E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky a cvičení pro magisterské a doktorské studenty

Odkazy vedou do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici podrobné anotace a sylaby.

Genetika

Specializované přednášky z různých genetických oborů jsou zajišťované jak interními, tak externími přednášejícími katedry. Posluchači, kteří si je zapíší, by měli mít již dobré předchozí znalosti z obecné a molekulární genetiky a biologie.

Přednáškový kurz Novinky v genetice (MB140P19) (v češtině se koná se jednou za dva roky!) seznamuje posluchače s nejnovějšími poznatky v oblastech imunogenetiky, genové terapie, geneticky modifikovaných organizmů, lidské genetiky a epigenetiky aj. Kurz je možné si zapsat i v jeho anglické variantě, která probíhá každoročně: Recent achievements in genetics (MB140P19E).

Cytogenetiku (MB140P05) si mohou zapsat již studenti vyšších ročníků bakalářského studia, stejně jako studenti magisterských a doktorských oborů se zájmem o biologii eukaryotických chromozómů (důraz je kladen zejména na molekulární aspekty jejich struktury a funkce a metody jejich studia). Tuto přednášku doprovází i kurz Praktická cvičení z cytogenetiky (MB140C05), na němž si studenti mohou sami vyzkoušet a naučit se různé techniky používané v analýze rostlinných a živočišnách chromozómů (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Pokroky v molekulární cytogenetice (MB140P10) je přednáškový cyklus navazující na základní přednášku z cytogenetiky. Tato přednáška klade důraz především na poznatky nejnovějšího výzkumu, metodologický vývoj a integraci cytogenetiky s dalšími přírodovědnými disciplínami.

Genetika člověka (MB140P07) je přednáška, která se věnuje především speciálním metodám a postupům lidské genetiky a seznamuje posluchače s novými poznatky výzkumu v této oblasti na molekulární a chromozomální úrovni. Studenti, kteří si zapíší přednášku DNA diagnostika v klinické praxi (MB140P90) budou mít možnost se seznámit s nejčastějšími typy vyšetření DNA, která se v současnosti provádějí v klinických laboratořích. Součástí přednášky je i minipraktikum a exkurze do klinické laboratoře. Principy, mechanismy a možnosti využití genové terapie jsou probírány ve specializační přednášce Genová terapie (MB140P93).

Jeden ze zakladatelů forenzní genetiky v ČR seznamuje studenty se svými zkušenostmi v přednášce Forenzní genetika a biologie (MB140P49), v níž mají posluchači možnost dozvědět se mnoho informací o procesu identifikace biologického materiálu ve forenzní genetice a souvisejících oborech, a to jak z pohledu použitých metodik a postupů, tak z pohledu zajištění kvality práce a právního rámce.

Genetika rostlin (MB140P02) se věnuje vlastnostem rostlinného jaderného i mimojaderného genomu, jeho struktuře, organizaci a rostlinně-specifickým rysům regulace genové exprese (přednáška se koná jednou za dva roky!).

Bakteriální genetika v experimentech (MB140P74) propojuje mikrobiologickou a genetickou problematiku a seznamuje studenty s genetickými přístupy při řešení některých problémů u vybraných bakterií.

Další přednáškový kurz, Methods of functional genomics (MB140P86) probíranou tématikou (sekvencování, anotace a funkční analýza genomu) přesahuje do oblasti molekulární biologie a bioinformatiky (kurz je přednášen pouze v angličtině předními odborníky z EMBL a koná se ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích). Část semináře Metody v molekulární a buněčné biologii (MB140S79) je rovněž věnována metodám studia DNA a genové exprese a genovým manipulacím modelových organizmů.

 

Molekulární a buněčná biologie

Přednáškový cyklus Molekulární biologie RNA (MB140P44) nabízí kromě aktuálních poznatků z oblasti genomiky a molekulární biologie eukaryotických organizmů a jejich virů detailní seznámení se s mechanizmy posttranskripční regulace genové exprese a translace.

Přednáška Buněčné cykly a signály (MB140P29) seznamuje posluchače se základními mechanizmy uplatňujícími se v regulaci buněčného cyklu, buněčné diferenciace a některých dalších buněčných pochodů na příkladech prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmů (přednáška se koná jednou za dva roky!).

Na praktiku z fluorescenční spektroskopie

S nejrůznějšími moderními metodami molekulární a buněčné biologie, genomiky a proteomiky se studenti mohou seznámit v rámci teoretických přednáškových cyklů a seminářů, a to přednáškového kurzu Methods of functional genomics (MB140P86) (viz výše) který je zaměřen především na metody genomiky, proteomiky (a s tím spojené bioinformatické analýzy) a průtokové cytometrie, dále cyklu seminářů Metody v molekulární a buněčné biologii (MB140S79), který se věnuje širšímu spektru metod práce s DNA, proteiny, buňkami, stejně jako mikroskopickým, fluorescenčním a spektrálním analýzám, a konečně přednášky Od genomu k proteomům (MB140P62) zaměřené na různé aspekty mikrobiální proteomiky.

Prakticky zaměřená přednáška DNA diagnostika v klinické praxi (MB140P90) seznamuje studenty s molekulárně-biologickými metodami používanými v prenatální a preimplantační diagnostice člověka, vyšetřování vrozených genetických poruch a charakterizaci pevných nádorů. Přednáška Genová terapie (MB140P93) seznamuje posluchače s aplikací moderních poznatků molekulární biologie, virologie, imunologie a onkologie do klinické praxe.

Turnusové třídenní praktikum Metody stanovení genové exprese (MB140C76) seznámí studenty s nejčastějšími metodickými přístupy pro detekci a kvantifikaci jednotlivých fází genové exprese, se zvláštním zaměřením na kvantitativní PCR a práci s RNA (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Týdenní turnusové Praktikum z molekulární biologie a virologie (MB140C77) kromě základních technik molekulární biologie nabízí i pokročilejší metody používané dnes ve výzkumných a diagnostických biomedicínských laboratořích (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Čtrnáctidenní praktický kurz Praktikum z molekulární genetiky (MB140C39) (kapacita kurzu je každoročně omezena!) je určen jak posluchačům vyšších ročníků bakalářského studia, tak magisterským studentům. Mohou se zde naučit základní i pokročilé techniky molekulární biologie prokaryotických i eukaryotických organizmů. Týdenní turnusové praktikum Fluorescenční spektroskopie v biologii (MB140C75) (kapacita kurzu je každoročně limitována, studenti musejí úspěšně projít vstupním testem!) se specializuje na nejrůznější metody fluorescenční spektroskopie využitelné v biologických disciplínách. Kurz je možné si zapsat i v jeho anglické variantě Fluorescence spectroscopy in biology (MB140C75E). Pouze v angličtině probíhá čtyřdenní praktický kurz Molecular Cloning (MB140C38), v jehož rámci se studenti seznámí s molekulárním klonováním genů (návrh klonovací strategie, po vložení vybraného genu do expresního vektoru, následné ověřením vzniklého konstruktu a exprese vybraného proteinu v bakteriálním expresním systému)

 

Mikrobiologie

V oblasti mikrobiologie nabízí katedra genetiky a mikrobiologie řadu přednášek specializovaných na různé oblasti tohoto vědního oboru. Většina těchto přednášek počítá s dobrými předchozími mikrobiologickými a biochemickými znalostmi posluchačů.

Pro doktorské studenty a pokročilé magisterské studenty je určena přednáška Pokroky v molekulární genetice bakterií (MB140P45), která nabízí seznámení se s aktuálními trendy ve výzkumu týkajícím se molekulární biologie a genetiky bakterií. Na přednášce spolupracuje kolektiv specialistů v dané oblasti.

