E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty do r. 2010

Řešené a úspěšně ukončené výzkumné projekty a granty v období do roku 2010.

 

Informační systém Botanické zahrady UK v Praze (2005-2008)

Cílem tohoto je projektu vytvoření informačního systému Botanické zahrady UK v Praze. Práce se sestávají z geodetického zaměření výškopisu a následné tvorby informačního systému v ARCGIS.

Řešitelé projektu: Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.


Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky

Výzkumný projekt MŠMT č. 2D06012.

Cílem projektu je identifikovat sociálně prostorové procesy, které významným způsobem ovlivňují kvalitu života obyvatel ve městech a obcích České republiky a posoudit role a možnosti institucí v ovlivňování sociálních a ekonomických procesů na lokální úrovni.

Spoluřešitel: Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice

Projekt se zabývá omezením negativních důsledků na životní prostředí realizovaném v rámci resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky.

Doba řešení: 20xx - 2011

Informace o projektu: http://www.suburbanizace.cz/

Spoluřešitelé: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


Podpora polycentrického regionálního rozvoje (Polyreg)

Prostorové vztahy v území, polycentricita a disparity regionů,

Spolupráce s Geografickým ústavem MU Brno (2007-2011),

Spoluřešitel: Mgr. Stanislav Grill.


Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021620831

Výzkumné úsilí směřuje k integrovanému poznání geografické organizace environmentálních a společenských systémů. Výzkumy fyzicko-geografických, sociálně-geografických a demografických jevů a procesů jsou podporovány vyspělou geoinformační technikou.

Spoluřešitel: Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


FLOREO (Demonstration of ESA environments in support to FLOod Risk Earth Observation Monitoring)

Doba řešení: 2008 - 2010

Informace o projektu: http://www.floreo.cz

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Mgr. Jan Jedlička

Projekt má za cíl vytvoření webové služby pro odhad povodňového rizika na základě zpracování družicových dat a pozemních měření


TANGO (Telecommunications Advanced Networks for GMES Operations)

TANGO je projekt EU věnující se telekomunikaci a distribuci prostorových dat pro krizové řízení. Projekt je řešen v letech 2007 - 2009.

Informace o projektu: http://www.teladnetgo.eu

Spoluřešitelé: Doc. Jan Kolář, CSc., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Stanislav Grill, RNDr. Jakub Lysák, Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.


Hydrologická funkce říční nivy horní Lužnice

Projekt se zabývá modelováním fukcí nivy pomocí geoinformačních technologií,

Spolupráce s katedrou Fyzické geografie PřF UK, GAUK (2008-2009),

Spoluřešitel: Mgr. Stanislav Grill.


Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720 

Řešen v letech: 2007-2009

Projekt je zaměřen na analýzu nejstarších mapových děl české historie. Cílem navrženého výzkumu jsou mapy vyhotovované jednotlivci v období, kdy ještě neexistovala státní kartografie a mapy neměly přesné geodetické základy, tj. období 1518-1720.

GAČR 205/07/0385. Info o grantu je na http://maps.fsv.cvut.cz/gacr.

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka.


Simulační model rozvoje území

Cílem je vytvořit simulační model, který by umožnil definovat, analyzovat a hodnotit budoucí možný rozvoj vybraného území na základě kritérií dlouhodobě udržitelného rozvoje,

Spolupráce s Ústavem prostorového plánování FA ČVUT (2007-2009),

Spoluřešitel: Mgr. Stanislav Grill.


Atlas krajiny

Výzkumný projekt MŽP č.VaV/600/01/03.

Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využívat nejaktuálnější odborné informace o krajině ČR na národní (instituce s celostátní působností), regionální (kraje) i lokální (obce) úrovni.

Spoluřešitelé: RNDr. Jan D. Bláha, Mgr. Tomáš Hudeček, Ph.D., RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Mgr. Přemysl Štych, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.


Přírodovědná gramotnost (2006–2008)

JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha.

Informace o grantu: http//prirodovedna-gramotnost.cz

Spoluřešitelé: RNDr. Jan D. Bláha, Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


Vyhledávání podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd

Rozvojový projekt MŠMT pro rok 2008

Spoluřešitelé: RNDr. Jan D. Bláha, Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie

GA UK č. 249/2006/B-GEO/PrF (2006-2008).

Cílem projektu je výzkum intedisciplinárních aspektů kartografické tvorby, zejména se zaměřením na využití poznatků estetiky, psychologie a sociologie v rámci hodnocení kartografických děl, dále pak hledání možností kreativity současného kartografa.

Další informace o grantu jsou na: http//www.jackdaniel.cz/estetika

Hlavní řešitel: RNDr. Jan D. Bláha, spoluřešitel prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.


Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektráního sensoru ARES

Projekt: GAČR 205/09/1989

Doba řešení: 1989

Hlavní řešitel: Mgr. Veronika Kopačková, Česká geologická služba

Spoluřešitelé za KAGIK: Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

Projekt si klade za cíl vytvořit nové metodické postupy pro multidisciplinární vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby s využitím pozemní spektrometrie a leteckých hyperspektrálních dat. Multidisciplinární přístup, který se zaměřuje vedle studia minerálů, hornin a povrchových vod také na studium fyziologických změn vegetace, přinese nové informace o fyzikálně-chemických procesech v místech aktivní povrchové těžby a interakcích mezi neživou a živou složkou životního prostředí. Jako testovací lokalita byla vybrána sokolovská pánev charakteristická svojí intenzivní těžbou hnědého uhlí.

Akce dokumentů