E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky a cvičení pro magisterské a doktorské studenty

Odkazy vedou do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici podrobné anotace a sylaby.

Genetika

Specializované přednášky z různých genetických oborů jsou zajišťované jak interními, tak externími přednášejícími katedry. Posluchači, kteří si je zapíší, by měli mít již dobré předchozí znalosti z obecné a molekulární genetiky a biologie.

Přednáškový kurz Novinky v genetice (MB140P19) seznamuje posluchače s nejnovějšími poznatky v oblastech imunogenetiky, genové terapie, geneticky modifikovaných organizmů, lidské genetiky a epigenetiky aj. Kurz je možné si zapsat i v jeho anglické variantě: Recent achievements in genetics (MB140P19E).

Cytogenetiku (MB140P05) si mohou zapsat již studenti vyšších ročníků bakalářského studia, stejně jako studenti magisterských a doktorských oborů se zájmem o biologii eukaryotických chromozómů (důraz je kladen zejména na molekulární aspekty jejich struktury a funkce a metody jejich studia). Tuto přednášku doprovází i kurz Praktická cvičení z cytogenetiky (MB140C05), na němž si studenti mohou sami vyzkoušet a naučit se různé techniky používané v analýze rostlinných a živočišnách chromozómů (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Pokroky v molekulární cytogenetice (MB140P10) je přednáškový cyklus navazující na základní přednášku z cytogenetiky. Tato přednáška klade důraz především na poznatky nejnovějšího výzkumu, metodologický vývoj a integraci cytogenetiky s dalšími přírodovědnými disciplínami.

Genetika člověka (MB140P07) je přednáška, která se věnuje především speciálním metodám a postupům lidské genetiky a seznamuje posluchače s novými poznatky výzkumu v této oblasti na molekulární a chromozomální úrovni. Studenti, kteří si zapíší přednášku DNA diagnostika v klinické praxi (MB140P90) budou mít možnost se seznámit s nejčastějšími typy vyšetření DNA, která se v současnosti provádějí v klinických laboratořích. Součástí přednášky je i minipraktikum a exkurze do klinické laboratoře. Principy, mechanismy a možnosti využití genové terapie jsou probírány ve specializační přednášce Genová terapie (MB140P93).

Jeden ze zakladatelů forenzní genetiky v ČR seznamuje studenty se svými zkušenostmi v přednášce Forenzní genetika a biologie (MB140P49), v níž mají posluchači možnost dozvědět se mnoho informací o procesu identifikace biologického materiálu ve forenzní genetice a souvisejících oborech, a to jak z pohledu použitých metodik a postupů, tak z pohledu zajištění kvality práce a právního rámce.

Genetika rostlin (MB140P02) se věnuje vlastnostem rostlinného jaderného i mimojaderného genomu, jeho struktuře, organizaci a rostlinně-specifickým rysům regulace genové exprese (přednáška se koná jednou za dva roky!).

Bakteriální genetika v experimentech (MB140P74) propojuje mikrobiologickou a genetickou problematiku a seznamuje studenty s genetickými přístupy při řešení některých problémů u vybraných bakterií.

Další přednáškový kurz, Methods of functional genomics (MB140P86) probíranou tématikou (sekvencování, anotace a funkční analýza genomu) přesahuje do oblasti molekulární biologie a bioinformatiky (kurz je přednášen pouze v angličtině předními odborníky z EMBL a koná se ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích). Část semináře Metody v molekulární a buněčné biologii (MB140S79) je rovněž věnována metodám studia DNA a genové exprese a genovým manipulacím modelových organizmů.

 

Molekulární a buněčná biologie

Přednáškový cyklus Pokroky molekulární biologie (MB140P44) nabízí kromě aktuálních poznatků z oblasti genomiky a molekulární biologie eukaryotických organizmů a jejich virů detailní seznámení se s mechanizmy posttranskripční regulace genové exprese a translace.

