E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb do Hlavního výboru ČDS

Během Valného shromáždění, které se konalo v průběhu XXXIX. konference ČDS 27. května, byl volen také nový Hlavní výbor ČDS. Zde přinášíme výsledky.

Výsledky voleb do Hlavního výboru

Do Hlavního výboru ČDS bylo zvoleno 7 členů z 15 kandidátů:

 

Kandidáti do Hlavního výboru České demografické společnosti (na období 2009–2012)

Kandidáti jsou řazeni abecedně

 

RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.

Absolventka geografie na Přírodovědecké fakultě UK (1974), do roku 1990 pracovala v Českém statistickém úřadě v oddělení sčítání lidu a demografie, v letech 1990-1993 v Geografickém ústav AV ČR. V současnosti pracuje jako odborný asistent na Katedře demografie a geodemografie PřF UK (od roku 1993), kde přednáší základy demografie, demografii rodin a domácností, demogeografii, demografické informační systémy a analýzu cenzových dat.

V odborné práci se zaměřuje na aplikovanou demografii (domácnosti a rodiny), migrace se zřetelem k demografickým dopadům,  výzkum regionální diferenciace sociálně demografických procesů a demografii malých regionů a problematiku cenzů.

Je členkou hlavního výboru České demografické společnosti.

 

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 1985 působí tamtéž jako odborný asistent, později jako docent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje (v letech 2002–2008 zastával funkci vedoucího katedry).

 Zabývá se vztahy mezi vývojem obyvatelstva a osídlením, zaměřuje se především na studium prostorových forem územní mobility obyvatelstva. Na tato témata publikoval řadu odborných příspěvků, v aplikační rovině se podílí zejména na projektech spojených s prognózami migračního vývoje měst. Účastnil se řešení několika projektů týkajících se problematiky mezinárodní migrace.

Je členem hlavního výboru České demografické společnosti.

  

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy v Praze pracuje doposud na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je docentkou pro obor demografie, zabývá se problematikou  geodemografie, resp. kvality života, zdravotního stavu obyvatel a sociálně-patologických procesů v populacích. V poslední době spolupracuje při řešení výzkumného tématu mezinárodní migrace s důrazem na integrační procesy. Od roku 1997 je členkou výboru Demografické společnosti, od roku 1998 členkou redakční rady mezinárodního časopisu Health&Place, a Social Science and Medicine publication, Elsevier. V rámci programu: Mental Health and Policy Research Training působila akademický rok 2002-2003 na University of California,  Berkeley, School of Public Health, aktivní spolupráce na výzkumu s UC Berkeley pokračuje doposud. Od února 2006 je proděkankou Přírodovědecké fakulty UK.

Je členkou hlavního výboru České demografické společnosti.

 

RNDr. Eva Kačerová

Absolventka oboru demografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, od roku 2003 asistentka katedry demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. je členkou redakční rady internetového časopisu demografie.info. Je členkou Slovenské štatistické a demografické spoločnosti a International Union for the Scientific Study of Population – student member. Oblasti odborného zájmu: historická demografie, migrace.

Je členkou hlavního výboru České demografické společnosti.

 

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Vystudovala geografii a matematiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 1993 působí na katedře demografie a geodemografie jako odborný asistent. Přednáší předměty Populační politika a Světový populační vývoj, vede cvičení z předmětů Populačního vývoje ČR a  Demografické analýzy. Zabývá se především analýzou reprodukčního chování ve vztahu k rodinné politice. Je aktivní členkou mezinárodní odborné skupiny „Leave policies and research“, která připravuje expertizy a organizuje odborné semináře týkající se problematiky slučitelnosti práce a rodiny. Od roku 2008 je místopředsedkyní Společnosti pro sexuální výchovu a plánování rodiny.

Je členkou revizní komise České demografické společnosti.

 

Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.

Vystudoval obor matematická statistika na Universitě Karlově, Matematicko-fyzikální fakultě, kde působil na katedře statistiky, od roku 1990 na nově zřízené katedře demografie, od roku 1994 jako docent v oboru demografie. Od roku 2005 je prorektorem Vysoké školy ekonomické pro pedagogiku.

 Oblastmi jeho odborného zájmu je úmrtnost, demografická metodologie, demografické prognózy a pojišťovnictví. Je zástupcem České republiky v projektu INES (Indicators of Educational Systems) organizovaném OECD, členem redakční rady časopisu Demografie a Acta Demographica. Je členem EAPS (European Association for Population Studies), České statistické společnosti, České společnosti aktuárů, Jednoty českých matematiků a fyziků, Slovenské štatistické a demografické spoločnosti.