Přednáška Fyziologie bakterií II (MB140P32) navazuje na bakalářskou přednášku Fyziologie bakterií a podrobněji se věnuje především bakteriální genetické informaci, její organizaci a expresi, ale i dalším tématům souvisejícím s životním cyklem těchto mikroorganizmů. Bakteriální genetika v experimentech (MB140P74) probírá různé způsoby izolace důležitých bakteriálních mutant a modelové systémy pro analýzu buněčných funkcí.

Další přednášky se věnují různým aspektům patogenních bakterií. Přednáška Lékařská mikrobiologie (MB140P70) nabízí kromě základů bakteriologie a virologie lidských patogenů (se zvláštním zaměřením na nosokomiální nákazy) také seznámení se se základy sérologie. Přednáška Antibiotika (MB140P60) seznamuje posluchače se základní chemickou strukturou těchto látek, mechanizmy jejich působení a genetickou podstatou rezistence vůči nim.

Biologie kvasinek (MB140P24) se věnuje různým aspektům genetické informace, životního cyklu, metabolizmu, taxonomie, ekologie a praktického využití nejjednodušších eukaryotických mikroorganizmů - kvasinek. Pětidenní praktický kurz Praktikum z biologie kvasinek (MB140C24)  nabízí studentům praktické seznámení se s různými technikami práce s kvasinkovými buňkami a koloniemi (kapacita kurzu je každoročně omezena!). O něco delší, šestidenní kurz Praktikum z molekulární a buněčné biologie kvasinek (MB140C29) rozšiřuje tyto techniky o řadu dalších, věnovaných mj. např. práci s diferencovanými mnohobuněčnými útvary, které kvasinky vytvářejí (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Experimentální mykologie (MB140P59) je zaměřena na specifické techniky potřebné pro práci s laboratorními kulturami hub a studium různých procesů, které se v těchto mikroorganizmech odehrávají. Přednáška je doprovázena i praktickým cvičením (kapacita cvičení je každoročně omezena!). V angličtině přednášený kurz Fungal Pathogens and Interaction with their Hosts (MB140P31E), doplněný každý týden dvouhodinovými praktickými cvičeními, se zabývá různými strategiemi interakcí houbových patogenů s jejich hostitelem

Průmyslová mikrobiologie (MB140P25) seznamuje posluchače s průmyslovými technologiemi, při nichž jsou využívány různé mikroorganizmy, a se současnými trendy při vyhledávání a šlechtění mikrobiálních producentů různých látek. Součástí přednášky je i jednodenní exkurze do pivovaru a mikroskopické praktikum zaměřené na mikromycety. Různé aspekty biologie rekombinantních mikroorganizmů a konstrukce průmyslových rekombinantních kmenů jsou náplní přednášky Rekombinantní mikroorganizmy v biotechnologiích (MB140P63). Tuto přednášku doplňuje i praktický kurz Praktikum z rekombinantních mikroorganismů v biotechnologiích (MB140C63), který probíhá v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (kapacita kurzu je každoročně omezena!).

Přednáška Geomikrobiologie (MB140P84) (koná se jednou za dva roky!) seznamuje posluchače s procesy, které mikroorganizmy zprostředkují v přírodním půdním či vodním prostředí (fixace uhlíku a dusíku, rozklad organických látek, biogeochemické procesy).

Další přednáška, Evoluce a systematika prokaryot (MB140P14), poskytuje globální přehled aktuálních znalostí o evoluci bakterií a archeí a jejich taxonomii.

Anglicky přednášený předmět Bioinformatics and microbiome analysis (MB140P94) se zabývá hlavními přístupy k analýze mikrobiálních společenstvech, založenými především na technologiích sekvenování nové generace.

Teoretické seznámení se s metodami, které jsou používány při proteomických analýzách mikroorganizmů, umožňuje přednáška Od genomu k proteomům (MB140P62). Turnusový týdenní kurz Fluorescenční spektroskopie v biologii (MB140C75) (kapacita kurzu je každoročně limitována, studenti musejí úspěšně projít vstupním testem!) nabízí možnost naučit se a prakticky si vyzkoušet různé techniky a metody fluorescenční spektroskopie, které mohou být využity při mikrobiologickém výzkumu. Kurz je možné si zapsat i v jeho anglické variantě Fluorescence spectroscopy in biology (MB140C75E).

