E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTematické okruhy bakalářských a diplomových prací


Bakalářské obory: Geografie a kartografie (GEKA), Fyzická geografie a geoinformatika (FGGI), Učitelství, Povrchová a podzemní voda (PPV), Vědy o Zemi

Magisterské obory: Fyzická geografie a geoekologie (FG), Krajina a společnost (KRAS), Hydrologie a hydrogeologie (HH), Učitelství

Konkrétní témata jsou vypsána v SIS (bakalářské, diplomové), lze rovněž vypsat zcela nová témata po dohodě s pedagogy.

Výzkumný tým biogeografie, krajinné ekologie a pedologie
Výzkumný tým geomorfologie a geodynamiky
Výzkumný tým hydrologie
Výzkumný tým meteorologie a klimatologie


 

Výzkumný tým biogeografie, krajinné ekologie a pedologie


Tomáš Chuman

BP

 • Degradace půd v modelových územích (GEKA, FGGI).
 • Rozšíření biomů na Zemi a jejich fyzickogeografická charakteristika (učitelství).

DP

 • Zásoba vybraných živin v lesních půdách, jejich prostorová variabilita a podmíněnost abiotickými faktory (FG)
 • Dynamika krajinného pokryvu v modelových povodích v NP Šumava (FGGI, GEKA, KRAS)
 • Mikrostruktura krajiny a její odlišnosti mezi typy krajin České republiky (FGGI, GEKA, KRAS)
 • Degradace půd utužením v modelových územích (FGGI, KRAS, GEKA).
 • Rozšíření biomů na Zemi a jejich fyzickogeografická charakteristika (učitelství).
 • Vývoj půd v průběhu primární sukcese (FGGI, KRAS, GEKA)

Zdeněk Lipský

BP i DP

 • Historické a současné změny ve využívání krajiny v různých typech kulturní krajiny (krajina příměstská, zemědělská, postindustriální, militární a postmilitární) (GEKA, FGGI, KRAS) 
 • Sukcese na opuštěných plochách a vznik nové divočiny (GEKA, FG, FGGI, KRAS)
 • Zaniklé krajiny České republiky (typologie, dokumentace) (GEKA, FGGI, KRAS)
 • Realizace ÚSES v zemědělské krajině (hodnocení, dokumentace) (GEKA, FGGI, FG, KRAS)
 • Hodnocení a mapování časové struktury krajiny (GEKA, FGGI, KRAS)
 • Historické krajinné struktury - typologie, dokumentace, mapování (GEKA, FGGI, KRAS)

Tomáš Matějček

BP i DP

 • Změny v rozšíření invazních neofytů (GEKA, FG, Učitelství)
 • Změny v krajině spojené s těžbou štěrkopísků (GEKA, KRAS, Učitelství)
 • Světelné znečištění (GEKA, FG, KRAS, Učitelství)

Dušan Romportl

BP

 • Hodnocení změn krajiny a její struktury ve vybraných regionech ČR a Evropy (GEKA, FGGI, Učitelství)
 • Hodnocení habitatových preferencí vybraných druhů živočichů (GEKA, FGGI)
 • Mapování a hodnocení ekosystémových služeb v ČR (GEKA, FGGI, Učitelství)

DP

 • Hodnocení změn mikrostruktury krajiny ČR (FG, KRAS)
 • Modelování potenciální distribuce živočichů v modelových chráněných územích (FG, KRAS)
 • Analýzy konektivity habitatů vybraných druhů živočichů (FG, KRAS)
 • Prioritizace ochrany přírody a krajiny v modelových územích (FG, KRAS)
 • Hodnocení potenciálu krajiny pro alternativní management (agrolesnictví, rewilding atd.) (FG, KRAS)

Luděk Šefrna

BP i DP

 • Vliv erozních a akumulačních procesů na půdní kryt (GEKA, FGGI, FG, Vědy o Zemi, KRAS)
 • Půda ve výuce zeměpisu  (učitelství)
 • Prehistorické a historické antropogenní aktivity a jejich vliv na půdní kryt (GEKA, FGGI, FG, Vědy o Zemi, KRAS)
 • Retence a infiltrace  půdy (GEKA, FGGI, FG, PPV, HH)

