E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

 

 
Podmínkou přijetí je vysokoškolské vzdělání magisterského nebo jemu naroveň postaveného stupně v příslušném oboru nebo oboru příbuzném a úspěšné vykonání přijímacího pohovoru. Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

 

Požadavky pro individuální studijní plán:

Jsou stanoveny vždy individuálně dle potřeb daného studenta a disertačního projektu. Zpravidla zahrnuje nejméně 2 zkoušky z odborných předmětů na úrovni magisterského nebo vyššího stupně, dále pravidelnou účast na seminářích katedry případně i absolvování specializovaných kurzů.

 

Požadavky k předložení disertační práce:

Bez ohledu na to zda je disertace sepsána v klasickém (monografickém) nebo kumulativním (soubor prací opatřených úvodním pojednáním) formátu, součástí či přílohou práce musí být nejméně jeden článek uveřejněný nebo přijatý do tisku v časopise s IF, který se úzce váže k tématu disertace a doktorand je jeho spoluautorem. Typická úspěšně obhájená disertační práce se však zpravidla sestává ze tři až jedenácti vědeckých článků v časopisech (až na výjimky s IF) či knihách, z nichž alespoň některé jsou k datu odevzdání již publikované či přijaté do tisku, zatímco zbylá díla mohou být rukopisy toho času v recenzním řízení.  Předpokládá se, že se na vzniku prací zařazených do souboru disertace se doktorand podílel významnou měrou a to nikoli jednostranně (rozumí se nikoli např. jen sběrem materiálu, laboratorní prací, statistickým zpracováním či formulací textu). Spoluautorský podíl školitele není překážkou. Všechny články zařazené do souboru disertační práce musí souviset s tématem disertační práce (ostatní mohou být zařazeny jen do informativní přílohy) a doktorand musí být schopen je obhájit v plném rozsahu.

 

 

 

 

Více informací o doktorském studiu zde.

Akce dokumentů