E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Jednou z důležitých činností katedry je její účast v grantových soutěžích. Dále je uveden seznam projektů a grantů, které řeší v současnosti členové katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

EO4Edu - Earth Observation for Education
Poskytovatel: Evropská komise (2020-1-UK01-KA201-079007)
Doba řešení: 2020 - 2023
Hlavní řešitel:  Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK v rámci tohoto projektu úzce spolupracuje se Základní a mateřskou školou Bílá z Prahy 6.
Spoluřešitelé: Další partneři projektu jsou z Walesu, Řecka, Německa.

Projekt zaměřen na vzdělávání DPZ a geoinformací v souladu s cíli OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) ve školách. Za tímto účelem jsou vytvářeny interaktivní nástroje výuky pro učitele a studenty. Prostřednictvím otevřených dat (Copernicus) a bezplatného softwaru GIS, mobilních zařízení a GPS studenti ve třídě a v terénu aktivně zkoumají a testují hodnotu geoinformačních informací na cestě k udržitelnému rozvoji v době globálních změn.


Využití genetické variability hyperspektrální odrazivosti ekotypů borovice lesní pro selekci jedinců odolných vůči suchu
Poskytovatel: MŠMT INTER-EXCELLENCE / Inter-action (LTAUSA19113)
Doba řešení: 2020 - 2022
Hlavní řešitel:  prof. Ing. Milan Lstibůrek MSc., Ph.D (ČZU), Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (UK)
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


Detekce a rozpoznávání objektů v bodovém mračnu laserového skenování z pískovcových skalních měst

Poskytovatel: GAUK (132119)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  Mgr. Michaela Tomková
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla

Poskytovatel: TAČR, Beta 2, režim IP (TIRICUZK829)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  Jan Langr (Unicorn/HSI), RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (za UK)
Spoluřešitelé z katedry: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Mgr. Tomáš Pokorný


Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV

Poskytovatel: Resortní výzkum KRNAP (Z2019-009075)
Doba řešení: 2019 - 2023
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Hodnocení funkce ekosystémů na základě sledování kvantitativních parametrů vegetace z dat dálkového průzkumu Země vysokého prostorového, spektrálního a časového rozlišení

Poskytovatel: MŠMT INTER-EXCELLENCE / Inter-action (LTAUSA18154)
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation

Poskytovatel: H2020 (824466)
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  Constantinos Cartalis (Řecko); doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Česko)
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Josef Laštovička, Ph.D. a vyvolení PGS 


Internacionalizace výuky geoinformatiky a kartografie na PřF UK

Poskytovatel: Investiční plán UK (GE4)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: celá katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Poskytovatel: MK - NAKI (DG18P02OW008)
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel:  RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
Web: http://www.zaniklekrajiny.cz

Projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II. Příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. Hlavním výstupem projektu bude Digitální atlas zaniklých krajin, jehož první verze (2018) je přístupná z webového portálu http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas.


Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří

Poskytovatel: Přeshraniční spolupráce, SAB (100333189)
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel:  Dr. Jörn Wichert (Uni Freiberg), Ing. Josef Rott, Ph.D. (PřF UK)
Spoluřešitelé z katedry: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka
Webhttp://elbe-labe-georisiko.eu

Projekt č. 100333189 v rámci programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Projekt se zabývá vytvořením expertního systému v oblasti Labských pískovců v souvislosti s geologickými riziky a ohrožením veřejnosti a infrastruktury pádem skalních masivů .


Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů

Poskytovatel: TAČR Éta (TL01000382)
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.


Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích

Poskytovatel: NAKI (DG18P02OVV065)
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel: Dr. Tomáš Herman
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.


Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky

Poskytovatel: NAKI (DG18P02OVV037)
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D., doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.


Stanovení aktuální horní hranice lesa a její dynamiky v Krkonošském národním parku

Poskytovatel: Resortní výzkum KRNAP
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel:  doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.,  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018

Poskytovatel: UNCE
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel:  prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


Návrh a vývoj nástrojů pro automatizovanou tvorbu ZTM 5

Poskytovatel: Resortní výzkum ZÚ
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel:  ZÚ
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Poskytovatel: European Commission
Doba řešení: 2017 - 2021
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. za UK
Spoluřešitelé z katedry: ?


 

Akce dokumentů