E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Jednou z důležitých činností katedry je její účast v grantových soutěžích. Níže je uveden seznam projektů a grantů, které řeší v současnosti členové katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Stávající projekty - hlavní řešitel katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 


PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation

Poskytovatel: H2020 (824466)
Číslo: 824466
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  Prof. Constantinos Cartalis, Ph.D., University of Athens, Řecko
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.


EO4Edu - Earth Observation for Education

Poskytovatel: Erasmus+
Číslo: 2020-1-UK01-KA201-079007
Doba řešení: 2020 - 2023
Hlavní řešitel:  Maria Pérez Rico, M.A., Internationallinks, Velká Británie
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Spoluřešitelé: Další partneři projektu jsou z Walesu, Řecka, Německa.

Projekt zaměřen na vzdělávání DPZ a geoinformací v souladu s cíli OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) ve školách. Za tímto účelem jsou vytvářeny interaktivní nástroje výuky pro učitele a studenty. Prostřednictvím otevřených dat (Copernicus) a bezplatného softwaru GIS, mobilních zařízení a GPS studenti ve třídě a v terénu aktivně zkoumají a testují hodnotu geoinformačních informací na cestě k udržitelnému rozvoji v době globálních změn.


Ensuring Sustainable Land Management in Selected Areas of Ethiopia on the Basis of Geoscientific Mapping

Poskytovatel: Česká rozvojová agentura
Číslo: ET-2019-019-RO-43040
Doba řešení: 2019– 2024
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D., ČGS
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.


E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions

Poskytovatel: Erasmus+
Číslo: 2020-1-CZ01-KA203-078308
Doba řešení: 2020–2023
Hlavní řešitel:  Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.


Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV

Poskytovatel: Operační program Životní prostředí
Číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009044
Doba řešení: 2019–2023
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování

Poskytovatel: TAČR Prostředí pro život
Číslo: SS05010124
Doba řešení: 2022–2025
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.


Hodnocení stavu lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy

Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj
Číslo: 100606078
Doba řešení: 2022
Hlavní řešitel:  Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.
Web: https://elbe-labe-georisiko.eu/fewarisk

Přeshraniční projekt se zabývá skalními sesuvy v Labském pískovcovém pohoří a hodnocením stavu lesa v Českosaském Švýcarsku. Rozšiřuje vybudovaný systém včasného varování a kontinuální monitoring skal. Zabývá se bezpečností skal a životním prostředí v pohoří Labských pískovců. Odborná část je realizována v úzké spolupráci Univerzity Karlovy v Praze a TU Bergakademie Freiberg. Je tak zajištěno, že průzkumy jsou zaměřeny na potřeby úřadů a nakonec i veřejnosti.


Farmland abandonment in Europe: establishment of network, testing novel data sets and methods to monitor the patterns and evaluate its drivers

Poskytovatel: Evropské centrum UK – podpora Aliance 4EU+
Číslo: 4EU+/22/F4/26
Doba řešení: 2022
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.


Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Poskytovatel: European Commission
Číslo: 275/G/GRO/COPE/17/10042
Doba řešení: 2018–2023
Hlavní řešitel:  Dr. Jörn Hoffmann, Ph.D., DLR, Německo
Hlavní řešitel za PřF UK: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

 

Stávající projekty - katedra aplikované geoinformatiky a kartografie jako spoluřešitel

 


Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II
Číslo: DG18P02OVV037
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel: Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., ČVUT
Hlavní řešitel za katedru: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Web: http://vltava.fsv.cvut.cz


Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v Českých zemích

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II
Číslo: DG18P02OVV065
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D., UK
Hlavní řešitel za Pkatedru: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.
Web: https://www.historyofscience.cz


Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II
Číslo: DG18P02OVV008
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, UK
Hlavní řešitel za katedru: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, Mgr. Lucie Červená, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Web: http://www.zaniklekrajiny.cz

Projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II. Příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. Hlavním výstupem projektu bude Digitální atlas zaniklých krajin, jehož první verze (2018) je přístupná z webového portálu http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas.


Hodnocení funkce ekosystémů na základě sledování kvantitativních parametrů vegetace z dat dálkového průzkumu Země vysokého prostorového, spektrálního a časového rozlišení

Poskytovatel: MŠMT
Číslo: LTAUSA18154
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., UK
Hlavní řešitel za katedru doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.


Genetic variability of hyper-spectral reflectance in Scots pine ecotypes for selection of drought-resistant individuals

Poskytovatel: MŠMT
Číslo: LTAUSA19113
Doba řešení: 2020 - 2022
Hlavní řešitel: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D., ČZÚ
Hlavní řešitel za katedru:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu

Poskytovatel: TAČR Prostředí pro život
Číslo: SS0310134
Doba řešení: 2021 - 2024
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.


Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území

Poskytovatel: TAČR
Číslo: TL02000479
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů

Poskytovatel: TAČR
Číslo: TL01000382
Doba řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za katedru: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 


Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje

Poskytovatel: UK Univerzitní výzkumná centra UK
Číslo: UNCE/HUM/018
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Hlavní řešitel za katedru: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


Návrh a vývoj nástrojů pro automatizovanou tvorbu ZTM 5

Poskytovatel: Resortní výzkum ZÚ
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel:  Zeměměřický úřad
Spoluřešitel z katedry: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.

 

Stávající projekty GAUK

 


Hodnocení disturbancí a obnovy lesa pomocí radarových a optických družicových dat v Česku

Poskytovatel: Grantová agentura UK (GAUK)
Číslo: 412722
Doba řešení: 2022 - 2025
Hlavní řešitel: Mgr. Daniel Paluba


Klasifikace Land Use/Land-use Change and Forestry (LULUCF) Česka pomocí metod strojového učení

Poskytovatel: Grantová agentura UK (GAUK)
Číslo: 412922
Doba řešení: 2022 - 2024
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Svoboda


Dlouhodobý vývoj fenologických parametrů zemědělských plodin na základě 35leté časové řady multispektrálních dat Landsat

Poskytovatel: Grantová agentura UK (GAUK)
Číslo: 293121
Doba řešení: 2021 - 2022
Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Tomíček


 

Akce dokumentů