E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Postgraduální studium na Katedře botaniky
Průvodce Ph.D. studiem na katedře botaniky
Dokument je míněn zejména pro začínající studenty (je v angličtině, abychom jej nemuseli psát dvakrát, ale doufáme, že bude srozumitelný)
Zásady doktorského studia v oboru botanika
Tyto zásady stanovuje oborová rada pro obor botanika především jako doporučení a pomůcku pro doktorandy. Zásady navazují na zákon o vysokých školách, Studijní a zkušební řád UK, Stipendijní řád UK a Pravidla pro organizaci studia na PřF.
Zásady pro písemný materiál předkládaný k doktorské zkoušce
K přihlášce k doktorské zkoušce je třeba přiložit rozbor dosavadního řešení tématu doktorské práce. Dokument bude sloužit jako jeden z podkladů pro diskusi/tázání během doktorské zkoušky. Při jeho přípravě prosím dbejte následujících zásad:
Postup při obhajobě disertačních prací v oboru botanika
Postup při obhajobě disertačních prací v oboru botanika (pro předsedy komisí a pro oponenty).
Smlouva o společné akreditaci pro obor botanika mezi PřF UK a Botanickým ústavem AV ČR
Smlouva o společné akreditaci pro obor botanika mezi PřF UK a Botanickým ústavem AV ČR.
Kalendář akcí v doktorském studiu
Orientační kalendář doktorského studia.
Oborová rada studijního oboru botanika
Oborová rada studijního oboru botanika, zařazeného do doktorského studijního programu botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Zásady pro plán doktorské práce
Součást studijního plánu doktoranda.
Doktorandské odkazy
Odkazy užitečné pro doktorandy
STARS
Supporting TAlented PhD Research Students - program PřF UK pro talentované studenty.
Zásady pro vystoupení na katedrovém semináři
Pro doktorandy 3. ročníku referující na katedrovém semináři
Zpráva o plnění studijního plánu
Poznámky k vyplňování položek v SISu
Navýšení stipendií studentům doktorského studia
Toto navýšení se týká studentů 1.-4. ročníku prezenčního studia podle přiložených pravidel.
Manuál pro školitele doktorského studia Botanika
Zásady pro navrhování ocenění cum laude v oboru Botanika

Akce dokumentů