E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Na katedře zoologie je celkem pět hlavních oddělení:

BEZOBRL.jpg

Oddělení ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH se zabývá velmi širokým spektrem různých modelových skupin bezobratlých živočichů (především měkkýšů, pavoukovců, korýšů a prvoků). V současnosti se zde studuje zejména morfologie, taxonomie, ekologie, etologie, srovnavací a funkční anatomie, karyologie, faunistika a molekulární fylogeneze těchto skupin. Nicméně v případě vašeho zájmu lze studovat i další skupiny bezobratlých živočichů.

Vedoucí: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Kontakt: frantisek.stahlavsky@natur.cuni.cz
více na: https://web.natur.cuni.cz/zoologie/invertebrates/

 

BIODL.jpg

Oddělení EVOLUČNÍ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ se zaměřuje na studium obecných evolučně biologických otázek jako jsou např. mechanismy vzniku druhů, genetická podstata adaptací, evoluce imunity či pohlavní výběr. Výzkum probíhá na volně žijících i v zajetí chovaných druzích živočichů a to na genetické i fenotypové úrovni. Výzkum kombinuje rozmanité metodické přístupy zahrnujících zejména populační genetiku, fylogenetiku, komparativní genomiku, morfometrii, srovnávací anatomii, ale i ekologické a etologické studie.

Vedoucí: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Kontakt: radka.reifova@natur.cuni.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity

 

ENTOL.jpg

Oddělení ENTOMOLOGIE se věnuje studiu hmyzu z nejrůznějších úhlů pohledu. Rešení projektů na tomto oddělení zahrnuje kombinaci terénní práce, chovů a podrobnější studium objektů v laboratoři za použití širokého spektra moderních (molekulární genetika, rnorfometrie) i klasických metod. Modelovými objekty jsou mimo jiné brouci, ploštice, blanokřídlí a vážky. V případě zájmu je možné rozšířit studium o jiné modelové skupiny hmyzu.

Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Kontakt: jprokop@natur.cuni.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie


EKOETOL.jpgOddělení ETOLOGIE A EKOLOGIE studuje převážně životní projevy různých skupin živočichů v chovech, zoologických zahradách a ve volné přírodě. Výzkum je zaměřen především na chování živočichů, jejich reprodukční úspěšnost, početnost i rozšíření populací. K poznání ekologie a etologie vybraných skupin organizmů jsou využívány tradiční i nejmodernější metody záznamu výskytu a chování, či zachycení velikosti a tvaru živočichů.

Vedoucí: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Kontakt: frynta@centrum.cz
více na: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/eko

 

OBRATL.jpg

Oddělení ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ se zabývá morfologií, genetikou, biogeografií, ekologií, fylogenetikou a systematikou velkého počtu obratlovců. Diverzita v morfologických i molekulárních znacích je studována ve vztahu k fylogenezi i taxonomii se speciálním důrazem na historii fauny obratlovců Eurasie. Vedle dlouhodobého monitoringu populačních změn a druhové diversity jsou studovány také behaviorální mechanizmy, synekologie a evoluční vývojové trendy obratlovců.

Vedoucí: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Kontakt: cerny8@natur.cuni.cz
více na: http://vertebrata.natur.cuni.cz/

Akce dokumentů