E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení

do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2019.

Podmínky pro přijetí


 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 30. září 2019. Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2019 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2019.

  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.

  Absolventi zahraničních VŠ předloží za účelem doložení stanoveného vzdělání úředně ověřenou kopii některého z následujících dokladů:

  • vysokoškolského diplomu a dodatku ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (výjimky viz webové stránky fakulty)

  • dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace")

  • zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí

  Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, příp. na formuláři SEVT 49 145 0.

V případě zájmu o více studijních programů se podává přihláška pro každý program zvlášť.

Elektronicky se přihláška podává prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 30. dubna 2019.

Přílohy k přihlášce:

 • Strukturovaný životopis (povinná příloha)

 • Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium (povinná příloha)

 • Stručná anotace plánovaného doktorského projektu (nepovinná příloha, ke které se vztahuje bonifikace)

 • Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče, popř. odborné posudky těchto prací a ostatní doklady hodné zřetele, např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod. (nepovinná příloha)

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 30. dubna 2019.

Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 540,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 590,-- Kč.

Platební údaje:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se platba vztahuje.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a program, ke kterému se platba vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 17. – 28. června 2019
Náhradní termín: 8. – 19. července 2019

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě písemně zdůvodněna a okolnosti v žádosti tvrzené musí být doloženy doklady. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 30. dubna 2019. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

 • Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.

 • Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě písemné žádosti podané elektronicky zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 19. května 2019, povolit vykonání příjímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

 • Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

 • Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, z toho 0 – 30 body (specifikováno u jednotlivých studijních programů) je bonifikováno uvedení představy o obsahu studia a plánované disertační práce v příloze přihlášky, včetně tématu disertační práce, její stručné anotace, předpokládaného školícího pracoviště a souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu v rámci nepovinné přílohy přihlášky.

Upuštění od přijímací zkoušky


Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní níže uvedené podmínky stanovené pro jednotlivé obory.
Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat v listinné podobě (tj. nikoliv elektronicky) do 19. května 2019.

Ke studiu všech doktorských studijních programů budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní žadatelé o projekt STARS v daném akademickém roce.

Nahlížení do spisu


Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení


Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz
ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz
zahraniční uchazeči (mimo SR) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

Změna kontaktních údajů je vyhrazena. Aktuální kontaktní údaje uchazeč nalezne na níže uvedených webových stránkách.

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Přehled doktorských studijních programů v akademickém roce 2019/2020


(forma studia prezenční i kombinovaná, standardní délka studia 4 roky, resp. 3 roky)

Studijní program
(v elektronické přihlášce uvedeno jako studijní obor)

Informace k přijímací zkoušce

Možná
výše
bonifikace

Analytická chemie

 

30

Anorganická chemie

 

0

Biochemie

 

20

Didaktika chemie1)

 

10

Fyzikální chemie

 

30

Makromolekulární chemie

 

30

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

  0

Organická chemie

 

0

Anatomie a fyziologie rostlin

 

15

Antropologie a genetika člověka

 

30

Botanika

 

30

Ekologie

 

30

Fyziologie živočichů2)

 

30

Imunologie2)

Přijímací zkouška se sestává z více částí, probíhá formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy (na otázky nebo problémy zadané komisí). Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině). Přijímací zkouška probíhá v průběhu jednoho dne.

0

Mikrobiologie2)

 

30

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie2)

 

10

Parazitologie

 

30

Vývojová a buněčná biologie2)

Přijímací zkouška se sestává z více částí, probíhá formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy (na otázky nebo problémy zadané komisí). Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině). Přijímací zkouška probíhá v průběhu jednoho dne.

Seznam návrhů témat a školitelů, kteří nabízejí projekty pro uchazeče v akademickém roce 2019/2020, je zveřejněn na stránkách Katedry buněčné biologie (https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium) počínaje 1. 3. 2019. Doporučujeme uchazečům, aby kontaktovali školitele předem a diskutovali s nimi o možnostech, které projekt nabízí, i o nárocích, které klade.

0

Teoretická a evoluční biologie

 

0

Zoologie

 

30

Filozofie a dějiny přírodních věd

 

0

Environmentální vědy

 

30

Aplikovaná geologie

 

30

Geologie

 

30

Demografie

 

10

Fyzická geografie a geoekologie

 

10

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 3)

 

10

Obecné otázky geografie

 

10

Regionální a politická geografie

 

10

Sociální geografie a regionální rozvoj

 

10

Pozn.:
1) Program je uskutečňován bez specializace
2) Studijní program biomedicíny
3) Standardní doba studia 3 roky

Informace o studijních programech a obsahu studia poskytnou jednotlivé katedry a Studijní oddělení UK PřF.

Všechny studijní programy jsou v akademickém roce 2019/2020 otevřeny také v anglickém jazyce. Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů