E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolba kandidáta na děkana 2020

Výsledek volby

Akademický senát PřF UK dne 5. 11. zvolil za kandidáta na děkana Prof. RNDr. Jiřího Zimu, CSc.

Zápis z volebního zasedání je k dispozici zde.

 

Informace k vyhlášení voleb

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK na svém řádném jednání dne 18. 6. 2020 vyhlásil volby kandidáta na děkana na období od 1. 12. 2020.

Děkana fakulty na základě hlasování v Akademickém senátu fakulty jmenuje JM rektor univerzity, a to na čtyřleté funkční období. Děkan může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období.

Akademický senát PřF UK dále stanovil termín volebního zasedání ASF na čtvrtek 5. 11. 2020 a zvolil volební komisi ve složení:

Michal Vinkler                  Biologická sekce PřF UK

David Hurný                     Chemická sekce PřF UK

Radim Perlín                    Geografická sekce PřF UK

Lucie Kunstmüllerová    Geologická sekce PřF UK

 

Kandidát na funkci děkana musí nejpozději 30 dnů před volebním zasedání ASF fakulty podat návrh na kandidaturu na funkci děkana k rukám volební komise. 

Návrh musí být podán spolu s

a) písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,

b) stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,

c) stručnými tezemi volebního programu navrhovaného.

Návrh je podán v zalepené obálce na adresu volební komise prostřednictvím podatelny (Albertov 6) a zároveň elektronicky na mailovou adresu volební komise volba-dekana@natur.cuni.cz. Volební komise může požádat kandidáty o doplnění dalších podkladů (portrétní fotografie apod.)

Harmonogram organizace voleb a lhůty pro kandidáty na funkci děkana jsou uvedeny v přiloženém souboru.

 

Kandidát na funkci děkana

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a vyzval členy akademické obce, aby podali kandidátní listiny k datu 6. 10. 2020. K tomuto termínu volební komise obdržela přihlášku k volbám od Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. z katedry analytické chemie. Volební komise konstatuje, že předložené materiály jsou úplné, a proto registruje pro volby kandidáta na funkci děkana jednoho kandidáta a to Prof. RNDr. Jiřího Zimu, CSc.

 

Předložené dokumenty (dostupné zde):

Foto

Souhlas s kandidaturou na funkci děkana

Program kandidáta na děkana pro volební období 2020-2024 s diskuzí

Životopis

Souhlas členů akademické obce

 

Volební shromáždění

Volební komise svolává volební shromáždění na termín 22.10. 2020, čtvrtek od 14.00, které proběhne formou on-line diskuze s kandidátem s možností klást kandidátovi na děkana otázky. Technické parametry připojení k on line diskuzi budou zveřejněny neprodleně prostřednictvím fakultních sítí a dalších informačních zdrojů.

 

 

Volba kandidáta na funkci děkana

Akademický senát provede tajnou volbu kandidáta na funkci děkana dne 5.11. 2020. Procedura volby bude zvolena tak, aby nedošlo k porušení vyhlášených hygienických omezení. Způsob a procedura volby bude upravena podle v té době platných pravidel.

 

Diskuse

Níže na této stránce je umožněno přihlášeným členům fakultní obce pokládat kandidátovi na děkana otázky. Fórum bude před volbou uzavřeno, ale diskuse zůstane nadále dostupná.

Akce dokumentů

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. píše:
Úterý 20.10.2020 10:38

Zkouška funkčnosti