E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2022.

Podmínky pro přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 30. září 2022.

Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2022.

Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.

Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 30. dubna 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupové údaje do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

Přílohy k přihlášce:

 • Strukturovaný životopis (povinná příloha)

 • Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium (povinná příloha)

 • U doktorských studijních programů Demografie, Didaktika geografie, Obecná geografie, Regionální a politická geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj je povinnou přílohou k přihlášce také motivační dopis.

 • Stručná anotace plánovaného doktorského projektu (nepovinná příloha, ke které se vztahuje bonifikace)

 • Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče, popř. odborné posudky těchto prací a ostatní doklady hodné zřetele, např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod. (nepovinná příloha)

Poplatek ve výši 720,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 30. dubna 2022.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu:  19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.
Do poznámky/zprávy pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Při platbě ze zahraničí je nutné uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: 13. - 24. června 2022
Náhradní termín: 7. - 15. července 2022

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 30. dubna 2022. Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

 • Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.

 • Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

 • Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

 • Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho až 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu. Počet bodů, které může uchazeč získat ve formě bonifikace, je uvedeno u jednotlivých studijních programů.

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 12. května 2022.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz

ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz

zahraniční uchazeči (mimo Slovensko) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Přehled doktorských studijních programů v akademickém roce 2022/2023

Všechny uvedené studijní programy jsou otevřeny v českém i anglickém jazyce a prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky.

Studijní programy

uskutečňované bez specializace

 

Informace k přijímací zkoušce

Pohovor se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Případné další požadavky jsou uvedeny u konkrétního studijního programu.

Možná výše bonifikace

Analytická chemie

 

Analytical Chemistry

1) Stručně budou ověřeny znalosti analytické chemie v rozsahu navazujícího magisterského studia.

2) Četbou a překladem bude ověřena schopnost práce s anglicky psanou odbornou literaturou.

3) Stručně bude diskutováno o tématu plánované disertační práce.

30

Anorganická chemie

Inorganic Chemistry

Pro zajištění plynulého průběhu přijímací zkoušky si uchazeč předem připraví krátké resumé dosavadního studia a odborné činnosti, které v průběhu pohovoru ústně přednese (cca 5 minut). Dále předloží seznam a kopie publikovaných prací, doklady o získaných akademických oceněních a případné další podklady, které by mohly doplnit informace k přijímací zkoušce. Jelikož by měl přijímací pohovor prověřit schopnost uchazeče komunikovat v anglickém jazyce, bude část přijímací zkoušky vedena v angličtině. Komise si vyhrazuje právo vést přijímací zkoušku písemnou formou, např. jako test, kterým prověří znalosti uchazeče v oblasti anorganické chemie v rozsahu magisterského studia. Komise rozhodne na základě komplexního posouzení odborných a jazykových schopností uchazeče, celkové motivace a předpokladů k samostatné vědecké práci.

0

Biochemie

Biochemistry

Pohovor má dvě části, které zohledňují jak odbornou, tak jazykovou úroveň uchazeče:

1) krátké představení a diskuse k plánovanému projektu disertační práce v anglickém jazyce.

2) prokázání znalostí obecné biochemie v rozsahu magisterského studia.

20

Didaktika chemie

Didactics of Chemistry

U pohovoru bude zohledněna jak odborná, tak i jazyková úroveň

10

Fyzikální chemie

Physical Chemistry

K prověření schopností komunikovat v anglickém jazyce si uchazeči připraví tří až pětiminutové vystoupení, ve kterém komisi v anglickém jazyce seznámí s výsledky své diplomové práce, případně s abstraktem publikace (s projektorem není počítáno). Komise bude klást dotazy také v anglickém jazyce.

30

Makromolekulární chemie

Macromolecular Chemistry

K prověření schopností komunikovat v anglickém jazyce si uchazeči připraví tří až pětiminutové vystoupení, ve kterém komisi v anglickém jazyce seznámí s výsledky své diplomové práce, případně s abstraktem publikace (s projektorem není počítáno). Komise bude klást dotazy také v anglickém jazyce.