Přednáška Buněčné cykly a signály (MB140P29) seznamuje posluchače se základními mechanizmy uplatňujícími se v regulaci buněčného cyklu, buněčné diferenciace a některých dalších buněčných pochodů na příkladech prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmů (přednáška se koná jednou za dva roky!).

Na praktiku z fluorescenční spektroskopie

S nejrůznějšími moderními metodami molekulární a buněčné biologie, genomiky a proteomiky se studenti mohou seznámit v rámci teoretických přednáškových cyklů a seminářů, a to přednáškového kurzu Methods of functional genomics (MB140P86) (viz výše) který je zaměřen především na metody genomiky, proteomiky (a s tím spojené bioinformatické analýzy) a průtokové cytometrie, dále cyklu seminářů Metody v molekulární a buněčné biologii (MB140S79), který se věnuje širšímu spektru metod práce s DNA, proteiny, buňkami, stejně jako mikroskopickým, fluorescenčním a spektrálním analýzám, a konečně přednášky Od genomu k proteomům (MB140P62) zaměřené na různé aspekty mikrobiální proteomiky.

Prakticky zaměřená přednáška DNA diagnostika v klinické praxi (MB140P90) seznamuje studenty s molekulárně-biologickými metodami používanými v prenatální a preimplantační diagnostice člověka, vyšetřování vrozených genetických poruch a charakterizaci pevných nádorů. Přednáška Genová terapie (MB140P93) seznamuje posluchače s aplikací moderních poznatků molekulární biologie, virologie, imunologie a onkologie do klinické praxe.

Turnusové třídenní praktikum Metody stanovení genové exprese (MB140C76) seznámí studenty s nejčastějšími metodickými přístupy pro detekci a kvantifikaci jednotlivých fází genové exprese, se zvláštním zaměřením na kvantitativní PCR a práci s RNA (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Týdenní turnusové Praktikum z molekulární biologie a virologie (MB140C77) kromě základních technik molekulární biologie nabízí i pokročilejší metody používané dnes ve výzkumných a diagnostických biomedicínských laboratořích (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Čtrnáctidenní praktický kurz Praktikum z molekulární genetiky (MB140C39) (kapacita kurzu je každoročně omezena!) je určen jak posluchačům vyšších ročníků bakalářského studia, tak magisterským studentům. Mohou se zde naučit základní i pokročilé techniky molekulární biologie prokaryotických i eukaryotických organizmů. Týdenní turnusové praktikum Fluorescenční spektroskopie v biologii (MB140C75) (kapacita kurzu je každoročně limitována, studenti musejí úspěšně projít vstupním testem!) se specializuje na nejrůznější metody fluorescenční spektroskopie využitelné v biologických disciplínách. Kurz je možné si zapsat i v jeho anglické variantě Fluorescence spectroscopy in biology (MB140C75E). Pouze v angličtině probíhá čtyřdenní praktický kurz Molecular Cloning (MB140C38), v jehož rámci se studenti seznámí s molekulárním klonováním genů (návrh klonovací strategie, po vložení vybraného genu do expresního vektoru, následné ověřením vzniklého konstruktu a exprese vybraného proteinu v bakteriálním expresním systému)

 

Mikrobiologie

V oblasti mikrobiologie nabízí katedra genetiky a mikrobiologie řadu přednášek specializovaných na různé oblasti tohoto vědního oboru. Většina těchto přednášek počítá s dobrými předchozími mikrobiologickými a biochemickými znalostmi posluchačů.

Pro doktorské studenty a pokročilé magisterské studenty je určena přednáška Pokroky v molekulární genetice bakterií (MB140P45), která nabízí seznámení se s aktuálními trendy ve výzkumu týkajícím se molekulární biologie a genetiky bakterií. Na přednášce spolupracuje kolektiv specialistů v dané oblasti.

