E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiplomové práce na katedře botaniky – pravidla pro výběr oponentů

Oponenty DP vybírá školitel a jím vybraného oponenta (který předběžně souhlasil s oponováním DP) dodá k posouzení vedoucímu oddělení (studijní specializace) a garantovi studijního programu, kteří společně odsouhlasí daného oponenta, případně doporučí oslovit jiného.

Včasné doručení návrhu oponenta (ideálně před odevzdáním DP) je důležité především pro podzimní termín obhajob. Pokud je vedoucí oddělení současně garantem SP, posouzení provede spolu s dalším členem oddělení.

Navrhovaní oponenti nechť jsou kompetentní pro posouzení daného tématu, ale nejsou ve střetu zájmu. Za ten se například považuje intenzivní spolupráce se školitelem (případně autorem DP) v podobě probíhajících společných grantových projektů, recentních společných publikací s tématikou DP, aktivní zapojení do tématu DP (formou konzultací, spoluúčasti na řešení, poskytnutí dat apod.). V případě pochybností o adekvátnosti navrhovaného oponenta nechť jsou tyto součástí návrhu.

Jen ve zcela výjimečných případech může být oponováním DP pověřen kmenový zaměstnanec katedry botaniky. Jedná se zejména o ty situace, kdy nejméně tři oslovení externí oponenti vypracování posudku odmítli.

Tato pravidla byla projednána a schválena na schůzi katedry botaniky PřF UK dne 22. 4. 2022.

Akce dokumentů