E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvání na konferenci

Pozvání na konferenci od vědeckého tajemníka Společnosti RNDr. Tomáše Kučery, CSc.

Pozvání na XXXX. konferenci České demografické společnosti

Česká republika, její obyvatelstvo i celá společnosti prošly v posledních dvaceti letech řadou strukturálních i vývojových změn zásadního významu. Významným přitom nebyl pouze rozsah, ale mnoha ohledech také dynamika vývoje. Společenská transformace nastartovala hlavní změny v rodinném a reprodukčním chování obyvatelstva. Některé z nich již začaly ve svém důsledku zpětně působit na sociální vývoj a vzájemná interakce populačně reprodukční a sociální sféry bude v budoucnosti bezpochyby dále získávat na své intenzitě a významu.

Dosud v mnoha ohledech neukončená transformace naší společnosti spočívající mimo jiné také ve výrazných změnách hodnotových orientací, sociálních struktur i základních vývojových trendů znamenala poměrně rychlý přechod od starého k novému typu populační reprodukce. Tento přechod dále prohloubil vliv historického dědictví minulého vývoje na formování současných i budoucích demografických struktur. Například přirozený posun početných generací mužů a žen narozených v průběhu čtyřicátých a v první polovině padesátých let 20. století do vyšších věkových hladin společně s rychlým poklesem celkové úrovně porodnosti a neméně dynamickým poklesem úmrtnosti ve vyšších věkových skupinách významně urychlily demografické stárnutí obyvatel Česka. Přitom intenzivní proces demografického stárnutí u nás velmi pravděpodobně potrvá další půlstoletí a povede ke zdvojnásobení podílu seniorů v populaci, zejména na úkor podílu obyvatel v produktivním věku.

Noví senioři příslušného věku jsou bezpochyby aktivnější ve srovnání se svými předchůdci, jsou však zároveň nositeli odlišné „sociálně demografické zkušenosti“. Zejména dlouhodobě nízká úroveň sňatečnosti a naopak vysoká intenzita rozvodovosti postupně vedou k transformaci struktur rodin a domácností. Se stárnutím populace a přežíváním stále většího počtu osob do vysokého věku se již začal měnit také celkový zdravotní stav obyvatelstva a spolu s ním patrně i průměrná kvalita života. Souběžně s těmito procesy roste též migrační aktivita obyvatel. Relativní otevřenost hranic a poměrně značná migrační atraktivita České republiky vedou k postupné erozi desetiletí trvající a na evropské poměry nebývale vysoké národnostní a etnické homogenity obyvatelstva.

Není pochyb o tom, že uvedené příklady sociálně demografických změn posledních let a blízké i vzdálenější budoucnosti kladou a budou klást zvýšené nároky na společnost a její fungování. Nejedná se přitom jen o fungování a trvalou udržitelnost tradičních pilířů sociálního státu jako je systém sociálního zabezpečení, veřejné zdravotní péče a sociálních služeb v širokém smyslu tohoto slovního spojení, ale také o lidské zdroje, trh práce a finální spotřebu, tedy o ekonomiku nebo alespoň její významnou část, a v konečném důsledku také o podobu a stabilitu politického systému.

Těmito a řadou další rysů a otázek recentního sociálně demografického vývoje, konkrétními změnami, jejich příčinami a důsledky, a také perspektivami tohoto vývoje se bude zabývat již 40. výroční (květnová) konference České demografické společnosti, která se uskuteční ve dnech 27. a 28. května 2010 v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  

Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na naší konferenci. Věříme, že Vám tato tradiční akce České demografické společnosti poskytne zajímavý prostor pro prezentaci výsledků Vaší odborné činnosti, stejně jako příjemné prostředí pro oživení stávajících a navázání nových pracovních kontaktů.  Těšíme se na Vaši účast.

Za organizátory konference a hlavní výbor České demografické společnosti

 

Tomáš Kučera
vědecký tajemník ČDS

Akce dokumentů