Je místopředsedou hlavního výboru České demografické společnosti. (http://kdem.vse.cz/?page_id=216)?

  

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

Absolvoval v roce 1982 studium oboru Ekonomická a regionální geografie se specializací na demografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po třech letech v Geografickém ústavu ČSAV v Brně se vrátil na PřF UK v Praze, kde působí jako odborný asistent.  Jeho odborná činnost je zaměřena především na prognózování populačního vývoje a aplikovanou demografii.  V minulosti organizoval na 40 mezinárodních odborných akcí, v současnosti je zodpovědný za projekt přípravy bezmála čtyř desítek zahraničních studentů magisterského a doktorského studia Demografie na PřF UK v Praze.

Od roku 2000 pravidelně působí jako expert UNFPA  a UNDP v oblasti demografického vývoje a vzdělávání v Centrální Asii. V roce 2008 byl kazachstánskou vládou jmenován nezávislým ředitelem společnosti Orken, a.s., zřízené Ministerstvem školství a vědy Republiky Kazachstán za účelem vybudování sítě Intelektuálních škol pro nadané děti, kde je jeho hlavním úkolem zajištění kompatibility učebních programů s požadavky západních vysokých škol.

Členem České demografické společnosti je od roku 1980, přičemž v letech 1988-2000 a 2007-2009 byl členem jejího hlavního výboru, v posledním uvedeném období zastával funkci vědeckého tajemníka společnosti. V současnosti je členem šesti dalších vědeckých společností, z toho pěti mezinárodních.  V letech 1999 až 2003 byl členem Nominačního výboru EAPS . V roce 2002 spoluzakládal Asociaci demografů Kazachstánu. Za nejdůležitější úkoly výboru ČDS v následujícím období považuje aktivizaci členské základny a s ní bezprostředně související podporu činnosti Studentského demografického klubu a zajištění finanční soběstačnosti společnosti.

  

Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Po absolvování Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v roce 1981 pracovala nejprve  v Laboratoři demografie při katedře statistiky VŠE, od roku 1990 na katedře demografie. Zajímá se o sociální demografii, ekonomickou demografii,  regionální demografii, aplikovanou demografii, problematiku lidských zdrojů a lidského kapitálu, důsledky stárnutí populace, národnostní menšiny, sociálně vyloučené skupiny, migraci. Je vedoucí katedry demografie na VŠE, členkou redakční rady Demografie. Je členkou České demografické společnosti, České statistické společnosti a Slovenské štatistické a demografické spoločnosti. V současné době je členkou Hlavního výboru České demografické společnosti – je hospodářskou Hlavního výboru.

 

RNDr. Jan Müller

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK – obor geografie.

Zaměstnán 1977-2001 v Terplanu (dříve Státní ústav pro územní  plánování) a od 2001 dodnes v ÚRS PRAHA, a.s., na úseku regionálního rozvoje a bydlení.

Specialista na rozmístění a vývoj obyvatelstva, strukturu osídlení, problematiku městského a venkovského obyvatelstva, střediskovosti obcí, prognózy vývoje rozmístění obyvatelstva, výhledové počty měst, vymezování městských aglomerací a venkova, zejména periferních území. Jeden z autorů a správce datového obsahu Územně-identifikačního registru základních sídelních jednotek (1992-2004 pro Ministerstvo hospodářství, později Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004-dodnes pro ČSÚ), od roku 1996 správce datového obsahu číselníku základních sídelních jednotek a číselníku částí obcí, zodpovědný pracovník revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 1999-2001, spolupráce na územní přípravě SLDB 2011.

Člen Hlavního výboru České demografické společnosti.

 

Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.

Vystudovala na Pedagogické fakultě v Ostravě bohemistiku a historii v letech 1965-1969. Poté po ročním studijním pobytu absolvovala interní aspiranturu se zaměřením na československé dějiny ve Slezském ústavě ČSAV v Opavě. Badatelsky se orientovala zprvu na komplex otázek spojených s konstituováním průmyslových regionů na území českých zemí, zvláště Ostravska a Šumperska v 19. století. Zabývala se studiem demografických aspektů vývoje těchto specializovaných oblastí. Posléze se výzkumně podílela na zpracovávání dlouhodobého demografického vývoje obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, zejména na Moravě a ve Slezsku. Po roce 1989 se začala věnovat mapování specifik populačního vývoje židovského obyvatelstva Moravy v 18. a 19. století. V současnosti věnuje pozornost demografickým stránkám modernizace ve Slezsku a na severovýchodní Moravě v rámci badatelských aktivit Centra pro hospodářské a sociální dějiny při Ostravské univerzitě v Ostravě. Působila jako vedoucí katedry historie na Filozofické fakultě OU v Ostravě, je členkou oborových rad doktorských studijních programů na FF OU v Ostravě. Byla dlouholetou předsedkyní Severomoravské pobočky Československé demografické společnosti..

