E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální projekty


Seznam institucionálních a grantových projektů, které jsou v současné době řešeny na Katedře fyzické geografie a geoekologie (fakulta je řešitelem) nebo na kterých se katedra podílí (fakulta je spoluřešitelem).

lista03

Institucionální projekty

GAČR, TAČR, rezortní projekty

 • Měnící se proměnlivost atmosféry (GAČR 21-07954S, Radan Huth, 2021-2023)
 • Rozšíření, mocnost a vývoj permafrostu ve střední Evropě v pozdním kvartéru (GAČR 21-23196S, Marek Křížek, hlavní řešitel GFÚ AV ČR, 2021-2023)
 • Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu (TAČR SS0310134, Prostředí pro život, Václav Treml)
 • Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) (TAČR SS02030018, Prostředí pro život, Dušan Romportl, Jan Frouz, Václav Treml, 2021-2026)
 • Climate change impacts on snow and ice melt in the Antarctic Peninsula region (GAČR 20-20240S, Zbyněk Engel, 2020-2022)
 • Spatial and temporal dynamics of hydrometeorological extremes in montane areas (GAČR 19-05011S, Jakub Langhammer, 2019-2021)
 • Does rising CO2 concentration decrease the sensitivity of European temperate conifers to drought? (GAČR, GA19-13807S, Václav Treml, 2019-2021)
 • Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku (PERUN) (TAČR Prostředí pro život, SS02030040, Radim Tolasz, Bohumír Janský,  Jakub Langhammer, 2020-2026)

Mezinárodní projekty

 • UAS monitoring of river systems response to the changing climate in the montane environment (EU COST Action CA16219, LTC 19024, Jakub Langhammer, 2019-2021)

Grantová agentura UK (GAUK) - Ph.D. projekty​

 • Prostorová variabilita indexu listové plochy a její chod během roku v porostu smrku ztepilého a buku lesního (GAUK382921, Jitka Kofroňová, 2021-2022)
 • Současné a budoucí změny sněhové pokrývky v horských oblastech (GAUK316821, Ondřej Nedělčev, 2021-2023)
 • Analýza exogenních vlivů na dynamiku skalního svahu (GAUK359421, Ondřej Racek, 2021-2023)
 • Paleohydrologie tavných vod Laurentinského ledovcového štítu v Mackenzie Mountains, Kanada, během posledního odlednění (GAUK122220, Benjamin James Stoker, 2020-2022)
 • Záznam sucha v letokruzích borovice lesní a vegetačních indexech odvozených z družicových dat Landsat – komplementarita dat na krajinné úrovni (GAUK548120, Jiří Mašek, 2020-2022)
 • Prostorová analýza rizik sesuvných jevů na vybraných výsypkách podkrušnohorských pánví (GAUK320120, Martin Veselý, 2020-2022)
 • Vliv kaskády glaciálních jezer na přírodní ohrožení a vývoj erozně-akumulačních procesů v povodí řeky Alsek, Kanada (GAUK1164320, Tomáš Kroczek, 2020-2022)
 • Hydrologické extrémy a jejich vliv na kvalitu povrchové vody v pramenných oblastech Česka (GAUK1168820, Vojtěch Vlach, 2020-2022)
 • Dynamika konvektívnych búrok v komplexnom teréne Západných Karpát (GAUK400120, Róbert Kvak, 2020-2021)
 • Morfologie a období vzniku kamenných ledovců v Západních Tatrách (GAUK1528119, Tereza Dlabáčková, 2019-2021)
 • Rekonstrukce vývoje hlavní akumulační oblasti Kordillerského ledovcového štítu během posledního glaciálu  (GAUK432119, Helen Elizabeth Dulfer, 2019-2021)
 • Modelování vlivu budoucích změn sněhových zásob na četnost výskytu a extremitu odtoku vlivem deště na sněhovou pokrývku (GAUK272119, Ondřej Hotový, 2019-2021)
 • Detekce dlouhodobých změn proměnlivosti klimatu (GAUK558119, Tomáš Krauskopf, 2019-2021)

Akce dokumentů