E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální projekty


Seznam institucionálních a grantových projektů, které jsou v současné době řešeny na Katedře fyzické geografie a geoekologie (fakulta je řešitelem) nebo na kterých se katedra podílí (fakulta je spoluřešitelem).

lista03

Institucionální projekty

GAČR, TAČR, rezortní projekty

 • Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu (GAČR 22-12837S, Jakub Langhammer, 2022-2024)
 • Vysvětlení klimaticky-řízeného růstu stromů na horních a polárních hranicích lesa pomocí procesního modelu (GAČR 22-26519S, Jelena Lange, 2022-2024)
 • Měnící se proměnlivost atmosféry (GAČR 21-07954S, Radan Huth, 2021-2023)
 • Rozšíření, mocnost a vývoj permafrostu ve střední Evropě v pozdním kvartéru (GAČR 21-23196S, Marek Křížek, hlavní řešitel GFÚ AV ČR, 2021-2023)
 • Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu (TAČR SS0310134, Prostředí pro život, Václav Treml)
 • Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) (TAČR SS02030018, Prostředí pro život, Dušan Romportl, Jan Frouz, Václav Treml, 2021-2026)
 • Climate change impacts on snow and ice melt in the Antarctic Peninsula region (GAČR 20-20240S, Zbyněk Engel, 2020-2022)
 • Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku (PERUN) (TAČR Prostředí pro život, SS02030040, Radim Tolasz, Bohumír Janský,  Jakub Langhammer, 2020-2026)

Grantová agentura UK (GAUK) - Ph.D. projekty​

 • Univerzální evaluační metoda ohrožení z GLOFs a její aplikace pro model vývoje (GAUK 258522, Jan Baťka, 2022-2024)
 • Tání sněhu a jeho vliv na zásoby vody a odtok v horských oblastech střední Evropy (GAUK 354522, Dominik Míka, 2022-2024)
 • Inverzní modelování kosmogenních nuklidů v geochronologii (GAUK 310222, Lotta Kristiina Ylä-Mella, 2022-2024)
 • Hydrologické sucho: Interakce mezi povrchovými a podzemními vodami (GAUK 388122, Alois Burian, 2022-2023)
 • Současné a budoucí změny sněhové pokrývky v horských oblastech (GAUK316821, Ondřej Nedělčev, 2021-2023)
 • Analýza exogenních vlivů na dynamiku skalního svahu (GAUK359421, Ondřej Racek, 2021-2023)
 • Prostorová variabilita indexu listové plochy a její chod během roku v porostu smrku ztepilého a buku lesního (GAUK382921, Jitka Kofroňová, 2021-2022)
 • Paleohydrologie tavných vod Laurentinského ledovcového štítu v Mackenzie Mountains, Kanada, během posledního odlednění (GAUK122220, Benjamin James Stoker, 2020-2022)
 • Záznam sucha v letokruzích borovice lesní a vegetačních indexech odvozených z družicových dat Landsat – komplementarita dat na krajinné úrovni (GAUK548120, Jiří Mašek, 2020-2022)
 • Prostorová analýza rizik sesuvných jevů na vybraných výsypkách podkrušnohorských pánví (GAUK320120, Martin Veselý, 2020-2022)
 • Vliv kaskády glaciálních jezer na přírodní ohrožení a vývoj erozně-akumulačních procesů v povodí řeky Alsek, Kanada (GAUK1164320, Tomáš Kroczek, 2020-2022)
 • Hydrologické extrémy a jejich vliv na kvalitu povrchové vody v pramenných oblastech Česka (GAUK1168820, Vojtěch Vlach, 2020-2022)

Akce dokumentů