Václav Treml

BP

 • Geografické faktory ovlivňující růst dřevin (GEKA, FGGI)
 • Biogeografické trendy v růstu stromů na Zemi (GEKA, FGGI)
 • Vliv klimatu a land-use na horní hranici lesa (GEKA, FGGI)
 • Vegetační stupňovitost, výšková maxima dřevin (Učitelství)

DP

 • Regionální proměnlivost růstu dřevin v ČR a faktory, které ji ovlivňují (FG)
 • Změny krajiny pod vlivem budního hospodářství (KRAS, Učitelství)
 • Fenologie dřevin a klima (FG)

Výzkumný tým geomorfologie a geodynamiky


Zbyněk Engel

BP

 • Morfologie a geneze vybraných lokalit Českého masívu (FGGI, Vědy o Zemi, GEKA, Učitelství)
 • Georadarový průzkum v peri/glaciálním prostředí (FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)

DP

 • Relativní datování skalních tvarů reliéfu (FG)
 • Současné změny činné vrstvy permafrostu (FG, Učitelství)
 • Vývoj zalednění Českého masívu (FG)

Filip Hartvich

BP a DP

 • Využití nových zdrojů dat v geomorfologii (UAV, LiDAR)
 • Strukturní a tektonická geomorfologie (Šumava, Broumovsko, České Středohoří)
 • Obecná geomorfologie, mapování a morfometrie (Šumava, České Středohoří)
 • Geofyzikální metody v geomorfologii (elektrická odporová tomografie)

Jan Kalvoda

BP

 • Geomorfologické indikátory přírodních katastrof (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Přírodní ohrožení a rizika v Himálaji (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Relikty kamenných ledovců v Česku (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Historie geomorfologie na Univerzitě Karlově (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi, Učitelství)

DP

 • Vývoj povrchových tvarů ve vybraných územích Česka (FGGD, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Geomorfologická ohrožení v Nepálském Himálaji (FGGD, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Morfostratigrafie fluviálních sedimentů v Pražské kotlině (FGGD, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Geomorfologické projevy tektonické aktivity v Česku (FGGD, FGGI, Vědy o Zemi)

Marek Křížek

BP

 • Kvartérní vývoj reliéfu (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Dynamika geomorfologických procesů (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Geomorfometrie (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Planetární geomorfologie (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Fyzická geografie ve vzdělávání  (Učitelství)

DP

 • Reliéf jako geoindikátor vývoje prostředí (FG, Vědy o Zemi).
 • Periglaciální a glaciální geomorfologie (FG, Vědy o Zemi).
 • Reliéf mimozemských těles (FG, Vědy o Zemi).
 • Interakce reliéfu a přírodních procesů se společností (FG, Vědy o Zemi).
 • Využití metod dálkového průzkumu a morfometrické analýzy pro zachycení stavu a vývoje reliéfu (FG)
 • Exoskopická analýza ve výzkumu geneze a intenzity geomorfologických procesů (FG)
 • Vývoj a dynamika fluviálních systémů (FG)
 • Geomorfologická témata ve vzdělávání (Učitelství)

Martin Margold

BP

 • Pleistocenní zalednění  SV Eurasie  (FGGI, Vědy o Zemi, GEKA, Učitelství)

DP

 • Pleistocenní zalednění  SV Eurasie  (FG)
 • Ústup ledovců z maxima Malé doby ledové v Severní Americe (FG)
 • Morény: jejich stáří a denudace – analýza s využitím globální databáze datování kosmogenními izotopy (FG)

