E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

KATEDRA_new.jpg

 

Katedra zoologie zajišťuje navazující magisterské a doktorské studium v oboru zoologie. Na Přírodovědecké fakultě UK má katedra dlouholetou tradici. Zabývá se studiem nejrůznějších skupin obratlovců i bezobratlých živočichů za použití kombinace různých multidisciplinárních laboratorních i klasických metod, a to jak ve volné přírodě, tak i v zajetí (více Věda a výzkum). Poznatky ze zoologie mají dopad nejen v teoretické rovině obecných zákonitostí a potencionálním využití člověkem, ale často také v přímé ochraně jednotlivých skupin živočichů a jejich přirozeného prostředí. Pracovníci katedry zoologie se podílejí nejen na výuce a výzkumu v terénu a laboratoři, ale účastní se různých vzdělávacích programů pro veřejnost.

 

Katedra zoologie
Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 7
128 44 Praha 2

tel.: +420 221 951 841
fax.: +420 221 951 841
e-mail: zoologie@natur.cuni.cz

 

Na katedře zoologie je celkem pět hlavních oddělení:
 

BEZOBRL.jpg

ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH se zabývá velmi širokým spektrem různých modelových skupin bezobratlých živočichů (především měkkýšů, pavoukovců, korýšů a prvoků). V současnosti se zde studuje zejména morfologie, taxonomie, ekologie, etologie, srovnávací a funkční anatomie, karyologie, faunistika a molekulární fylogeneze těchto skupin. Nicméně v případě vašeho zájmu lze studovat i další skupiny bezobratlých živočichů.

Vedoucí: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Kontakt: frantisek.stahlavsky@natur.cuni.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/invertebrata/hlavni_invertebrates

 

BIODL.jpg

EVOLUČNÍ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ se zaměřuje na studium obecných evolučně biologických otázek jako jsou např. mechanismy vzniku druhů, genetická podstata adaptací, smyslová a reprodukční biologie, evoluce imunity či pohlavní výběr. Výzkum probíhá na volně žijících i v zajetí chovaných druzích živočichů a to na genetické i fenotypové úrovni. Výzkum kombinuje rozmanité metodické přístupy zahrnujících zejména populační genetiku, fylogenetiku, komparativní genomiku, morfometrii, srovnávací anatomii, ale i ekologické a etologické studie.

Vedoucí: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Kontakt: radka.reifova@natur.cuni.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity

 

ENTOL.jpg

ENTOMOLOGIE se věnuje studiu hmyzu z nejrůznějších úhlů pohledu. Řešení projektů na tomto oddělení zahrnuje kombinaci terénní práce, chovů a podrobnější studium objektů v laboratoři za použití širokého spektra moderních (molekulární genetika, morfometrie) i klasických metod. Modelovými objekty jsou mimo jiné brouci, ploštice, blanokřídlí a vážky. V případě zájmu je možné rozšířit studium o jiné modelové skupiny hmyzu.

Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Kontakt: jprokop@natur.cuni.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie

 

ETOLOGIE A EKOLOGIE je oddělení, které studuje převážně životní projevy různých skupin živočichů v chovech, zoologických zahradách a ve volné přírodě. Výzkum je zaměřen především na chování živočichů, jejich reprodukční úspěšnost, početnost i rozšíření populací. K poznání ekologie a etologie vybraných skupin organizmů jsou využívány tradiční i nejmodernější metody záznamu výskytu a chování, či zachycení velikosti a tvaru živočichů.

Vedoucí: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Kontakt: frynta@centrum.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/eko

 

OBRATL.jpg

ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ se zabývá morfologií, genetikou, biogeografií, ekologií, fylogenetikou a systematikou velkého počtu obratlovců. Diverzita v morfologických i molekulárních znacích je studována ve vztahu k fylogenezi i taxonomii se speciálním důrazem na historii fauny obratlovců Eurasie. Vedle dlouhodobého monitoringu populačních změn a druhové diversity jsou studovány také behaviorální mechanizmy, synekologie a evoluční vývojové trendy obratlovců.

Vedoucí: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Kontakt: cerny8@natur.cuni.cz
více na: http://vertebrata.natur.cuni.cz/

Akce dokumentů