E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění v soutěži o nejlepší diplomovou práci s problematikou cestovního ruchu

Katarína Krajňáková, absolventka KSGRR, obsadila 2. místo v soutěži pořádané agenturou CzechTourism!

V rámci soutěže o nejlepší diplomovou práci s problematikou cestovního ruchu, pořádanou agenturou CzechTourism, získala Katerína Krajňáková se svou prací "Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu: príklad vojenského újezdu Brdy", kterou obhájila v září 2016, druhé místo.

Blahopřejeme!

 

Abstrakt práce:

Diplomová práca sa zaoberá cestovným ruchom ako jednou z alternatív, ktorými je moţné nahradiť militárnu funkciu vojenských priestorov po odchode armády. Prvá časť vo všeobecnej rovine pribliţuje aspekty spojené s konverziou vojenských priestorov na turistické atraktivity, vrátane konkrétnych moţností turistického vyuţitia a súvisiacich foriem cestovného ruchu. Druhá časť práce sa týka prípadovej štúdie konverzie vojenského újezdu Brdy. Jej cieľom je najprv analyzovať diskurz týkajúci sa rušenia tohto újezdu prezentovaný v médiách a určiť jeho centrálne témy, aktérov a vývoj v čase. Na základe terénneho výskumu následne overuje súčasné stanoviská lokálnych aktérov s dôrazom na vyuţitie územia pre účely rozvoja cestovného ruchu. Súčasťou práce je taktieţ analýza turistického potenciálu územia bývalého vojenského újezdu Brdy a okolitého regiónu.

 

Katerína Krajňáková (vpravo) při předávání ocenění

 

Publikováno: Čtvrtek 22.06.2017 11:00

Akce dokumentů