30

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures

Přijímací zkouška bude probíhat v anglickém jazyce. Zkouška má 3 části:

 1. Dosavadní vědecká práce uchazeče (uchazeč si připraví 3-5 minutovou prezentaci).

 2. Motivace uchazeče a rámcový plán doktorské práce.

 3. Prověření znalostí v oborech relevantních k počítačovému modelování (zejména fyzikální chemie a chemická fyzika).

 

0

Organická chemie

Organic Chemistry

Písemná příprava bude trvat 1 hodinu. Poté budou uchazeči postupně zváni k ústní zkoušce. Zkouška má dvě části:

1) Krátké představení projektu disertační práce, kterému by se rádi věnovali.

2) Test znalosti organické chemie v rozsahu učebnice Organická chemie od Johna McMurryho.

0

Antropologie a genetika člověka

Anthropology and Human Genetics

 

30

Botanika

Botany

Pro přijímací řízení uchazeč předloží komisi

návrh tématu a obsahu práce v písemné a

elektronické podobě. Je vhodné, pokud je

tento návrh parafován předpokládaným

školitelem. Návrh tématu a obsahu práce

nechť se týká vědeckého přínosu tématu, jeho

realizovatelnosti, možností financování a

napojení na stávající týmy v oboru; obvykle v

délce 1-3 strany textu.

K přijímací zkoušce si připraví uchazeč

prezentaci rámcové představy o tématu práce

v trvání cca 10 minut. Přijímací komise

hodnotí, vedle odborných schopností

uchazeče, především tuto prezentaci,

zajímavost a relevanci tématu, návaznost na

řešenou problematiku v oboru a myšlenkovou

ujasněnost vystoupení.

30

Ekologie

Ecology

 

30

Experimentální biologie rostlin

 

Experimental Plant Biology

Komise hodnotí:

1. Kvalitu a prezentaci projektu disertace. Uchazeč může připojit anotaci k přihlášce ke studiu jako nepovinnou přílohu nebo ji přinese k pohovoru. Je hodnocen jak vědecký obsah, tak prezentace projektu a reakce na otázky členů komise. Očekává se, že student anotaci připravuje ve spolupráci s předpokládaným školitelem práce.

2. Znalosti a orientaci uchazeče v problematice oboru s přihlédnutím k tématu projektu a předchozí odborné aktivitě (např. magisterský projekt) a motivovanost studenta. Uchazeč musí prokázat znalost současné vědecké problematiky oboru (zejména týkající se problematiky navrhovaného projektu, a schopnost klást relevantní otázky, formulovat hypotézy a kriticky je hodnotit.

3. Komise může přihlédnout též k předchozím odborným aktivitám a k dosavadním studijním výsledkům.

20

Fyziologie živočichů

Animal Physiology

(studijní program biomedicíny)

 

30

Imunologie


Immunology

(studijní program biomedicíny)

Přijímací zkouška sestává z více částí, probíhá v průběhu jednoho dne formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy na otázky nebo problémy zadané komisí. Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině).

0

Mikrobiologie

Microbiology

(studijní program biomedicíny)

 

30

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology

(studijní program biomedicíny)

Součástí přijímacího pohovoru je stručné (maximálně pětiminutové) vystoupení uchazeče v angličtině, během kterého uchazeč pohovoří o svém budoucím doktorském projektu, případně alespoň rámcové představě o tom, čemu by se chtěl během doktorského studia věnovat. Uchazeč může zároveň pohovořit i o svém diplomovém projektu či jiných odborných zkušenostech. Toto vystoupení musí být spatra, bez předpřipravené prezentace. Otázky komise budou na toto vystoupení navazovat a komise je může klást v angličtině, uchazeč by na ně měl, pokud možno, odpovídat rovněž anglicky.

