E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení

do doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Doložka: Text na této stránce je pouze informativní povahy. Právně závazné jsou podmínky přijímacího řízení zveřejněné na úřední desce fakulty a v aplikaci studijního informačního systému univerzity.

Podmínky pro přijetí


 • Podání řádně vyplněné přihlášky, vč. předepsaných příloh, a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2018.

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 30. září 2018. Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2018.
  Absolventi českých a slovenských VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních (mimo slovenských) VŠ doloží splnění podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ).

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, příp. na formuláři SEVT 49 145 0.

V případě zájmu o více studijních programů se podává přihláška pro každý program zvlášť.

Elektronicky se přihláška podává prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 30. dubna 2018.

Přílohy k přihlášce:

 • Strukturovaný životopis

 • Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium

 • Stručná anotace plánovaného doktorského projektu

 • Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod.)

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 30. dubna 2018.
Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 500,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 550,-- Kč.

Platební údaje:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ5701000001076772880287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se platba vztahuje.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a program, ke kterému se platba vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 11. – 15. června 2018 (konkrétní termíny stanovené pro jednotlivé programy)
Náhradní termín: 25. – 29. června 2018

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě písemně zdůvodněna a okolnosti v žádosti tvrzené musí být doloženy doklady. Další náhradní termín se nepřipouští.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 30. dubna 2018 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

 • Přijímací zkouška je jednokolová a koná se formou pohovoru. Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě písemné žádosti podané elektronicky zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 20. května 2018, povolit vykonání příjímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (formulář žádosti).

 • Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.

 • Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, z toho 0 – 30 body (specifikováno u jednotlivých studijních programů) je bonifikováno uvedení konkrétnější představy o obsahu studia a plánované disertační práce v příloze přihlášky, včetně tématu disertační práce, její stručné anotace, předpokládaného školícího pracoviště a souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

Upuštění od přijímací zkoušky


Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce. Žádost, jejíž nedílnou součástí je doklad o splnění podmínky, je třeba podat (nikoliv elektronicky) do 20. května 2018. 

Nahlížení do spisu


Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení


Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz
ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz
zahraniční uchazeči (mimo SR) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

Změna kontaktních údajů je vyhrazena. Aktuální kontaktní údaje uchazeč nalezne na níže uvedených webových stránkách.

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium

Přehled doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019


(forma studia prezenční i kombinovaná, standardní délka studia 4 roky, resp. 3 roky)

Studijní program
(v elektronické přihlášce uvedeno jako studijní obor)

Výše bonifikace

Analytická chemie

30

Anorganická chemie

20

Biochemie

20

Didaktika chemie

10

Fyzikální chemie

30

Makromolekulární chemie

30

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

10

Organická chemie

0

Anatomie a fyziologie rostlin

15

Antropologie a genetika člověka

30

Botanika

30

Ekologie

30

Fyziologie živočichů1)

30

Imunologie1)

30

Mikrobiologie1)

30

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie1)

10

Parazitologie

30

Vývojová a buněčná biologie1)

30

Teoretická a evoluční biologie

0

Zoologie

30

Filozofie a dějiny přírodních věd

0

Environmentální vědy

30

Aplikovaná geologie

30

Geologie

30

Demografie

20

Fyzická geografie a geoekologie

30

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 2)

30

Obecné otázky geografie

30

Regionální a politická geografie

30

Sociální geografie a regionální rozvoj

30

Pozn.: 1) Studijní program biomedicíny
             2) Standardní doba studia 3 roky

Informace o studijních programech a obsahu studia poskytnou jednotlivé katedry a Studijní oddělení UK PřF.

Všechny studijní programy jsou v akademickém roce 2018/2019 otevřeny také v anglickém jazyce. Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů