E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny děkana PřF UK 2022 pro členy katedry!

Na Předvánočním koncertě PřF UK 7. prosince 2022 byly již tradičně uděleny Ceny děkana – ocenění získala prof. Jitka Rychtaříková a Mgr. Elizaveta Ukolova! Gratulujeme!

Převzato z fakultní aktuality.

Nedílnou součástí každoročního Předvánočního koncertu Přírodovědecké fakulty v pražském Karolinu je slavnostní udílení Cen děkana a pamětních stříbrných medailí.  Z rukou děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy převzali i tentokrát ceny ti nejlepší absolventi bakalářských, magisterských a doktorandských oborů a mladí vědecko-pedagogičtí pracovníci. Pan děkan rovněž udělil i stříbrné pamětní medaile PřF UK.

Stříbrnou pamětní medaili PřF UK předal pan děkan mj. prof. RNDr. Jitce Rychtaříkové, CSc. z katedry demografie a geodemografie. Prof. Rychtaříková absolvovala na PřF UK obor geografie, v roce 2005 byla jmenována profesorkou demografie na UK. Svou pedagogickou a vědeckou prací mimořádně zasloužila o rozvoj demografie nejen na Přírodovědecké fakultě, kde vedla Katedru demografie a geodemografie, ale demografii přednášela i na dalších fakultách UK (např. Filosofické nebo Fakultě sociálních věd). Kromě toho byla činná v hlavním výboru České demografické společnosti. Několikrát pobývala profesně v zahraničí, dlouhodobě přispívá do prestižních domácích i zahraničních vědeckých časopisů. Prof. Rychtaříková se mimořádně zasloužila o rozpracování pokročilých metod uplatňovaných v současné demografii, zvláště v aplikované demografii. Doménou jejího výzkumu jsou analýzy populačních trendů České republiky a vyspělých zemí a regionální a sociální aspekty demografických procesů. Je autorkou či spoluautorkou více než tří set vědeckých textů, z nichž mnohé byly publikovány v prestižních zahraničních časopisech. Významná byla její účast na vydání učebnice Základy demografie v roce 1986. Prof. Rychtaříková byla řešitelkou či spoluřešitelkou 11 zahraničních a 12 domácích výzkumných projektů. Do praxe připravila již několik generací demografů, kteří dnes již sami reprezentují českou školu demografie jak v České republice, tak na mezinárodním poli.

Ocenění Cenu děkana pro nejlepší absolventy získala Mgr. Elizaveta Ukolova za svou diplomovou práci "„Analýza vztahů mezi vícečetnými příčinami smrti aplikací metod analýzy sítí“. Bety si zvolila klasické demografické téma analýzy úmrtnosti, ale přistoupila k němu z pohledu vícečetných příčin úmrtí a ukázala, jak na toto téma lze aplikovat v této oblasti zatím jen ojediněle užívanou analýzu sítí, a to za využití dat za populaci USA, která jsou volně dostupná. Z několika úhlů pohledu a na řadě různých ukazatelů autorka v práci ukazuje, co všechno tato metodologicky i výpočetně náročná metoda umožňuje o příčinách úmrtí a jejich vztazích zjistit. Diplomová práce ve svém výsledku výrazně převyšuje požadavky kladené na tento typ prací. Autorka použitím analýzy sítí na administrativní data dokázala odhalit a popsat vztahy a souvislosti, které tradičnímu epidemiologickému výzkumu unikají. Analýza vícečetných příčin smrti se v jejím podání ukázala jako velmi nadějný směr k popisu epidemiologického profilu vyspělých populací, k formulaci hypotéz budoucího vývoje jejich struktury úrovně nemocnosti a úmrtnosti. 

 

Oběma oceněným kolegyním blahopřejeme!

 

 

 

Publikováno: Pátek 09.12.2022 07:00

Akce dokumentů