Vít Vilímek

BP

 • Vliv svahových deformací na památky chráněné UNESCO (tvorba a analýza databáze) (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Vyhodnocení databáze GLOFs (Glacial Lake Outburst Floods) (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Přírodní ohrožení v Podkrušnohoří – časový a prostorový vývoj událostí (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi, Učitelství)
 • Analýza únosnosti návštěvnosti vybrané archeologické památky (Učitelství)
 • Analýza faktorů ovlivňujících vznik mur (tzv. blokovo-bahenních proudů) (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)

DP

 • Využití DPZ při analýze přírodních ohrožení vybrané lokality (FG)
 • Analýza protrhávání hrází jezer (FG)
 • Vliv srážek na mělké sesuvy – stanovení prahových hodnot (FG)
 • Analýza databáze přírodních ohrožení (Učitelství)

Výzkumný tým hydrologie


Dagmar Chalupová

DP

 • Vývoj znečištění labské nivy (FG, HH)

Bohumír Janský

BP i DP

 • Hydrologická funkce rašelinišť (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)
 • Hydrologické sucho v pramenných úsecích toků (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)
 • Kvalita vody ve vodních nádržích (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)
 • Obnova retenční funkce zaniklých  vodních nádrží (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)

Michal Jeníček

BP

 • Vliv lesa na variabilitu akumulace a tání sněhu (PPV, FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)
 • Kapalné srážky na sněhovou pokrývku jako rizikový faktor vzniku povodně (PPV, FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)
 • Dlouhodobé změny sněhových zásob a jejich vliv na odtok z povodí v kontextu změn klimatu (PPV, FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)

DP

 • Změny odtoku z tání sněhu vlivem lesních disturbancí (FG, HH)
 • Energetická bilance sněhu v lesním prostředí: prostorová a časová variabilita energetických toků (FG, HH)
 • Využití izotopů 18O a 2H ve výzkumu tání sněhu a odtoku ze sněhu (FG, HH)
 • Změna klimatu a její dopad na sněhové zásoby a odtok vody z povodí (FG, HH)

Zdeněk Kliment

BP i DP

 • Změny srážko-odtokových poměrů a hydrologické extrémy (GEKA, FGGI, PPV, FG,HH)
 • Fluviální procesy a dynamika říčních systémů (GEKA, FGGI, PPV, FG,HH)
 • Transport látek v povodí a kvalita povrchové vody (GEKA, FGGI, HH, FG)
 • Experimentální výzkum na bázi malých povodí (GEKA, FGGI, HH, FG)
 • Změny přírodních podmínek a udržitelnost životního prostředí Afriky (Učitelství)

Jakub Langhammer

BP

 • Změny ve výskytu a extremitě povodní v horských povodích (GEKA, FGGI, HH)
 • Neinvazivní monitoring fluviální dynamiky horských toků (GEKA, FGGI, HH)
 • Využití bezpilotních technologií pro monitoring hydrologických a fluviálních procesů (GEKA, FGGI, HH)
 • Využití bezpilotních technologií pro monitoring revitalizací toků (GEKA, FGGI, HH)

DP

 • Vliv změn klimatu na extremitu hydrologických procesů (FG, HH)
 • Vliv disturbance lesa na formování odtoku a jeho extremitu (FG, HH)
 • Využití bezpilotních technologií pro analýzu fluviální dynamiky (FG, HH)
 • Využití bezpilotních technologií pro hydrologickou analýzu a modelování (FG, HH)

Milada Matoušková

BP

 • Hodnocení revitalizačních efektů provedených revitalizačních opatření  (PPV, GEKA, FGGI)
 • Obnova zaniklých malých vodních nádrží v povodí Ohře (PPV, GEKA, FGGI)
 • Změny teploty povrchové vody v pramenných oblastech ČR (PPV, GEKA, FGGI)
 • Hydrologické sucho a změny kvality povrchových vod (PPV, GEKA, FGGI)
 • Trendy hydroklimatických faktorů v pramenných oblastech (PPV, GEKA, FGGI)