10

Parazitologie

Parasitology

Komise hodnotí:

1. Kvalitu a prezentaci projektu disertace – uchazeč může připojit anotaci k přihlášce ke studiu jako nepovinnou přílohu nebo ji přinese k pohovoru (hypotéza a plán řešení projektu včetně metodiky práce). Je hodnocena jak prezentace projektu, tak reakce na otázky členů komise.

2. Předchozí odbornou činnost – hodnotí předchozí aktivity, zejména, avšak nikoli výlučně, takové, které mají vztah k projektu: přednostně hodnotí publikační a grantové aktivity.

3. Znalosti a orientaci uchazeče v problematice oboru s přihlédnutím na téma projektu – uchazeč musí prokázat znalost současné vědecké problematiky oboru a zejména pak v oblasti projektu, dokáže kriticky hodnotit vědecké hypotézy; komise může rovněž přihlédnout k dosavadním studijním výsledkům.

30

Vývojová a buněčná biologie

Developmental and Cell Biology

(studijní program biomedicíny)

Přijímací zkouška sestává z více částí, probíhá v průběhu jednoho dne formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy na otázky nebo problémy zadané komisí. Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině).

Seznam návrhů témat a školitelů, kteří nabízejí projekty pro uchazeče v akademickém roce 2022/2023, je zveřejněn na stránkách Katedry buněčné biologie (https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium) počínaje 1. 3. 2022. Doporučujeme uchazečům, aby kontaktovali školitele předem a diskutovali s nimi o možnostech, které projekt nabízí, i o nárocích, které klade.

 

 

 

0

Teoretická a evoluční biologie

Theoretical and Evolutionary Biology

 

0

Zoologie

Zoology

 

30

Filozofie a dějiny přírodních věd

Philosophy and History of Science

 

0

Environmentální vědy

Environmental Science

 

30

Aplikovaná geologie

Applied Geology

Pro usnadnění a urychlení přijímací zkoušky k doktorskému studiu si uchazeči připraví krátké resumé jejich dosavadní odborné činnosti, eventuálně předloží svou diplomovou práci, publikace nebo abstrakta z konferencí, kterých se zúčastnili. Uchazeči krátce informují komisi o jejich dosavadních vědeckých výstupech. V druhé části pohovoru krátce přednesou vědecký záměr jejich doktorského projektu. Komise bude hodnotit motivaci uchazeče, dosavadní studijní a vědecké výsledky, kvalitu a realizovatelnost projektu.

30

Geologie

Geology

K přijímacímu pohovoru si uchazeč/ka přinese svou diplomovou práci, seznam publikací nebo abstrakt z konferencí, na nichž prezentovali výsledky své dosavadní vědecké práce a získaná akademická ocenění.

Uchazeč/ka ústně seznámí členy komise (v rozsahu 5 – 10 minut):

- se svojí dosavadní odbornou činností (diplomová práce)

- motivací k doktorskému studiu

- výzkumnou podstatou doktorského projektu

Komise komplexně zhodnotí motivaci uchazeče/ky, jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti i kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

30

Demografie

Demography

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Didaktika geografie

Didactics of Geography

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Fyzická geografie a geoekologie

Physical Geography and Geoecology

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

0

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

 

Uchazeč/uchazečka předem připraví v

písemné podobě a připojí k přihlášce ke

studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v

rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v

délce max. 10 minut): (a) shrnutí své

dosavadní odborné činnosti a (b) stručný

návrh svého doktorského projektu. Komise bude kompletně hodnotit motivaci k vědecké práci, jazykové schopnosti, dosavadní odborné znalosti, výzkumnou úroveň a proveditelnost doktorského studia v předepsané době.

 

10

Obecná geografie

General Geography

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Regionální a politická geografie

Regional and Political Geography

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Sociální geografie a regionální rozvoj

Social Geography and Regional

Development

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Akce dokumentů