E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Studium v magisterském stupni na Katedře botaniky. Témata, pravidla, obhajoby apod.
Seznam diplomových prací podle databáze SISu
Všechny recentní diplomové práce řešené na Katedře botaniky. Můžete si přímo vybrat nebo se jen inspirovat.
Nabídka témat magisterských diplomových prací
Vypisovaná témata magisterských prací na Katedře botaniky.
Malý průvodce studiem geobotaniky
Příručka pro studium geobotaniky
Diplomové práce na katedře botaniky - základní informace k jejich hodnocení
Diplomovou práci jako jednu ze součástí státní závěrečné zkoušky hodnotí příslušná komise. Posuzuje DP dle níže uvedených kritérií, přičemž přihlíží k názorům dalších členů katedry a zejména oponenta práce.
Postup při obhajobě diplomových prací v oboru botanika
Postup při obhajobě diplomových prací v programu Botanika (příloha k pozvánce).
Pravidla pro vypracování diplomové práce na oddělení cévnatých rostlin katedry botaniky PřF UK pro studenty učitelských kombinací
Pravidla pro vypracování diplomové práce na oddělení cévnatých rostlin katedry botaniky PřF UK pro studenty učitelských kombinací
Obhajoby diplomových prací
Informace a harmonogramy o obhajobách diplomových prací.
Diplomové práce na katedře botaniky – pravidla pro výběr oponentů
Oponenty DP vybírá školitel a jím vybraného oponenta (který předběžně souhlasil s oponováním DP) dodá k posouzení vedoucímu oddělení (studijní specializace) a garantovi studijního programu, kteří společně odsouhlasí daného oponenta, případně doporučí oslovit jiného.

Akce dokumentů