, CSc. (katedra organické chemie, l. 1319, e-mail: smrcek@natur.cuni.cz) nejpozději den před vlastní obhajobou.
  • V zájmu hladkého průběhu obhajoby je nutno dodržet dobu určenou pro prezentaci; v případě překročení stanoveného času předseda komise projev obhajujícího ukončí.

Informace o průběhu písemné části SZZK

Zkouška sestává ze tří částí, povinnými předměty jsou Biochemie regulací a působení vnějších vlivů (zajišťuje katedra biochemie), Farmakologie a toxikokinetika (zajišťuje katedra organické chemie) a Aplikovaná analytická chemie v praxi (zajišťuje katedra analytické chemie). Jednotlivé části na sebe navazují v maximálně. hodinových blocích, podrobnosti a časový rozpis bude upřesněn na nástěnce KATA. Při zkoušce je dovoleno používat pouze psací potřeby a kalkulačku, výsledky jsou odevzdávány napsané přímo v zadání testů, nebo na papírech s razítkem příslušné katedry. Během zkoušky není možno používat mobilní telefony a osobní počítače.V nutném případě je možno po dohodě s dozorem místo konání zkoušky na kratší dobu opustit za předpokladu, že veškeré materiály týkající se zkoušky zůstanou na místě.

Otázky v jednotlivých testech jsou voleny v rozsahu uveřejněných okruhů pro daný státnicový předmět. V případě neúspěchu v jednom z předmětů je celkový výsledek zkoušky hodnocen jako nedostatečný bez možnosti ústního přezkoušení. Student může písemnou část SZZK absolvovat v opravném termínu, nejdříve však 3 měsíce po konání neúspěšného pokusu. Studijním řádem je povoleno absolvování maximálně tří termínů, jednoho řádného a dvou opravných. Výsledky zkoušky jsou oznámeny předsedou komise, pokud je to z časových důvodů možné, v den konání státní závěrečné zkoušky.

Okruhy otázek ke státní zkoušce

Aplikovaná analytická chemie


Akce dokumentů