E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch našich studentek v soutěži ČDS

Studentky katedry demografie a geodemografie PřF UK v Praze opanovaly kategorii bakalářských prací v soutěži ČDS o nejlepší kvalifikační práci v oboru demografie za akademický rok 2019/2020!

Gratulujeme Evě Waldaufové (1. místo), Bety Ukolové (2. místo) a Tereze Havelkové (3. místo)! Evě Waldaufové pak blahopřejeme také k Ceně publika o nejlepší prezentaci, kterou získala v rámci krátké prezentace všech osmi oceněných soutěžících.

Všem dalším zúčastněným studentům z naší katedry děkujeme za reprezentaci katedry. 

Kompletní výsledky na https://www.czechdemography.cz/.../vysledky-5-rocniku/


KATEGORIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. místo

Eva Waldaufová

za práci

„Reprodukční stárnutí a jeho odraz
v porodnické praxi v Česku


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Posun plodnosti do vyššího věku matky představuje jeden z výrazných demografických trendů současnosti. Autorka ve své bakalářské práci tento proces analyzuje nejen z pohledu demografie, ale zkoumá i důsledky a souvislosti odkládání mateřství. Hlavním cílem práce je zmapování vývoje porodnické praxe na příkladu analýzy trendů týkajících se porodů vedených císařským řezem. V první části práce je sledován vývoj plodnosti v Česku v letech 1989 – 2018 s důrazem na odklad plodnosti a možná rizika, následně je analyzováno zastoupení porodů vedených císařským řezem v letech 1994 – 2018.  Hlavní data vychází z individuálních anonymizovaných dat z Národního registru rodiček za r. 2018 a z unikátního propojení databází Národního registru rodiček a Národního registru asistované reprodukce. Výskyt porodů císařským řezem je analyzován s ohledem na věk rodiček a na další charakteristiky rodiček a novorozenců v Česku. Pomocí konstrukce modelů binární logistické regrese je těžiště práce zaměřeno na identifikaci charakteristik, zvyšujících šance na porod císařským řezem. V práci jsou zmíněny i další možné faktory růstu počtu porodů císařským řezem, např. nárůst využívání metod asistované reprodukce a stoupající počet vícečetných těhotenství. Práce se svým pojetím blíží interdisciplinárnímu charakteru. Proces odkládání mateřství do vyššího věku je nedílnou součástí transformace reprodukčního chování, z lékařského pohledu je pak tato problematika pojata z pohledu možných rizik. Studované problematice nebylo dosud v demografické literatuře věnováno příliš pozornosti, i když se jedná o téma velmi aktuální (v Česku je v současné době císařským řezem vedena téměř čtvrtina porodů). Bakalářská práce Evy Waldaufové přináší řadu důležitých poznatků, které dosud pro Česko nebyly známé. Informace o reprodukčním zdraví a jeho podpora by měly být nedílnou součástí analýz budoucího vývoje společnosti.


 

2. místo

Elizaveta Ukolova

za práci

„Tabulky plodnosti a jejich aplikace při analýze regionální diferenciace plodnosti ve Španělsku


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci transversálních tabulek plodnosti podle metodologie Human Fertility Database a následný výpočet ukazatelů z jednotlivých tabulkových funkcí. Metoda byla použita k analýze regionální diferenciace plodnosti ve Španělsku ve vybraných letech (1981, 1991, 1999 a 2001). V práci jsou přehledně vymezeny základní teoretické aspekty studované problematiky a komentována vstupní data. Vysvětlení a aplikace metodologického přístupu při konstrukci transverzálních tabulek plodnosti a jednotlivých ukazatelů je velice přínosné a inspirativní pro další badatele. Grafická prezentace výsledků je velmi zdařilá a vhodně doplňuje získané poznatky. Metodologicky i datově se jedná o náročnou práci, studentka se musela vypořádat nejen s metodologickou stránkou analýz, ale také s komplikovanými a rozsáhlými datovými soubory. Aplikace metody přinesla několik zajímavých zjištění o regionálním uspořádání úrovně plodnosti ve Španělsku. Původní rozdíly mezi regiony severu a jihu již nejsou tak výrazné, ale i nadále v menší míře přetrvávají.


 

3. místo

Tereza Havelková

za práci

„Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených v Česku v roce 2014 s ohledem na využívání metody IVF


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Bakalářská práce poskytuje ucelený pohled na problematiku asistované reprodukce a vychází z unikátních dat (individuální anonymizovaná data) za pojištěnce VZP za rok 2014. S posunem rodičovství do vyššího věku význam a zastoupení metod asistované reprodukce nabývá na důležitosti a stává se aktuální tématikou. Cílem práce je zhodnotit strukturální odlišnosti matek a jejich novorozenců s ohledem na typ početí, tj. s pravděpodobným využitím metody in vitro fertilizace (IVF) či bez této metody. Rostoucí využívání metod asistované reprodukce je spojeno se zvyšujícími se zdravotními riziky jak pro matku, tak dítě. Snahou autorky je identifikovat a zhodnotit možná zdravotní rizika projevující se nízkou porodní hmotností, vícečetnými těhotenstvími, délkou hospitalizace a komplikacemi při narození dítěte. Zohledňován je primárně vliv věku matky a vliv aplikace metod IVF. Analýza potvrdila, že novorozenci i matky po IVF mají vyšší podíl rizikových faktorů než novorozenci a jejich matky, které IVF nepodstoupily, což se následně projevuje i v délce hospitalizace, resp. v nákladech na zdravotní péči. Odlišný způsob zpracování problematiky v porovnání s předchozími výzkumy tak potvrdil očekávané výsledky a přinesl nové úhly pohledu na tuto důležitou problematiku. Výrazným praktickým přínosem práce je i vyjádření finančních nákladů z různých strukturálních hledisek.

 

CENA PUBLIKA O NEJLEPŠÍ PREZENTACI

1. místo

Eva Waldaufová

za práci

„Reprodukční stárnutí a jeho odraz
v porodnické praxi v Česku


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

Publikováno: Středa 16.12.2020 21:00

Akce dokumentů