E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení do doktorských studijních programů

v akademickém roce 2017/2018

Podmínky pro přijetí


 • Podání řádně vyplněné přihlášky, vč. předepsaných příloh, a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2017.

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do termínu stanoveného Harmonogramem přijímacího řízení. Absolventi VŠ v ČR a SR doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání, nejpozději do 30. září 2017. Tento požadavek doložení úředně ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi předepsaného vzdělání na zahraniční VŠ doloží splnění podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ)" nejpozději do 30. září 2017.
  Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. října 2017.

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky.

 • Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů.

Přihláška ke studiu


Přihláška se podává elektronicky s platností až po doručení podepsaného výtisku nebo na formuláři SEVT 49 145 0.

V případě zájmu o více studijních programů se podává přihláška pro každý program zvlášť.

V případě podání přihlášky elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Studium Univerzity Karlovy na adrese http://is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč vyplněný formulář odešle, vytiskne, podepíše a spolu s předepsanými přílohami zašle do 30. dubna 2017 studijnímu oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2.

Poplatek ve výši 540,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 30. dubna 2017. Doporučeným způsobem úhrady poplatku při elektronickém podání přihlášky je platba platební kartou prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy.

Platební údaje pro bezhotovostní převod:
Název účtu: Univerzita Karlova, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Číslo účtu: 107-6772880287/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol (pouze při elektronickém podání přihlášky): číslo přihlášky vygenerované informačním systémem Studium po podání přihlášky
IBAN (pouze pro platbu ze zahraničního účtu): CZ5701000001076772880287
SWIFT/BIC (pouze pro platbu ze zahraničního účtu): KOMBCZPPXXX
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje.

Při platbě ze zahraničního účtu anebo z účtu vedeného v jiné měně než CZK je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (netýká se platby kartou prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy).

Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a program, ke kterému se přihláška vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti (zejména není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, chybí přílohy) nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

Přílohy k přihlášce


 • Strukturovaný životopis

 • Kopie diplomu nebo jiného dokladu o úspěšném ukončení magisterského studia. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově. V případě uchazečů, kteří dosud neukončili magisterské studium, kopie stránek indexu pokrývající poslední dva ročníky nebo u studentů UK výpis splněných povinností vytištěný ze SIS. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

 • Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod.)

 • Stručná anotace plánovaného doktorského projektu s uvedením jména školitele a jeho souhlas s vedením doktoranda v průběhu studia. Doporučujeme, aby se vyjádření vztahovalo i ke krytí finančních nákladů spojených s řešeným tématem.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 12. – 30. června 2017

Náhradní termín: 19. června – 14. července 2017

O konkrétním termínu bude uchazeč vyrozuměn písemně.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 30. dubna 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.

Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

 

 • Přijímací zkouška je jednokolová a koná se formou pohovoru. Ve výjimečných případech může děkan na základě písemné žádosti podané do 30. dubna 2017 povolit vykonání příjímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (formulář žádosti). Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. 

 • Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele a jeho schopnosti toto téma řešit.

 • Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení


Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
paní Magdalena Čuříková, tel. 22195 1163, e-mail: magdalena.curikova@natur.cuni.cz (biologické programy)
paní Nataša Tymichová tel. 22195 1162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz (ostatní programy)

Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium

Přehled doktorských studijních programů v akademickém roce 2017/2018


(forma studia prezenční i kombinovaná, standardní délka studia 4 roky, resp. 3 roky)

Studijní program (v elektronické přihlášce uvedeno jako studijní obor)

Analytická chemie

Anorganická chemie

Biochemie

Didaktika chemie

Fyzikální chemie

Makromolekulární chemie

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Organická chemie

Anatomie a fyziologie rostlin

Antropologie a genetika člověka1)

Botanika

Ekologie

Fyziologie živočichů1)

Imunologie1)

Mikrobiologie1)

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie1)

Parazitologie

Vývojová a buněčná biologie1)

Teoretická a evoluční biologie

Zoologie

Filozofie a dějiny přírodních věd

Environmentální vědy

Aplikovaná geologie

Geologie

Demografie

Fyzická geografie a geoekologie

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 2)

Obecné otázky geografie

Regionální a politická geografie

Sociální geografie a regionální rozvoj

Pozn.: 1) Studijní program biomedicíny
             2) Standardní doba studia 3 roky

Informace o studijních programech a obsahu studia poskytnou jednotlivé katedry a Studijní oddělení UK PřF.

Všechny studijní programy jsou v akademickém roce 2017/2018 otevřeny také v anglickém jazyce. Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou Statutu Univerzity Karlovy.

Uchazeči se speciálními potřebami


Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu znevýhodnění, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště.

Podrobnější informace naleznete na stránce věnující se uchazečům a studentům se speciálními potřebami.  

Řád přijímacího řízení


Přijímání ke studiu včetně odvolacího řízení upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017

 

Doložka: Tento text je informativní povahy. Právně závazné jsou Podmínky přijímacího řízení zveřejněné na stránkách Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů