E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníXVII. Medzinárodné Stretnutie Snehárov

Již posedmnácté se letos v březnu konal seminář s názvem Stretnutie Snehárov. Místem setkání byla malebná osada Rejvíz uprostřed Jeseníků a jeho pořádání se vůbec poprvé ujala Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na Rejvíz se sjelo celkem 36 účastníků z České a Slovenské republiky, kteří zastupovali 7 institucí jak z výzkumné a akademické sféry, tak ze sféry soukromé. Hlavním bodem třídenního programu byly prezentace a diskuze hlavních výsledků výzkumu jednotlivých pracovišť zabývající se z nejrůznějších úhlů pohledu problematikou akumulace a tání sněhu a to jak z hlediska kvantity a celkové bilance, tak po kvalitativní stránce. Celkem bylo předneseno 15 příspěvků, ve kterých byl zhodnocen pokrok ve využití nových metod a přístupů jak v terénním monitoringu sněhu a jeho vlastností, tak v analýze a kvantifikaci procesů akumulace, transformace a tání sněhu. Diskutovány byly především následující tematické okruhy:

  • nové zkušenosti a poznatky monitoringu sněhové pokrývky a pokrok ve využití nových automatických přístrojů a metod dálkového průzkumu Země
  • měření hydrofyzikálních a mikrobiologických vlastností přírodního i umělého sněhu
  • hodnocení geostatistických metod počítající prostorové rozložení sněhu v povodí
  • použití metod hydrologického modelování k výpočtu akumulace a tání sněhu
  • využití stabilních izotopů kyslíku pro stanovení podílu vody ze sněhu na odtoku
  • simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku a kvantifikace energetických toků na rozhraních atmosféra-sníh-půda

 

Důležitost řešení uvedených témat dokládají stále přítomná rizika a následné škody spojené s akumulací a táním sněhu, který za určitých podmínek může způsobit různé hydrologické extrémy, jako jsou povodně, sucho a problémy spojené se zámrzem vodních toků a následnými ledochody a ledovými průvaly. Z uvedených důvodů mají podobná setkání stále velký význam a umožňují na jedné straně výměnu a propojení nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu a na druhé straně vzájemnou spolupráci mezi výzkumnými pracovišti a soukromou sférou.

 

Za organizační tým,

Michal Jeníček, michal.jenicek@natur.cuni.cz

..

 

Přehled dosavadních Snehárských Stretnuti (včetně sborníků): http://147.213.145.2/uh/sneh/snehari.html

Publikováno: Středa 21.03.2012 14:00

Akce dokumentů