DP

 • Trendy hydroklimatických faktorů v pramenných oblastech (FG, HH)
 • Změny koncentrací přírodních organických látek v pramenných oblastech (FG, HH)
 • Hodnocení revitalizačních efektů provedených revitalizačních opatření (FG, HH, KRAS)
 • Návrhy revitalizačních opatření na drobných vodních tocích (FG, HH, KRAS)
 • Obnova zaniklých malých vodních nádrží v povodí Ohře (FG, HH)
 • Hydrologická témata v učitelství (učitelství)

Miroslav Šobr

BP

 • Změny ekologického stavu jezera Bajkal (Učitelství)
 • Obnova zaniklých rybníků v povodí Ohře (GEKA, FGGI, PPV, Učitelství)
 • Srážkoodtokové charakteristiky a povodňový režim vybraných vodních toků (Učitelství)
 • Hydrologické sucho - monitoring a návrh výstražných systémů (GEKA, FGGI, PPV, Učitelství)

DP

 • Predikce změn odtoku vody ve velehorách Střední Asie (FG, HH, Učitelství)
 • Vliv klimatických změn na ohrožení dopravní infrastruktury ve Střední Asii (FG, HH, Učitelství)
 • Obnova zaniklých rybníků v povodí Ohře (FG, HH, Učitelství)
 • Hydrologické sucho - monitoring a návrh výstražných systémů (GEKA, FGGI, PPV, Učitelství)
 • Vliv kamenných ledovců na hydrologickou bilanci (FG, HH, Učitelství)

Lukáš Vlček

BP

 • Voda v půdě pohledem hodnocení stabilních izotopů (HH, FG, FGGI)
 • Prostorové rozložení hladiny podzemní vody a půdní vlhkosti horského vrchoviště (HH, FG, FGGI)
 • Půdní kryt střední Etiopie (FG, FGGI, HH)
 • Vodní režim pramenů a jejich vztah k půdnímu krytu (HH, FG, FGGI)

DP

 • Prostorové rozložení hladiny podzemní vody a půdní vlhkosti horského vrchoviště (HH, FG, FGGI)
 • Evaporace z organogenních půd (HH, FG, FGGI)
 • Formování odtoku na vybraných polygenetických půdách střední Etiopie (HH, FG, FGGI)

Výzkumný tým meteorologie a klimatologie


Radan Huth

BP

 • Radiačně-aktivní složky atmosféry: zdroje, propady, koncentrace (GEKA, FGGI)
 • Geoinženýrink, jeho pozitiva a rizika (GEKA, FGGI)
 • Severoamerický a jihoamerický monzun: jde či nejde o skutečné monzuny, a proč? (GEKA, FGGI)

DP

 • Detekce změny klimatu od 19.stol. ve staničních i jiných datech (FG)
 • Budoucí změny vybraných charakteristik klimatu (FG) 
 • Souvislost atmosférické cirkulace s proměnlivostí sluneční aktivity (FG)
 • Vybrané teplotní singularity na území ČR a jejich synopticko-klimatologická interpretace (FG)
 • Klimatologie prudkých změn teploty v Evropě (FG)

Miloslav Müller

BP

 • Vztah mezi různými druhy nebezpečných meteorologických jevů (GEKA, FGGI,
 • Historické případy hydrometeorologických extrémů (GEKA, FGGI, učitelství)

DP

 • Hodnocení extremity povětrnostních událostí a jejich sezonalita (FG)
 • Anomálie meteorologických prvků při hydrometeorologických extrémech (FG)
 • Proměnlivost intenzity atmosférických srážek v čase a prostoru (FG, HH)

Jana Popová

BP

 • Porovnání výšky oblačnosti detekované ceilometrem na stanici Milešovka a Kopisty: vliv nadmořské výšky na výšku oblačnosti
 • Vztah mezi povětrnostními typy a daty bleskových výbojů v Česku / ve střední Evropě

DP

 • Nowcasting srážek pomocí dat z X-pásmového radaru s vysokým časovým a prostorovým rozlišením v okolí Milešovky
 • Srovnání přízemních srážek detekovaných distrometrem s radarovými echy X-pásmového radaru na Milešovce

Akce dokumentů