E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Studenti doktorského studia

Jméno Školitel Téma R.
Mariia Grechnikova Šuťák Iron metabolism in parasitic protists 1
Helena Jindrová Hlouchová Bezbuněčná exprese a charakterizace proteinových knihoven z kódovaných i jiných (prebioticky dostupných) aminokyselin 1
Alena Dohnálková Hrdý Charakterizace cytosolických homologů hydrogenáz prvoka Trichomonas vaginalis 1
Alsu Chajbulinová Votýpka Přenos viscerální leishmaniózy v ohniscích v severní Etiopii 1
Nadine Zimman Tachezy Analýza lysozomů Trichomonas vaginalis 2
Ondřej Brzoň Hampl Biodiverzita endosymbiontů termitů Reticulitermes se zaměřením na oxymonády 2
Oldřich Vondráček Horák Mikrodisekce a proteomická analýza orgánů a tkání parazitických helmintů 2
Karolina Majerová Votýpka Členovci a jimi přenášená onemocnění v městském prostředí 2
Barbora Vojtková Sádlová Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka 2
Alžběta Krupičková Doležal Biogeneze mitochondrií u parazitických a volně žijících prvoků 2
Tien Le Tachezy Neobvyklé metabolické dráhy anaerobních prvoků 2
Tomáš Macháček Panská Imunitní odpověď obratlovčích hostitelů při helmintárních infekcích a její úloha v regulaci těchto infekcí 3
Natalia Wandyszewska Doležal Import proteinů do mitochondrií jednobuněčných eukaryot 3
Laura Adrienne André Volf Vývoj nových markerů expozice hostitelů vůči flebotomům 3
Kristýna Hlavačková Dvořák Identifikace leishmanií a jejich přenašečů pomocí hmotnostní spectrometrie 4
Jan Pankrác Kašný Úloha kmenových buněk motolic v reakci na imunitní systém obratlovce 4
Petra Sumová Volf Charakterizace slinných proteinů přenašečů viscerální leishmaniózy a imunitní odpověď hostitele 4
Anna Vanclová Hampl Evoluce proteomu plastidu euglenidů 4
Magdaléna Jančářová Volf Imunitní odpověď flebotomů na mikrobiální infekce 5
Lucie Jedličková Mikeš Bioaktivní molekuly zapojené v příjmu a zpracování krve u monogeneí čeledi Diplozoidae 5
Vladimíra Najdrová Doležal Evoluce mitochondriální biogeneze 5
Lukáš Novák Hampl Buněčná biologie a genomika bičíkovce Trimastix pyriformis 5
Markéta Petrů Doležal Bakteriální proteiny v mitochondriích jednobuněčných eukaryot 5
Nikola Polanská Volf Sergentomyia schwetzi a Phlebotomus perniciosus: proteiny slinných žláz a protilátková odpověď hostitele 5
Abhijith Radhakrishna Makki Tachezy Translokace proteinů do hydrogenosomů Trichomonas vaginalis 5
Petr Soukal Hampl Genom nezeleného krásnoočka druhu Rhabdomonas costata 5
Sebastian Cristian Treitli Hampl Genomika a buněčná biologie oxymonád 5
Helena Krutáková Votýpka Jednohostitelská kinetoplastida hmyzu 5
Libuše Turjanicová Mikeš Imunitní odpověď specifických hostitelů na různá vývojová stádia ptačích schistosom 6
Vojtěch Žárský Tachezy Analýza genomu volně žijící améby Mastigamoeba balamuthi a porovnání s patogenní amébou Entamoeba histolytica 6
Hana Dvořáková Mikeš Trávicí peptidázy schistosom a krevsajících monogeneí 7
Štěpánka Hrdá Hampl :Evoluce chloroplastových genomů euglenidů7 7
Roman Leontovyč Kašný Funkčně významné molekuly motolice obrovské (Fascioloides magna) 7
Lenka Ulrychová Dvořák Charakterizace serinových proteáz u motolice Schistosoma mansoni participujících na interakci s hostitelem 7
Vojtěch Vacek Hampl Mitochondrie u oxymonád 7
Luboš Voleman Doležal Afinitní purifikace a proteomická analýza redukovaných mitochondrií Giardia intestinalis 7
Pavla Butovičová Čepička Anaerobní střevní prvoci hmyzu 8
Skála Vladimír Horák Sledování hemocytárních aktivit u plžů po nákaze motolicemi 9

Akce dokumentů