E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř genomických a proteomických technik

Vedoucí laboratoří: Doc. Mgr. Pavel Stopka, PhD

 

Koordinátor: Mgr. Petr Klempt

 

 •  

  Mise

  Většina servisních laboratoří na nejrůznějších univerzitách je svou podstatou založena na posyktování služeb tak, aby mohly být náročné technologie přístupné dílčím laboratořím, které si nemohou zakoupení potřebného vybavení sami dovolit a především, aby docházelo k šetření veřejných financí maximálním využitím různými pracovníky.

  Na biologické sekci PřF UK jsme vybudovali servisní laboratoře, které jdou svou ideologií o krok dále. Našim hlavním cílem je především poskytování KNOW-HOW v podobě akreditovaných a specializovaných kurzů, které jsou přístupny všem typům studia na PřF UK (t.j. bakalářského, magisterského a doktorského studia).

  Cílem těchto laboratoří je sice poskytování servisu v oblasti genové exprese, důraz je však kladen na výukovou část, aby výsledným produktem činnosti těchto laboratoří nebyly pouze výsledky analýz, ale komplexní znalost problému včetně vlastních praktických zkušeností.

  Rentovatelnost laboratoří je založena na poskytování služeb za katalogové ceny firmami nabízených produktů s tím, že údržba a případné opravy jsou hrazeny z rozdílu množstevní a katalogové ceny.

   

  Charakteristika laboratoří

  Laboratoře zajišťují výzkum a servis v oblasti genové exprese na úrovni transkriptomu a proteomu za použití technik Real-time PCR, DNA arrays a separačních proteinových metod, především elektroforézy, izoelektrické fokusace a chromatografie.

   

  Personální zajištění

  V čele laboratoře genomických a proteomických technik stojí vedoucí, který je vybírán z řad zaměstnanců biologické sekce PřF UK, jmenován a odvoláván proděkanem. Vedoucí musí mít VŠ vzdělání a optimálně kvalifikaci CSc./PhD. Vedoucí nese zodpovědnost za zajištění provozu laboratoře a koncepčního i odborného  rozvoje. Tento rozvoj zahrnuje personální zajištění laboratoře, sledování nových trendů a technik v přístrojovém vybavení a získávání prostředků pro rozvoj pracoviště z doplňkových finančních zdrojů.

Akce dokumentů