E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZásady pro písemný materiál předkládaný k doktorské zkoušce

K přihlášce k doktorské zkoušce je třeba přiložit rozbor dosavadního řešení tématu doktorské práce. Dokument bude sloužit jako jeden z podkladů pro diskusi/tázání během doktorské zkoušky. Při jeho přípravě prosím dbejte následujících zásad:
  • Smyslem předkládaného textu je ukázat (i) jaké je myšlenkové pozadí doktorské práce a jak se v něm uchazeč orientuje, (ii) jaké metodické prostředky používá k řešení a jejich zdůvodnění, a (iii) jak postupuje řešení projektu doktorské práce. Proto musí obsahovat počáteční vymezení cílů práce a vyjádření k dosavadnímu postupu na jejich řešení a (případné) plánované změny v řešení.
  • Myšlenkové pozadí doktorské práce musí ukázat důležité výchozí poznatky pro práci, identifikaci důležitých bílých míst, jež mají být prací naplněna. Je vhodné, je-li tato část doplněna citacemi klíčových prací.
  • Rozbor metodiky se musí týkat zejména zásadních věci, nikoli technikálií. Je zcela zbytečné psát jaké ředění pufru člověk použije; naopak je důležité napsat, proč má být použita ona technika, při níž se pufr musí ředit. U každé metody nechť je zřejmé, na jakou z otázek v úvodu vymezených má odpovědět.
  • V části věnované postupu doktorské práce nechť je jednoznačně uvedeno, jak daleko je řešení jednotlivých metodických okruhů, co je ještě třeba provést k tomu, aby bylo na otázky plně zodpovězeno, a co doktorand ještě plánuje provést.
  • Součástí tohoto elaborátu mohou být již publikované nebo připravené články, na něž úvodní analytická část bude odkazovat.
  • Dokument nechť má očekávaný rozsah 5-10 stran (spíš těch deset – kratší může být tehdy, je-li součástí elaborátu i nějaký článek). Jde o nalezení kompromisu mezi rozvláčností a přílišnou stručností (umět vybrat to důležité je rovněž předmětem zkoušky).

.

Akce dokumentů