E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObecné informace o oboru a zaměřeních

Naše katedra kromě přednášek v bakalářském studiu zajišťuje také studijní OBOR magisterského studia: ZOOLOGIE. Studenti, kteří se rozhodli pro tento obor, si pak dále zvolí ZAMĚŘENÍ v rámci tohoto oboru. Na naší katedře je pět zaměření. (1) Zoologie bezobratlých, (2) Entomologie, (3) Zoologie obratlovců, (4) Etologie a ekologie, (5) Evoluční biologie živočichů. Podrobnosti o jednotlivých zaměřeních a studijních plánech najdete v Karolince a na stránkách oddělení (více Věda a výzkum).

Každé zaměření má svůj studijní plán, svého garanta a své odborné semináře. Volba zaměření většinou (nikoliv však zcela nutně) souvisí s volbou tématu diplomové práce. Existují však i alternativy (např. student s diplomovou prací o ekologii ptáků s využitím genetických metod si může zvolit zaměření Ekologie a etologie nebo Zoologie obratlovců nebo Genetika volně žijících živočichů. Volba záleží na tom, zda si student chce raději rozšířit znalosti o ekologii a etologii nebo o obratlovcích nebo o genetických metodách v zoologii.) Věnujte tedy pozornost požadavkům jednotlivých zaměření. Rady pro volbu správného zaměření případně poskytne školitel diplomové práce nebo konzultant práce bakalářské nebo kdokoliv z členů katedry.

Po svém rozhodnutí pro zaměření kontaktujte garanta zaměření, který vám sdělí podmínky, za jakých můžete zaměření studovat (např. zda musíte už mít vyhledaného školitele diplomové práce nebo zda musíte projít přijímacím rozhovorem). Tyto podmínky mohou mít zaměření nastavena rozdílně.

Své dotazy o zaměřeních směřujte nejprve na své školitele a v případě nejasností pak na garanty jednotlivých zaměření. Ve výjimečném případě se pak můžete obrátit na  garanta oboru.

Magisterské studium končí státní závěrečnou zkouškou, během které budete vyzkoušeni ze tří předmětů. První předmět je společný pro všechna zaměření: Srovnávací a systematická zoologie. Druhý předmět vyplývá ze zaměření (je to tedy zoologie bezobratlých, entomologie, zoologie obratlovců, ekologie a etologie nebo genetika volně žijících živočichů). Třetí předmět je volitelný (například evoluční biologie). Volbu tohoto předmětu konzultujte se svým školitelem a s garantem zaměření.

 

Zájemcům o studium magisterského oboru Zoologie doporučujeme absolvovat (kvůli návaznosti specializovaných přednášek):

MB170P09I Zoologie bezobratlých ZS 3/0 Z+Zk + 1 týden praktik 6kr.

MB170P13A Zoologie obratlovců LS 3/0 Z+Zk + 2 dny praktik 6kr.

MB170P46 Morfologie živočichů LS 2/0 Zk 3kr.

MB170C46A Praktikum z morfologie živočichů LS 0/3[D] Z 1kr.

MB170P55 Úvod do evoluční biologie ZS 2/0 Zk 3kr.

MB160P62 Protistologie ZS 2/0 Zk 3kr.

MB170P79 Úvod do entomologie ZS 2/2 Z+Zk 5kr.

MB170T24 Terénní cvičení ze zoologie LS 0/1[T] Z 3kr.

Akce dokumentů