 

Ing. Vladimír Polášek

Po absolvování Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1973 pracuje na Českém statistickém úřadě nejdříve v Přerově, pak v Olomouci.

Členem Československé demografické společnosti ˇje od roku 1984 a  byl aktivní hlavně v rámci Severomoravské pobočky.
V roce 2003 „založil“ pobočku České demografické společnosti v Olomouci a je jejím předsedou. Dosud bylo uspořádáno 10 akcí, vyvrcholením činnosti pobočky bylo pořádní XXXVII. konference České demografické společnosti v Olomouci 23. a 24. května 2007 na téma regionální demografie.

 

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Absolvovala v roce 1973 Univerzitu Karlovu v Praze, mezifakultní kombinaci geografie (Přírodovědecká fakulta) a francouzština (Filozofická fakulta). V roce 1974 získala titul RNDr na PřFUK, 1976 Diplôme de Démographie Générale na Université de Paris I, 1982, CSc., 1993 se habilitovala a v roce 2005 byla jmenována profesorkou demografie na PřF UK. V současnosti vede katedru demografie a geodemografie na PřF UK a je předsedkyní České demografické společnosti (od roku 2000).

Je členem dalších vědeckých společností (Česká geografická společnost, European Association for Population Studies, Association Internationale des Démographes de Langue FranHaise a International Union for the Scientific Study of Population). Od roku 2003 je členem redakční rady časopisu Demografie. Je rovněž členem mezinárodního konzorcia International Max Planck Research School for Demography, GSPA (Group of Societal Policy Analysis) Evropské komise a nezávislým expertem Expert group of Demographic Issues Evropské komise. Je přidruženým členem Belgické Královské Akademie Věd. Byla a je řešitelkou a spoluřešitelkou řady domácích a zahraničních výzkumných projektů a publikovala cca 150 původních prací. Přednáší demografickou analýzu, populační vývoj ČR a demografické aplikace SAS. Zabývá se analýzou populačních trendů České republiky a vyspělých zemí, včetně regionálních a sociálních aspektů.

 

PhDr. Kamila Svobodová

absolvovala studium demografie na Přírodovědecké fakultě UK a sociologie na Filozofické fakultě UK. V současné době pokračuje v doktorandském studiu demografie na PřF UK a pracuje ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. v pracovní skupině rodinné politiky. Její odbornou specializací je především sociologie rodiny, gender, rodinná politika, demografie a problematika demografického stárnutí. V posledních letech se účastnila výzkumných projektů zaměřených na harmonizaci rodiny a zaměstnání, aktivní stárnutí, rodinu a mezigenerační solidaritu, rovné příležitosti žen a mužů, institucionální péči o malé děti, nestátní sféru v oblasti podpory a služeb pro rodiny nebo na demografické chování a opatření rodinné politiky. Je spoluzakladatelkou a redaktorkou demografického informačního portálu demografie.info.

 

Mgr. Luděk Šídlo, DiS. 

je absolventem bakalářského (spolu se sociální geografií) a magisterského programu demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze; v současné době na témže místě studuje postgraduální studijní obor demografie. Zároveň je také absolventem Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, obor sociální práce. Od roku 2007 působí jako asistent na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje základy demografie, statistiku a metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření. Ve své výzkumné činnosti se zabývá především problematikou regionální a aplikované demografie ve spojitosti s demografickým stárnutím. Je členem České demografické společnosti, v rámci které inicioval spolu s Mgr. Klárou Tesárkovou na jaře roku 2009 založení odborné skupiny Stárnutí obyvatelstva.

  

Mgr. Klára Tesárková

je absolventkou bakalářského oboru Statistika a ekonometrie na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké škole ekonomické v Praze a navazujícího magisterského studia Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde ve stejném oboru v současné době pokračuje i ve  studiu doktorském. V letech 2003–2007 pracovala jako odborný referent se zaměřením na statistické a demografické analýzy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2008 působí na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze jako asistentka, přednáší předměty Základy ekonometrie, Demografie v životním pojištění a vede cvičení předmětu Světový populační vývoj. V odborné praxi se zabývá především aplikovanou demografií (se zaměřením na oblast školství, pojišťovnictví a důchodových systémů) a možnostmi aplikace matematických a statistických metod v demografii. Je členem European Association for Population Studies a České demografické společnosti, v rámci které iniciovala na jaře 2009 spolu Mgr. Luďkem Šídlem, DiS. založení odborné skupiny Stárnutí obyvatelstva.

 

 

 

Akce dokumentů