Přednáška Fyziologie bakterií II (MB140P32) navazuje na bakalářskou přednášku Fyziologie bakterií a podrobněji se věnuje především bakteriální genetické informaci, její organizaci a expresi, ale i dalším tématům souvisejícím s životním cyklem těchto mikroorganizmů. Bakteriální genetika v experimentech (MB140P74) probírá různé způsoby izolace důležitých bakteriálních mutant a modelové systémy pro analýzu buněčných funkcí.

Další přednášky se věnují různým aspektům patogenních bakterií. Přednáška Lékařská mikrobiologie (MB140P70) nabízí kromě základů bakteriologie a virologie lidských patogenů (se zvláštním zaměřením na nosokomiální nákazy) také seznámení se se základy sérologie. Přednáška Antibiotika (MB140P60) seznamuje posluchače se základní chemickou strukturou těchto látek, mechanizmy jejich působení a genetickou podstatou rezistence vůči nim.

Biologie kvasinek (MB140P24) se věnuje různým aspektům genetické informace, životního cyklu, metabolizmu, taxonomie, ekologie a praktického využití nejjednodušších eukaryotických mikroorganizmů - kvasinek. Pětidenní praktický kurz Praktikum z biologie kvasinek (MB140C24)  nabízí studentům praktické seznámení se s různými technikami práce s kvasinkovými buňkami a koloniemi (kapacita kurzu je každoročně omezena!). O něco delší, šestidenní kurz Praktikum z molekulární a buněčné biologie kvasinek (MB140C29) rozšiřuje tyto techniky o řadu dalších, věnovaných mj. např. práci s diferencovanými mnohobuněčnými útvary, které kvasinky vytvářejí (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Experimentální mykologie (MB140P59) je zaměřena na specifické techniky potřebné pro práci s laboratorními kulturami hub a studium různých procesů, které se v těchto mikroorganizmech odehrávají. Přednáška je doprovázena i praktickým cvičením (kapacita cvičení je každoročně omezena!). V angličtině přednášený kurz Fungal Pathogens and Interaction with their Hosts (MB140P31E), doplněný každý týden dvouhodinovými praktickými cvičeními, se zabývá různými strategiemi interakcí houbových patogenů s jejich hostitelem

Průmyslová mikrobiologie (MB140P25) seznamuje posluchače s průmyslovými technologiemi, při nichž jsou využívány různé mikroorganizmy, a se současnými trendy při vyhledávání a šlechtění mikrobiálních producentů různých látek. Součástí přednášky je i jednodenní exkurze do pivovaru a mikroskopické praktikum zaměřené na mikromycety. Různé aspekty biologie rekombinantních mikroorganizmů a konstrukce průmyslových rekombinantních kmenů jsou náplní přednášky Rekombinantní mikroorganizmy v biotechnologiích (MB140P63). Tuto přednášku doplňuje i praktický kurz Praktikum z rekombinantních mikroorganismů v biotechnologiích (MB140C63), který probíhá v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (kapacita kurzu je každoročně omezena!).

Přednáška Geomikrobiologie (MB140P84) (koná se jednou za dva roky!) seznamuje posluchače s procesy, které mikroorganizmy zprostředkují v přírodním půdním či vodním prostředí (fixace uhlíku a dusíku, rozklad organických látek, biogeochemické procesy).

Další přednáška, Evoluce a systematika prokaryot (MB140P14), poskytuje globální přehled aktuálních znalostí o evoluci bakterií a archeí a jejich taxonomii.

Anglicky přednášený předmět Bioinformatics and microbiome analysis (MB140P94) se zabývá hlavními přístupy k analýze mikrobiálních společenstvech, založenými především na technologiích sekvenování nové generace.

