E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při obhajobě disertačních prací v oboru botanika

Postup při obhajobě disertačních prací v oboru botanika (pro předsedy komisí a pro oponenty).
 • Obhajobu zahájí předseda komise
 • Školitel uvede doktoranda, jeho práci, a prostředí, kde tato vznikala
 • Uchazeč v ca. 30 minutové presentaci vyloží obsah disertace
 • Oponenti přednesou zhodnocení práce (první část posudků)
 • Oponenti kladou (napřed jeden, potom druhý) otázky doktorandovi. Ten na ně bezprostředně odpovídá. Tato část má formu disputace a je těžištěm obhajoby.
 • Poté, co jsou otázky oponentů zodpovězeny, vyzve předseda k otázkám přítomné z pléna. Jejich otázkami pokračuje disputace.
 • Po skončení obhajoby se koná uzavřené zasedání komise, jehož se účastní i oponenti (ti ovšem hlasují pouze v případě, že jsou členy komise). Na začátku uzavřeného zasedání jsou oponenti vyzváni ke shrnutí svého stanoviska k práci a k obhajobě.

.

Poznámky

 • Je velmi žádoucí, aby oponentské posudky měly tyto části:
 • (stručné) zhodnocení práce a odůvodnění tohoto hodnocení
 • několik věcných otázek na uchazeče, týkající se tématu, obsahu, postupu práce, či interpretace výsledků v ní presentovaných. Otázky nechť jsou formulovány tak, aby odpověď neměla formu krátkého technického vysvětlení, ale spíš umožnila uchazeči ukázat, že je schopen se v disciplíně samostatně pohybovat
 • (další technické poznámky, na něž oponent nežádá odpověď, mohou být součástí posudků a jsou k disposici komisi a uchazeči, ale při obhajobě se neprojednávají, pokud si to uchazeč zvlášť nepřeje)
 • Pokud jeden či oba oponenti nevládnou českým jazykem, koná se obhajoba v angličtině.
 • Je vhodné, pokud uchazeč, předseda komise a oponenti sedí v přední části posluchárny čelem k posluchačstvu; členové komise sedí v prvních dvou řadách auditoria
 • Obhajobu je třeba oznámit dostatečně včas a dostatečně výrazně (schůze katedry nebo seminář, nástěnka katedry, BÚ, www stránky, spřátelené instituce)
 • Při obhajobě se nepodává žádné občerstvení (s výjimkou kávy, čaje a minerálky)

Akce dokumentů