E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPůvod diverzity středoevropské krajiny

Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace GAČR 16-10100S (2016-2018)

Cílem projektu je na základě studia vztahu mezi diverzitou současných pylových spekter a druhovou
bohatostí vegetace vytvořit algoritmus pro rekonstrukci minulých změn diverzity vegetace. Ten bude
použit ke srovnání holocenních změn diverzity ve dvou územích s kontrastními přírodními podmínkami.

Abstrakt: Předkládaný projekt je zaměřený na rekonstrukci holocenního vývoje druhové bohatosti vegetace ve dvou kontrastních krajinách: v panonské části jižní Moravy s velkou druhovou bohatostí a na Českomoravské vrchovině s malou druhovou bohatostí. Využity budou moderní kvantitativní metody založené na srovnání diverzity současných pylových spekter a druhové bohatosti současné vegetace. Výsledky srovnání poslouží ke konstrukci algoritmu, který bude použit pro interpretaci vývoje diverzity vegetace ve dvou porovnávaných oblastech na základě pylových profilů pokrývajících celý holocén. To nám může pomoci i pro zlepšení predikcí změn biodiverzity v důsledku současné změny klimatu. Součástí projektu bude metodická studie srovnávající využitelnost různých zdrojů recentního pylu (mechové polštáře, rybniční sedimenty) pro studium pylové produktivity.

Řešitelský tým:

Jan Roleček (hlavní řešitel, Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)

Vojtěch Abraham (spolunavrhovatel, Univerzita Karlova v Praze, PřF)

Členové řešitelského týmu na Botanickém ústavu AV ČR: Jan Roleček, Zuzana Plesková, Ondřej Vild, Eva Jamrichová, Helena Svitavská, Dušan Lekeš

Členové řešitelského týmu na Univerzitě Karlově v Praze: Vojtěch Abraham, Petr Kuneš

Akce dokumentů