E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiplomové práce na katedře botaniky - základní informace k jejich hodnocení

Diplomovou práci jako jednu ze součástí státní závěrečné zkoušky hodnotí příslušná komise. Posuzuje DP dle níže uvedených kritérií, přičemž přihlíží k názorům dalších členů katedry a zejména oponenta práce.

1. Základní kritéria pro hodnocení

 1. kvalita a kvantita sběru dat

 2. vhodný metodický přístup

 3. správná a vhodná interpretace dat (výsledků) v kontextu toho, co je o problému známo (znalost literatury, diskuse o problému)

 4. dobrý a syntetizující výběr prezentačních prostředků (grafů, diagramů aj. příloh) při uvedení důležitých primárních dat v apendixu; všechna primární data musí být k dispozici u autora na vyžádání

 5. adekvátní formální zpracování textu

 6. kvalita odpovědí na připomínky v posudcích i z pléna během obhajoby

 7. adekvátní úroveň vystoupení při obhajobě včetně předvedení podstatného při časové úspornosti (15 min)

2. Diplomová práce je hodnocena stupněm 4 (neprospěl/a), když

 • je evidentní, že se diplomant neorientuje v předmětu zadání, nedodržel základní směr zadání (změna se připouští, pokud byla konzultována s dostatečným časovým předstihem s vedoucím diplomové práce a vedoucím příslušného oddělení katedry), data pro diplomovou práci jsou získána zásadně chybným způsobem, diplomant neinvestoval ani minimálně nutné pracovní úsilí anebo že práce nebyla vypracována samostatně (části či celek jsou plagiátem, nebo primární data jsou pouze uvedena bez jakéhokoliv dalšího zpracování nebo interpretace),

 • je nedůstojně resp. nedostatečně formálně vybavena (neobsahuje elementární náležitosti co do členění, gramatiky a stylistiky, necituje odpovídající literaturu ap.).

 

Poznámka: Stávající předpisy neumožňují nepřipustit diplomovou práci k obhajobě. Je věcí kritické úvahy diplomanta a školitele, aby nebyla odevzdána práce mající takto závažné nedostatky.

3. Diplomová práce je hodnocena stupněm 3 (dobře), když

 • splňuje základní (minimálně nutné) předpoklady obsažené v bodě 2. jako limity pro připuštění k obhajobě,

 • nesplňuje-li dvě kritéria z 1, 2, 3 (viz bod 1.) anebo jedno z nich za současné velmi nízké úrovně ostatních 4, 5, 6.

4. Diplomová práce je hodnocena stupněm 2 (velmi dobře), když

 • splňuje základní (minimálně nutné) předpoklady obsažené v bodě 2. jako limity pro připuštění k obhajobě,

 • splňuje alespoň dvě kritéria z 1, 2, 3 (viz bod 1.), ale má nedostatky v ostatních kritériích.

5. Diplomová práce je hodnocena stupněm 1 (výborně), když

 • buď v žádném z kritérií uvedených v bodě 1. nejsou nedostatky, nebo v alespoň dvou kritériích 1 až 5 je úroveň nadstandartní a v žádném z ostatních nejsou nedostatky závažné.

6. Hodnotící funkce vedoucího diplomové práce

 • držet se hodnocení podle výše uvedených kritérií 1 - 4 /viz bod 1./ (strukturování posudku podle nich)

 • případně uvést specifika práce nebo přístupu studenta k diplomové práci, pokud se to jeví jako významný doplňující prvek (výhoda dlouhodobého kontaktu vedoucího diplomové práce s diplomantem)

7. Hodnotící funkce oponenta diplomové práce

 • držet se hodnocení podle výše uvedených kritérií 1 - 4 /viz bod 1./ (strukturování posudku podle nich)

 • případně uvést význam výsledků diplomové práce v kontextu příslušné vnitrooborové specializace

 • v rámci posudku položit diplomantovi stimulující otázky pro obhajobu týkající se např. problematických pasáží práce, alternativních přístupů k řešení problematiky diplomové práce, atd.

 

V odevzdaném exempláři diplomové práce v knihovně katedry bude uvedeno datum a výsledek obhajoby.

Diplomovou práci klasifikují členové komise jmenovaní pro SSZ podle pravidel Studijního a zkušebního řádu UK s přihlédnutím ke stanovisku školitele, oponenta a pléna katedry.

Tyto zásady byly projednány a schváleny na schůzi katedry botaniky PřF UK dne 22. 4. 2022.

Akce dokumentů