 

Virologie

Přednáška v anglickém jazyce Progress in molecular virology (MB140P82) nabízí posluchačům nejnovější poznatky z oblasti molekulární biologie a genetiky virů.

V rámci přednášky Viry a imunitní systém hostitele (MB140P72) se studenti mohou seznámit s různými mechanizmy přirozené i adaptivní imunitní odpovědi na virovou infekci, vzniku imunopatologických stavů vyvolaných viry, vývojem protivirových vakcín a imunologickými aspekty genové terapie využívající virové vektory. Přednáška Patogeneze, epidemiologie a diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat (MB140P85) je zaměřena na viry, které vyvolávají častá onemocnění; důraz je kladen především na diagnostické metody a epidemiologické aspekty této problematiky. Anglicky přednášená Molecular and immunologic mechanism of viral pathogenesis (MB140P91) je pokročilá přednáška zaměřená také především na viry vyvolávající různé choroby člověka. Kurz Advances in Infection Biology I (MB140S50E), probíhající v angličtině, je koncipován tak, aby rozvíjel znalosti spojené se čtením a porozuměním vědecké literatuře, která se vztahuje k různým aspektům infekčních agens v návaznosti na lidské zdraví.

Specializační přednáška Viry rostlin, hub a bakterií (MB140P96) se věnuje "méně proslaveným", nicméně neméně zajímavým  virům, vyskytujících se u bakterií, rostlin, hub, protist nebo bezobratlých; tyto viry společně tvoří více jak polovinu všech známých druhů virů!

V přednášce/kurzu Viry a nádory (MB140P87) (koná se jednou za dva roky!) se studenti zajímající se o molekulární a buněčnou biologii, virologii a onkologii mohou dozvědět více o známých molekulárních mechanizmech tumorogeneze, úloze virů při studiu molekulární podstaty vzniku nádorů i při jejich léčbě a možných terapeutických cílech. V rámci přednášky Genová terapie (MB140P93) se posluchači mohou seznámit s využitím virových vektorů pro vnášení genetického materiálu do lidských buněk, stejně jako s využitím genové terapie v onkologii a souvislosti s onkolytickými viry. Pokročilý kurz Antiviral Drug Discovery (MB140P97) seznamuje studenty, kteří si přejí rozšířit své znalosti ve virologii a medicinální chemii. se současnými antivirovými léčivy.

Čtrnáctidenní praktické cvičení Praktikum z virologie (MB140C70) si studenti mohou zapsat již ve vyšších ročnících bakalářského studia, stejně jako v rámci magisterského studia (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Tento intenzívní turnusový kurz nabízí možnost vyzkoušet si v praxi práci s tkáňovými kulturami, izolaci, purifikaci a kvantifikaci virů a analýzu virových produktů, přípravu vzorků pro elektronovou a konfokální mikroskopii aj. Pro studenty navazujícího magisterského oboru Sociální epidemiologie je určeno laboratorní praktikum Cvičení z virologie pro epidemiology (MB140C73) (kapacita kurzu je každoročně omezena!). Praktikum z vybraných diagnostických metod ve virologii (MB140C85) si lze zapsat jako doprovodné cvičení k přednášce Patogeneze, epidemiologie a diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat (viz výše); toto praktikum umožní studentům se prakticky seznámit s metodami používanými pro detekci virů v klinických materiálech (kapacita kurzu je každoročně omezena!). V angličtině probíhá týdenní praktický kurz Viral Biotechnology (MB140C67) zaměřený na základní principy virových expresních systémů a jejich možnostech využití pro expresi rekombinantních proteinů nebo produkci virových částic.

Akce dokumentů