Teoretické seznámení se s metodami, které jsou používány při proteomických analýzách mikroorganizmů, umožňuje přednáška Od genomu k proteomům (MB140P62). Turnusový týdenní kurz Fluorescenční spektroskopie v biologii (MB140C75) (kapacita kurzu je každoročně limitována, studenti musejí úspěšně projít vstupním testem!) nabízí možnost naučit se a prakticky si vyzkoušet různé techniky a metody fluorescenční spektroskopie, které mohou být využity při mikrobiologickém výzkumu. Kurz je možné si zapsat i v jeho anglické variantě Fluorescence spectroscopy in biology (MB140C75E).

 

Virologie

Přednáška Pokroky v molekulární virologii (MB140P82) nabízí posluchačům nejnovější poznatky z oblasti molekulární biologie a genetiky virů.

V rámci přednášky Viry a imunitní systém hostitele (MB140P72) se studenti mohou seznámit s různými mechanizmy přirozené i adaptivní imunitní odpovědi na virovou infekci, vzniku imunopatologických stavů vyvolaných viry, vývojem protivirových vakcín a imunologickými aspekty genové terapie využívající virové vektory. Přednáška Patogeneze, epidemiologie a diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat (MB140P85) je zaměřena na viry, které vyvolávají častá onemocnění; důraz je kladen především na diagnostické metody a epidemiologické aspekty této problematiky. Anglicky přednášená Medical virology and viral pathogenesis (MB140P91) je pokročilá přednáška zaměřená také především na viry vyvolávající různé choroby člověka. Kurz Advances in Infection Biology I (MB140S50E), probíhající v angličtině, je koncipován tak, aby rozvíjel znalosti spojené se čtením a porozuměním vědecké literatuře, která se vztahuje k různým aspektům infekčních agens v návaznosti na lidské zdraví.

Specializační přednáška Viry rostlin, hub a bakterií (MB140P96) se věnuje "méně proslaveným", nicméně neméně zajímavým  virům, vyskytujících se u bakterií, rostlin, hub, protist nebo bezobratlých; tyto viry společně tvoří více jak polovinu všech známých druhů virů!

V přednášce/kurzu Viry a nádory (MB140P87) se studenti zajímající se o molekulární a buněčnou biologii, virologii a onkologii mohou dozvědět více o známých molekulárních mechanizmech tumorogeneze, úloze virů při studiu molekulární podstaty vzniku nádorů i při jejich léčbě a možných terapeutických cílech. V rámci přednášky Genová terapie (MB140P93) se posluchači mohou seznámit s využitím virových vektorů pro vnášení genetického materiálu do lidských buněk, stejně jako s využitím genové terapie v onkologii a souvislosti s onkolytickými viry. Pokročilý kurz Antiviral Drug Discovery (MB140P97) seznamuje studenty, kteří si přejí rozšířit své znalosti ve virologii a medicinální chemii. se současnými antivirovými léčivy.

Čtrnáctidenní praktické cvičení Praktikum z virologie (MB140C70) si studenti mohou zapsat již ve vyšších ročnících bakalářského studia, stejně jako v rámci magisterského studia (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Tento intenzívní turnusový kurz nabízí možnost vyzkoušet si v praxi práci s tkáňovými kulturami, izolaci, purifikaci a kvantifikaci virů a analýzu virových produktů, přípravu vzorků pro elektronovou a konfokální mikroskopii aj. Pro studenty navazujícího magisterského oboru Sociální epidemiologie je určeno laboratorní praktikum Cvičení z virologie pro epidemiology (MB140C73) (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Praktikum z vybraných diagnostických metod ve virologii (MB140C85) si lze zapsat jako doprovodné cvičení k přednášce Patogeneze, epidemiologie a diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat (viz výše); toto praktikum umožní studentům se prakticky seznámit s metodami používanými pro detekci virů v klinických materiálech (kapacita kurzu je každoročně omezena!). V angličtině probíhá týdenní praktický kurz Viral Biotechnology (MB140C67) zaměřený na základní principy virových expresních systémů a jejich možnostech využití pro expresi rekombinantních proteinů nebo produkci virových částic.

Akce dokumentů